Spori majhne vrednosti

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Bolgarija

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Postopke znotraj te kategorije obravnava okrajno sodišče (rayonen sad), ki je krajevno pristojno za stalni naslov ali statutarni sedež tožene stranke.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Standardni obrazec zahtevka A je treba izpolniti neposredno pri pristojnem okrajnem sodišču ali ga poslati po pošti.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Praktično pomoč in informacije v skladu s členom 11 Uredbe zagotavlja evropski potrošniški center v Bolgariji, ki je del mreže evropskih potrošniških centrov (ECC-Net). Informacije glede uporabe Uredbe na zahtevo zagotovi ministrstvo za pravosodje.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Veljavni načini vročanja so opredeljeni v veljavnem zakoniku o pravdnem postopku. V skladu s členom 43 se lahko obvestila vročijo osebno ali prek druge osebe. Sodišče lahko odredi, da se obvestilo vroči tako, da se doda spisu v zadevi, se pritrdi na vrata ali poštni nabiralnik naslovnika ali se javno oznani.

V skladu s členom 42(4) zakonika o pravdnem postopku se lahko stranki v postopku obvestilo vroči tudi na elektronski naslov. Da je bilo obvestilo vročeno, se šteje, ko je bilo vneseno v informacijski sistem.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Niso posebej opredeljeni.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

V skladu s Tarifo o državnih taksah, ki jih sodišča zaračunavajo na podlagi zakonika o pravdnem postopku, znašajo sodne takse v Bolgariji 4 % vrednosti zahtevka, in sicer najmanj 50 BGN.

Sodne takse se plačajo z bančnim nakazilom.

V skladu s členom 13(3) tarife o državnih taksah znaša taksa, ki se zaračuna za vlogo za potrdilo o priznanju in izvrševanju sodbe bolgarskega sodišča, 40 BGN.

V skladu s členom 15 tarife o državnih taksah znaša taksa, ki se zaračuna za vlogo za priznanje in izvrševanje sodbe, ki jo izda tuje sodišče, arbitražno sodišče ali drug organ, 50 BGN.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Pritožbe zoper odločitve v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je treba vložiti pri ustreznem okrožnem sodišču (okrazhen sad) (člen 624(2) zakonika o pravdnem postopku).

Pritožbo je treba vložiti v dveh tednih od dne, ko je bila odločitev okrožnega sodišča vročena zadevni stranki. Pritožbeni postopek je določen v poglavju 20 zakonika o pravdnem postopku.

Kasacijska pritožba zoper sodbo okrožnega sodišča se vloži pri vrhovnem kasacijskem sodišču, pod pogoji, določenimi v členu 280 (člen 624(2) zakonika o pravdnem postopku).

Razlogi in pogoji za izvrševanje odločitve o kasacijski pritožbi so izrecno določeni v poglavju 22 zakonika o pravdnem postopku.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Tožena stranka lahko vlogo za preskus sodbe v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti vloži pri ustreznem pritožbenem sodišču, pod pogoji, določenimi v členu 18. Sodišče kopijo vloge za preskus sodbe pošlje drugi stranki, ki se lahko nanjo odzove v enem tednu po prejetju. Vloga za preskus sodbe se preuči na zaprti sodni obravnavi. Če sodišče meni, da je to potrebno, lahko vlogo preuči na odprti sodni obravnavi. Pritožba zoper odločitev glede vloge za preskus sodbe ni mogoča.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Za namene člena 21(a)(1) je sprejemljivi jezik bolgarščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Pristojni organi za izvrševanje so sodni izvršitelji (javni in zasebni).

Vlogo za sklep o izvršbi na podlagi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je treba vložiti pri okrožnem sodišču, ki je krajevno pristojno za stalni naslov ali statutarni sedež dolžnika oziroma kraj izvršitve.

Zadnja posodobitev: 26/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.