Spori majhne vrednosti

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Hrvaška

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

V Republiki Hrvaški so za izdajanje sodb v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti pristojna občinska in gospodarska sodišča.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Obrazce, druge zahtevke ali izjave je treba predložiti v pisni obliki, po telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Primarno pravno pomoč v skladu z zakonom o brezplačni pravni pomoči (Narodne novine (uradni list Republike Hrvaške), št. 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) zagotavljajo uradi, pooblaščena združenja in pravne klinike.

Primarna pravna pomoč vključuje:

a) splošne pravne informacije;

b) pravno svetovanje;

c) sestavljanje vlog, ki se vložijo pri organih javnega prava, Evropskem sodišču za človekove pravice in mednarodnih organizacijah, v skladu z mednarodnimi pogodbami in pravili o delovanju teh organov;

d) zastopanje v postopkih pred organi javnega prava;

e) pravno pomoč v izvensodnem poravnavanju sporov.

Seznam pooblaščenih združenj in pravnih klinik, ki zagotavljajo primarno pravno pomoč, je na voljo na naslednji povezavi: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Pisanja se vročajo po pošti ali prek določenega sodnega uradnika oziroma sodnega uslužbenca, prek pristojnega upravnega organa, prek notarja ali neposredno na sodišču oziroma po elektronski poti v skladu s posebnim zakonom.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Ni relevantno.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Sodna taksa se zaračuna glede na vrednost zahtevka, in sicer za:

  • tožbo in nasprotno tožbo,
  • odgovor na tožbo,
  • odločitev o tožbenem zahtevku,
  • pritožbo zoper sodbo,
  • predlog za izvršitev sodbe,
  • zahtevek za preskus sodbe.

Če ni drugače določeno, obveznost plačila takse nastane v trenutku vložitve zahtevka, predpisana pa je v členu 4 zakona o sodnih taksah.

Znesek sodne takse se lahko za vsako posamezno dejanje izračuna glede na vrednost spornega predmeta, in sicer v skladu z naslednjo tabelo:

nad

do (HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Če vrednost spornega predmeta presega 15 000,00 HRK, se plača taksa v višini 500,00 HRK in še 1 % od razlike nad 15 000,00 HRK, vendar ne več kot 5 000,00 HRK.

Takse, predpisane s tarifo sodnih taks, se plačajo z državnimi kolki, ki jih izda Republika Hrvaška, z gotovino pa takrat, kadar znesek takse presega 100,00 HRK in če je določeno, da se lahko taksa plača neposredno na namenski račun, ne glede na njen znesek.

Zneski taks se izrazijo v absolutnem znesku v HRK in v odstotkih.

Pri odmeri takse, ki je predpisana v odstotku, se osnova takse zaokroži na cele stotinke, in sicer se znesek v višini do 50,00 HRK zaokroži na nižjo stotinko, znesek v višini nad 50,00 HRK pa na višjo stotinko.

V smislu člena 15a Uredbe št. 861/2007 se lahko sodne takse plačajo z bančnim nakazilom.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Zoper sodbo je mogoče vložiti pritožbo. Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izdalo sodbo, in sicer v osmih dneh od objave sodbe; če je sodba vročena stranki, pa se rok šteje od dneva vročitve.

O pritožbi zoper sodbo v sporih majhne vrednosti odloča sodnik posameznik sodišča druge stopnje.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Če toženec izkaže, da je obstoj predpostavk za preskus sodbe, izdane v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, ki so določene v členu 18 Uredbe št. 861/2007, verjeten, se zahtevek za preskus sodbe vloži v obliki tožbe pri pristojnem občinskem ali gospodarskem sodišču, ki lahko ugotovi ničnost te sodbe, predlog za vrnitev v prejšnje stanje pa se vloži pri sodišču, ki je vodilo postopek in ki lahko postopek vrne v stanje, v katerem je bil, preden je sodišče izdalo sodbo.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Dokumentom se priloži prevod v hrvaščino, ki ga je overila za to pooblaščena oseba v eni od držav članic.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

O zahtevkih za izvršbo s sklepom odloči občinsko sodišče kot izvršilno sodišče. Krajevna pristojnost sodišča se določi v skladu s pravili o krajevni pristojnosti sodišč v izvršilnem postopku.

O prekinitvi ali omejitvi izvršbe v skladu s členom 23 Uredbe št. 861/2007 odloči občinsko sodišče.

Zadnja posodobitev: 12/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.