Spori majhne vrednosti

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Češka

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

V Češki republiki se za določanje tega, katera sodišča so pristojna za odločanje po evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, uporabljajo splošna pravna pravila, ki urejajo pristojnost v civilnih zadevah, iz zakona št. 99/1963, tj. zakonik o civilnem postopku (občanský soudní řád), v zadnji spremenjeni različici (v nadaljnjem besedilu: zakonik o civilnem postopku). Stvarno pristojnost urejajo členi od 9 do 12, krajevno pristojnost pa členi od 84 do 89a.

Glede na vrsto predvidenih zadev bodo običajno stvarno pristojna okrajna sodišča (okresní soudy), merilo za določanje krajevne pristojnosti pa bo običajno kraj bivališča/statutarnega sedeža tožene stranke.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Češka republika opozarja, da so kot druga sredstva komuniciranja sprejeta tudi naslednja sredstva:

(a) vloge, vložene v elektronski obliki in podpisane z uporabo sredstev, glede katerih posebna zakonodaja šteje, da imajo enak učinek kot lastnoročni podpis, v skladu z zakonom št. 297/2016 o storitvah zaupanja za elektronske transakcije;

(b) elektronska pošta;

(c) telefaks.

V primerih iz točk (b) in (c) je treba vlogo najpozneje v treh dneh po vložitvi dopolniti z izvirnikom, drugače jo sodišče zavrže.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Ni informacij

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

„Podatkovni predal“ (datová schránka) je način elektronskega vročanja v Češki republiki. Podatkovni predal je elektronsko odložišče, ki ga določijo javni organi za vročanje dokumentov (podatkovnih sporočil). Podrobnosti ureja zakon št. 300/2008 o elektronskih transakcijah, osebnih identifikacijskih številkah in pooblaščenem konvertiranju dokumentov.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

Podatkovni predali se brezplačno in brez predhodne zahteve vzpostavijo za pravne osebe, vpisane v poslovni register, pravne osebe, ustanovljene z zakonom, oddeljena podjetja tujih pravnih oseb, vpisanih v poslovni register, odvetnike, davčne svetovalce in stečajne upravitelje. Za navedene subjekte je treba vzpostaviti podatkovni predal. Za druge vrste pravnih in fizičnih oseb se podatkovni predali vzpostavijo na zahtevo. Podrobnosti ureja zakon št. 300/2008 o elektronskih transakcijah, osebnih identifikacijskih številkah in pooblaščenem konvertiranju dokumentov.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Ni informacij

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

V skladu s češkim pravom so na voljo pravna sredstva, in sicer v obliki pritožbe, ki jo urejajo členi od 201 do 226 zakonika o civilnem postopku. Pritožbo je treba vložiti v 15 dneh od vročitve pisnega izvoda odločbe pri sodišču, ki je sodno odločbo izdalo. To sodišče pritožbo nato posreduje višjemu sodišču, ki bo izvedlo pritožbeni postopek.

V skladu s členom 202(2) zakonika o civilnem postopku pritožba ni dopustna zoper sodne odločbe, ki odrejajo plačila v vrednosti do 10 000 CZK, ne pregledujejo pa se tudi akcesorni zahtevki. Navedeno ne velja za sodbe v zvezi s priznavanjem in za zamudne sodbe.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

Za postopek preskusa je pristojno okrajno sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji. Zoper odločbo o zavrnitvi zahtevka za preskus se lahko vloži pritožba. To je urejeno v členih od 201 do 226 zakonika o civilnem postopku.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

V Češki republiki je edini sprejemljiv jezik češčina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

1. V Češki republiki so organi, pristojni v zvezi z izvršbo, okrajna sodišča in sodni izvršitelji (soudní exekutoři). Pooblaščena oseba lahko:

(a) vloži predlog za sodno izvršbo sodne odločbe pri krajevno pristojnem okrajnem sodišču;

(b) vloži predlog za rubež pri katerem koli sodnem izvršitelju.

Za določitev krajevno pristojnega okrajnega sodišča se v primerih iz točke (a) uporabljajo določbe členov od 84 do 86 zakonika o civilnem postopku, v primerih iz točke (b) pa določbe člena 45 zakona št. 120/2001 o sodnih izvršiteljih in izvršbi, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu: zakon o izvršbi) (exekuční řád). V zvezi z izvršitvijo sodne odločbe veljajo določbe zakonika o civilnem postopku; v primerih sodnih izvršiteljev velja tudi zakon o izvršbi.

2. Češka republika opozarja, da so za namene uporabe člena 23 pristojna okrajna sodišča. Njihova krajevna pristojnost je za primere sodne izvršbe urejena s členi od 84 do 86 zakonika o civilnem postopku (glej točko (a) zgoraj), v primeru izvršbe po sodnem izvršitelju pa s členom 45 zakona o izvršbi (glej točko (b) zgoraj).

Zadnja posodobitev: 03/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.