Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Spori majhne vrednosti

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Za izdajanje sodb v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti v Angliji in Walesu so pristojna grofijska sodišča in višje sodišče (High Court of Justice). V večini primerov postopek poteka pred okrožnim sodnikom na grofijskem sodišču.

Pristojnost grofijskih sodišč je v celoti določena z zakonom in zajema skoraj celotno področje civilnega prava. Splošna pristojnost na področju civilnega prava je večinoma skladna s pristojnostjo višjega sodišča, pri čemer je treba odškodninske zahtevke v zvezi z osebnimi poškodbami, nižje od 50 000 GBP, in denarne zahtevke, nižje od 15 000 GBP, vložiti pri grofijskem sodišču. Dodatne informacije so na voljo v Odredbi o pristojnosti višjega sodišča in grofijskih sodišč iz leta 1991 (High Court and County Courts Jurisdiction Order) (kakor je bila spremenjena). Številni zakoni določajo izključno pristojnost grofijskih sodišč – na primer za dejansko vse zadeve v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih iz leta 1974 (Consumer Credit Act 1974) ter večino tožb s strani hipotekarnih posojilodajalcev in najemodajalcev.

Zahtevek se lahko vloži pri katerem koli grofijskem sodišču v Angliji in Walesu. Na spletišču sodne službe so objavljeni naslovi vseh grofijskih sodišč in podatki višjega sodišča.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Način sporočanja, sprejemljiv na sodiščih Anglije in Walesa za namene začetka evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, je po pošti (zaradi sodne takse, potrebne za začetek postopka – trenutno sodišča Anglije in Walesa ne morejo sprejemati plačil sodnih stroškov s kreditnimi ali debetnimi karticami). Vendar se lahko nadaljnji dokumenti sodišču pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti v skladu z delom 5 Pravil o civilnem postopku (Part 5 of the Civil Procedure Rules), ki vsebuje pravila za izpolnjevanje in pošiljanje dokumentov na sodišče.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Zoper sodbo, izdano v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, se lahko v Angliji in Walesu vloži pravno sredstvo. Zakon o dostopu do sodnega varstva iz leta 1999 (način vložitve), odredba o pravnih sredstvih iz leta 2000 (The Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000) določa način vložitve pravnih sredstev pri sodiščih, vključno z grofijskimi sodišči. V skladu z odredbo iz leta 2000 bo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti pokrajinski sodnik grofijskega sodišča obravnaval pravno sredstvo zoper odločbo okrožnega sodnika. Za pravna sredstva na višji stopnji bo pristojno višje sodišče.

Določbe v delu 5.2 Pravil o civilnem postopku (Part 5.2 of the Civil Procedure Rules) in spremljevalna praktična navodila urejajo postopek za takšno pravno sredstvo in določajo rok za vložitev takšnih pravnih sredstev.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

V skladu s členom 21(2)(b) je sprejemljivi uradni jezik angleščina.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Kot velja za nacionalni postopek v sporih majhne vrednosti, lahko v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti vlogo za začetek izvršbe sodne odločbe vloži stranka, ki je v pravdi uspela.

Pristojni organi za izvršbo in za namene člena 23 bodo grofijska sodišča in višje sodišče. Kontaktni podatki so navedeni v točki a) zgoraj.

Zadnja posodobitev: 21/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.