Spori majhne vrednosti

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Finska

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Okrožno sodišče v Helsinkih (Helsingin käräjäoikeus) je pristojno za izdajanje sodb v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti.

Kontaktni podatki okrožnega sodišča so v finščini in švedščini na voljo na spletišču www.oikeus.fi, ki ga vzdržuje Ministrstvo za pravosodje.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Obrazec iz člena 4(1) Uredbe se lahko pošlje neposredno sodni pisarni okrožnega sodišča v Helsinkih po pošti, telefaksu ali elektronski pošti, kot je določeno v Zakonu o elektronskih storitvah in komunikaciji v javnem sektorju 13/2003.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Kot del finskega organa za konkurenco in potrošnike (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) Evropski center za varstvo potrošnikov na Finskem (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) zagotavlja pomoč in splošne informacije o področju uporabe evropskega postopka v sporih majhne vrednosti kot tudi splošne informacije o tem, katera sodišča so pristojna za izdajo sodbe v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti.

Stranke lahko na Finskem pridobijo pravno pomoč iz državnih sredstev, če izpolnujejo pogoje, določene v Zakonu o pravni pomoči 257/2002. Ta zakon izpolnjuje zahteve Direktive Sveta 2003/8/ES o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Na Finskem postopek določata poglavje 11 Zakonika o sodnem postopku 13/2003 v zvezi z vročitvijo pisanj v postopkih in Zakon o elektronskih storitvah in komunikaciji v javnem sektorju.

V skladu s pododdelkom 3 oddelka 3 poglavja 11 Zakonika o sodnem postopku se postopkovni dokumenti lahko pošljejo kot elektronsko sporočilo na način, ki ga določi naslovnik. Stranka lahko sodišču sporoči tudi elektronski naslov za vročanje, na katerega se lahko pošljejo dokumenti, ki se vročijo med sodnim postopkom.

Potrdilo prejema se sodišču lahko pošlje kot elektronsko sporočilo, na primer kot priponka k e-pošti.

Sredstvi komuniciranja, ki se uporabljata v sodnih postopkih, sta v praksi e-pošta in telefaks.

Pravna obveznost sprejemanja elektronskega vročanja ali komuniciranja ne obstaja.

Finska nima posebnih postopkovnih pravil o vnaprejšnji privolitvi v uporabo elektronskih sredstev.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Ni relevantno.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

V skladu s pododdelkom 6 oddelka 2 Zakona o sodnih taksah 1455/2015 je za kontradiktoren sodni postopek pred okrožnim sodiščem v okviru postopka iz Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka v sporih male vrednosti treba plačati takso v višini 86 EUR.

V pritožbenem postopku se taksa zaračuna enako kot v nacionalnem postopku, na podlagi Zakona o sodnih taksah.

Na Finskem se sodna taksa zaračuna, ko je postopek končan. Praviloma se zadevni stranki pošlje račun, t.j. obrazec o plačilu takse.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Pritožba zoper sodbo, izdano v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, se vloži pri pritožbenem sodišču v Helsinkih (Helsingin hovioikeus), kot je določeno v poglavjih 25 in 25a Zakonika o sodnem postopku (pritožba, ki se vloži pri okrožnem sodišču za pritožbeno sodišče).

V skladu z oddelkom 5 poglavja 25 Zakonika o sodnem postopku mora stranka, ki želi vložiti pritožbo zoper odločbo okrožnega sodišča, izjaviti, da namerava vložiti pritožbo, sicer izgubi pravico do zaslišanja. Izjavo o tem namenu je treba predložiti najkasneje sedmi dan od dneva, ko je bila odločba okrožnega sodišča izdana ali vročena strankam.

Po predložitvi in sprejemu izjave o namenu vložiti pritožbo zadevna stranka v skladu z oddelkom 11 poglavja 25 Zakonika o sodnem postopku prejme navodila za vložitev pritožbe, ki so priložena izvodu odločbe okrožnega sodišča. Rok za vložitev pritožbe je 30 dni od dneva, ko je bila odločba okrožnega sodišča izdana ali vročena strankam (oddelek 12 poglavja 25 Zakonika o sodnem postopku). Stranka mora vložiti pritožbo v sodni pisarni okrožnega sodišča najpozneje do konca uradnih ur na zadnji dan roka za vložitev pritožbe. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.

Če je zoper odločbo Okrožnega sodišča vložena pritožba, je v skladu z poglavjem 25a Zakona o sodnem postopku potrebno dovoljenje pritožbenega sodišča za nadaljno obravnavo.

Pritožba zoper odločitev pritožbenega sodišča se vloži pri Vrhovnem sodišču (korkein oikeus), kot je določeno v poglavju 30 Zakonika o sodnem postopku. Rok za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za vložitev navedene pritožbe in za samo vložitev navedene pritožbe je 60 dni od vročitve odločbe pritožbenega sodišča strankam. Prošnja za dovoljenje za vložitev pritožbe na Vrhovnem sodišču se vloži v sodni pisarni pritožbenega sodišča, ki je odločbo izdalo.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Preskus končne odločbe izvede sodišče, ki je izdalo končno odločbo. Preskus se opravi v skladu z določbami delov 3 do 5 in 14a poglavja 31 Zakonika o sodnem postopku glede izrednih pravnih sredstev.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Finščina, švedščina in angleščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Na Finskem je pristojni organ za izvršitev sodb, izdanih v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, sodni izvršitelj (ulosottomies). Začetek izvršilnega postopka ureja poglavje 3 Zakona o izvršitvi 705/2007. Pristojen je sodni izvršitelj ali drug lokalni organ, pristojen za izvršbo, na območju katerega toženec prebiva ali ima stalno prebivališče. Sodni izvršitelj je pristojen tudi na področju uporabe člena 23. Okrožni sodni izvršitelj (kihlakunnanvouti) sam odloča o ukrepih, navedenih v tem členu.

Zadnja posodobitev: 28/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.