Spori majhne vrednosti

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Zahtevki na podlagi Uredbe (ES) 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti se vložijo pri okrajnem sodišču (tribunal d'instance), če gre za civilno zadevo (člen L. 221‐4‐1 zakona o sodiščih) oziroma pri gospodarskem sodišču (tribunal de commerce), če se zahtevek nanaša na trgovce, gospodarske družbe ali posojilne ustanove (člen L. 721‐3‐1 trgovinskega zakonika).

Kadar Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah določa pristojnost sodišč ene države članice brez dodatnih pojasnil, je krajevno pristojno sodišče kraja, kjer prebiva toženec ali eden od tožencev.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Zahtevek, s katerim se začne postopek, se lahko pri sodišču vloži po navadni pošti.

Stranke v postopku, ki se začne na podlagi Uredbe (ES) 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, s sodiščem komunicirajo po navadni pošti.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

V skladu s členom 11 lahko stranke v sporu informacije v zvezi izpolnjevanjem obrazcev, ki so priloženi Uredbi, pridobijo pri:

  • osebju sodne pisarne sodišča, pristojnega za obravnavanje zahtevkov, vloženih na podlagi Uredbe (ES) 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, tj. okrajno sodišče oziroma gospodarsko sodišče; na okrajnih sodiščih bo potrebne informacije v zvezi s postopkom prvenstveno posredovalo osebje službe sodišča za sprejem strank (service d’accueil du justiciable (SAUJ)). Ta služba bo na okrajnih sodiščih začela z delovanjem do 31. decembra 2017;
  • osebju centra za pravno pomoč (maisons de la justice et du droit), ki jih najdemo po celotni državi;
  • odvetnikih, na katere se stranke lahko obrnejo v času brezplačnih dežurstev, ki jih organizirajo okrožni centri za pravno svetovanje (centres départementaux d’accès au droit).

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Vročanje zadevnih pisanj prek elektronskih sredstev ni dovoljeno. Zato ni na voljo nobenih tehničnih sredstev.

Komunikacija s francoskimi sodišči, pristojnimi za obravnavanje zahtevkov, vloženih na podlagi Uredbe o sporih majhne vrednosti, poteka le po navadni pošti.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Na podlagi člena 13 osebe ali strokovnjaki niso dolžni sprejeti vročitve prek elektronskih sredstev.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
  • Če postopek poteka pred okrajnim sodiščem, sodni stroški ne nastanejo. Vendar lahko sodišče stranki, ki je pravdo izgubila, naloži plačilo stroškov, vključno s stroški izvršitve odločbe. Stroške vročitve s priporočeno pošiljko krije sodišče. Za morebitne stroške, ki nastanejo pri uporabi člena 1387 zakona o pravdnem postopku, sodišče izda nalog za izvršbo, ki jo opravi državna zakladnica. Okrajno sodišče lahko poleg tega stranki, ki je pravdo izgubila, naloži plačilo dodatnih stroškov, tj. stroškov zastopanja in pomoči, ki jih je morebiti utrpela nasprotna stranka.
  • Če postopek poteka pred gospodarskim sodiščem, je nastanek stroškov odvisen od tega, ali je bila opravljena obravnava. Če obravnava ni bila opravljena, sodni stroški znašajo 17,80 EUR (strošek izdaje naloga za podlagi predloga). Če je bila obravnava opravljena, sodni stroški znašajo približno 67 EUR. Ti zneski ne vključujejo drugih stroškov, ki po potrebi lahko nastanejo.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Pravna sredstva, ki se lahko po francoskem pravu vložijo zoper odločbo v skladu s členom 17 Uredbe, so naslednja:

  • Pritožba (l’appel), kadar je sodbo izdalo prvostopenjsko sodišče, to je v primeru, ko zahtevek presega 4 000 EUR. Pritožbo lahko vloži katerakoli od strank, in sicer v roku meseca dni od dneva vročitve sodbe (člena 528 in 538 zakona o pravdnem postopku).
  • Ugovor (l’opposition) zoper pritožbo lahko vloži toženec, ki mu sodba ni bila osebno vročena v skladu s členom 5(2) in ki ni podal odgovora v obliki , določeni v členu 5(3), (v primeru zamudne sodbe). Ugovor se vloži pred sodiščem, ki je izdalo zadevno odločbo (členi 571 do 578 zakona o pravdnem postopku).

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Zoper pravnomočno odločbo stranke lahko vložijo kasacijsko pritožbo (pourvoi en cassation) pred Kasacijskim sodiščem (členi 605 do 618 zakona o pravdnem postopku).

V primeru namernega izogibanja pristojnosti (fraude au jugement) lahko stranke pri sodišču, ki je izpodbijano odločbo izdalo, zahtevajo ponovno preučitev zadeve (recours en révision) (členi 593 do 603 zakona o pravdnem postopku).

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

V skladu s členom 21a(1) se sprejmejo naslednji jeziki: francoščina, angleščina, nemščina, italijanščina in španščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Organi, pristojni za izvršbo, so sodni izvršitelji (huissiers de justice) in, v primeru rubeža na plačo in drugih osebnih prejemkov, ki jih odredi okrajni sodnik, glavni sodni uradniki (greffiers en chef) okrajnih sodišč.

Za namene uporabe člena 23:

  • v primeru zamudne sodbe lahko sodišče, pri katerem se vloži ugovor, pred ponovnim začetkom postopka o glavni stvari, prekliče začasni nalog za izvršbo, ki ga je odredil, kar izvršbo začasno ustavi (člen 524 zakona o pravdnem postopku);
  • v vseh primerih lahko sodnik, ki odredi izvršbo po vročitvi odredbe ali izdaje sklepa o rubežu, izvršbo začasno ustavi in dolžniku odobri odlog plačila (člen 510 zakonika o civilnem postopku).
Zadnja posodobitev: 13/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.