Spori majhne vrednosti

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Zahtevki na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti se vložijo pri lokalnih oddelkih združenih sodišč (chambres de proximité des tribunaux judiciaires), če gre za civilno zadevo (člen L. 211‐4‐2 zakona o sodiščih), oziroma pri gospodarskih sodiščih (tribunaux de commerce), če se zahtevek nanaša na trgovce, gospodarske družbe ali posojilne ustanove (člen L. 7213‐1 trgovinskega zakonika (Code de commerce)).

Kadar Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah določa pristojnost sodišč ene države članice brez dodatnih pojasnil, je krajevno pristojno sodišče kraja, kjer prebiva toženec ali eden od tožencev.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Zahtevek, s katerim se začne postopek, se lahko pri sodišču vloži po navadni pošti.

Stranke v postopku, ki se začne na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, s sodiščem komunicirajo po navadni pošti.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

V skladu s členom 11 lahko stranke v sporu informacije v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev, ki so priloženi Uredbi, pridobijo pri:

  • osebju sodne pisarne (personnel de greffe) sodišč, vključno z združenimi sodišči (tribunaux judiciaires) in gospodarskimi sodišči, ki so pristojna za obravnavanje zahtevkov, vloženih na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti; potrebne informacije v zvezi s postopkom po navadi zagotovi osebje službe sodišča za sprejem strank (service d'accueil du justiciable (SAUJ));
  • osebju centrov za pravno pomoč (maisons de la justice et du droit), ki jih najdemo po vsej državi;
  • odvetnikih, na katere se stranke lahko obrnejo v brezplačnih svetovalnih centrih, ki jih vodijo okrožni centri za pravno svetovanje (centres départementaux d’accès au droit).

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Vročanje zadevnih pisanj prek elektronskih sredstev ni dovoljeno. Zato ni na voljo nobenih tehničnih sredstev.

Komunikacija s francoskimi sodišči, pristojnimi za obravnavanje zahtevkov, vloženih na podlagi uredbe o sporih majhne vrednosti, poteka le po navadni pošti.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Na podlagi člena 13 osebe ali strokovnjaki niso dolžni sprejeti vročitve prek elektronskih sredstev.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

  • Če postopek poteka pred združenim sodiščem, sodni stroški ne nastanejo. Vendar lahko sodišče stranki, ki je pravdo izgubila, naloži plačilo stroškov, vključno s stroški izvršitve odločbe. Stroške vročitve s priporočeno pošiljko krije sodišče. Za morebitne stroške, ki nastanejo pri uporabi člena 1387 zakonika o civilnem postopku, sodišče izda nalog za izvršbo, ki jo opravi državna zakladnica. Združeno sodišče lahko poleg tega stranki, ki je pravdo izgubila, naloži plačilo dodatnih stroškov, tj. stroškov zastopanja in pomoči, ki jih je morebiti utrpela nasprotna stranka.
  • Če postopek poteka pred gospodarskim sodiščem, je znesek sodnih stroškov odvisen od tega, ali je bila opravljena obravnava. Če obravnava ni bila opravljena, sodni stroški znašajo približno 12 EUR z davkom (strošek predloga za sodno odredbo, ki ni začasni sklep, brez poštnih stroškov in takse sodnih izvršiteljev); če je bila obravnava opravljena, sodni stroški znašajo približno 60 EUR z vsemi davki (brez poštnih stroškov in takse sodnih izvršiteljev). Ti zneski ne vključujejo drugih dodatnih stroškov, ki lahko nastanejo zaradi narave postopka.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Pravna sredstva, ki se lahko po francoskem pravu vložijo zoper odločbo v skladu s členom 17 Uredbe, so naslednja:

  • Pritožba (appel), kadar je sodbo izdalo prvostopenjsko sodišče, to je v primeru, ko zahtevek presega 5 000 EUR. Pritožbo lahko vloži katera koli od strank, in sicer v mesecu dni od dneva vročitve sodbe (člen 528 in člen 538 zakonika o civilnem postopku).
  • Ugovor (opposition) zoper pritožbo lahko vloži toženec, ki mu sodba ni bila osebno vročena v skladu s členom 5(2) in ki ni podal odgovora v obliki, določeni v členu 5(3) (v primeru zamudne sodbe). Ugovor se vloži pred sodiščem, ki je izdalo zadevno odločbo (členi 571 do 578 zakonika o civilnem postopku).

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Zoper pravnomočno odločbo, tj. odločbo, zoper katero se ni mogoče ali se ni več mogoče pritožiti, stranke lahko vložijo kasacijsko pritožbo (pourvoi en cassation) pred kasacijskim sodiščem (členi 605 do 618-1 zakonika o civilnem postopku).

V primeru namernega izogibanja pristojnosti (fraude au jugement) lahko stranke pri sodišču, ki je izpodbijano odločbo izdalo, zahtevajo ponovno preučitev zadeve (recours en révision) (členi 593 do 603 zakonika o civilnem postopku).

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Sprejemljivi jeziki v skladu s členom 21a(1) so: francoščina, angleščina, nemščina, italijanščina in španščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Organi, pristojni za izvršbo, so sodni izvršitelji (huissiers de justice) in, v primeru rubeža na plačo in drugih osebnih prejemkov (saisie des rémunérations), ki ga odredi izvršilno sodišče, vodja sodnega tajništva (directeur du greffe) združenega sodišča.

Za namene uporabe člena 23:

  • v primeru zamudne sodbe lahko sodišče, pri katerem se vloži ugovor, pred ponovnim začetkom postopka o glavni stvari prekliče začasni nalog za izvršbo, ki ga je odredilo, kar izvršbo začasno ustavi (člen 514-3 zakonika o civilnem postopku);
  • v vseh primerih lahko sodnik, ki odredi izvršbo, po vročitvi odredbe (commandement) ali izdaje sklepa o rubežu (acte de saisie) izvršbo začasno ustavi in dolžniku odobri odlog plačila (člen 510 zakonika o civilnem postopku).
Zadnja posodobitev: 26/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.