Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Spori majhne vrednosti

Gibraltar

Vsebino zagotavlja
Gibraltar

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Gibraltar

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Sodišče, ki bo pristojno za izdajanje sodb v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, je vrhovno sodišče Gibraltarja. Postopek bo potekal pred sodnikom vrhovnega sodišča, imenovanim za obravnavanje sporov majhne vrednosti.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Edini načini sporočanja, sprejemljiv na sodiščih v Gibraltarju, bo po pošti (zaradi sodne takse, potrebne za začetek postopka).

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Pravno sredstvo v Gibraltarju je zagotovljeno v skladu z določbami Pravil vrhovnega sodišča iz leta 2000, ki določajo, da se takšno pravno sredstvo vloži pri posebnem sodniku ali predsedniku vrhovnega sodišča.

Določbe iz dela 52 Pravil o civilnem postopku in spremljevalna praktična navodila bodo nadalje urejala postopke v zvezi s kakršnim koli pravnim sredstvom. V Pravilih vrhovnega sodišča iz leta 2000 je določeno obdobje za vlaganje takšnih pravnih sredstev, ta pravila in del 52.4 pa podrobno določajo roke za vlaganje takšnih pravnih sredstev.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Uradni jezik, ki je sprejemljiv v skladu s členom 21(2)(b), je angleščina.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Pristojni organ za izvršbo in za namene člena 23 je vrhovno sodišče Gibraltarja.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Uradni jezik, ki je sprejemljiv v skladu s členom 21(2)(b), je angleščina.

Zadnja posodobitev: 11/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.