Spori majhne vrednosti

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Pristojna sodišča so krajevno pristojna okrožna civilna sodišča.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Postopek se začne z osebno vložitvijo pisne vloge v tajništvu okrožnega civilnega sodišča. Vloga se lahko vloži tudi po elektronski pošti ali prek digitalne platforme za predložitev dokumentacije, če je to na voljo.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Tak organ ni bil ustanovljen.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Ni možnosti elektronskega vročanja ali elektronske komunikacije.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Osebe, ki se v Grčiji ukvarjajo z elektronskim trgovanjem, tj. osebe, ki ponujajo storitve in se ukvarjajo s prodajo prek interneta, so v skladu s členom 8(1) predsedniškega odloka št. 131/2003 (harmonizacija grške zakonodaje z Direktivo 2000/31/ES) pravno obvezane, da sprejmejo komunikacijo z uporabo elektronskih sredstev v primerih sporov, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih med strankami z uporabo navadnega elektronskega podpisa, tj. s pomočjo navadne izmenjave elektronske pošte in sporočil.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Stroški se izračunajo na podlagi stroškov, ki jih je imela stranka, ki je v določenem sodnem postopku uspela.

Sodne takse, ki jih mora plačati tožnik, vključujejo:

a) honorar odvetnika, če je zadevni postopek potrdil grški odvetnik, v znesku do 32 EUR, in

(b) sodne koleke, ki se plačajo za obravnavo vsake sodne zadeve, v znesku do približno 1,14% skupnega zahtevanega zneska (glavnica in obresti).

Za terjatve do 200 EUR se sodni koleki ne plačajo.

Če toženec zadevo dodeli odvetniku (ki mora podpisati izpolnjeni obrazec C), mora plačati predujem za odvetniški honorar v višini 32 EUR.

Če je odvetnik povabljen na glavno obravnavo, je treba plačati dodatni predujem za odvetniški honorar v višini 32 EUR.

Sodni koleki se morajo vplačati v državni proračun, odvetniške honorarje pa je treba plačati odvetniški zbornici, ki zbira in naknadno plača račun odvetnika z vložitvijo ustreznega dokumenta.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Zoper sodne odločbe, izdane v postopku v sporih majhne vrednosti, se ni mogoče pritožiti. Vendar pa je na voljo pravno sredstvo v obliki zahtevka, ki se vloži pri sodišču, ki je izdalo odločbo, in pritožbe za razveljavitev, ki se vloži pri vrhovnem sodišču.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Zahtevek za preskus se lahko vloži samo v tajništvu sodišča, ki je izdalo odločbo.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Sprejemljiv jezik je grščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Sodni izvršitelji, pristojni v kraju izvršitve, so pristojni za zaseg premičnin in nepremičnin, notarji pa so pristojni za dražbe.

Odvetniki so pristojni za pripravo naloga za zaseg, sodni izvršitelji pa za vročitev tega dokumenta.

V skladu s členom 23 Uredbe je pristojno okrožno civilno sodišče, ki je izdalo odločbo.

Zadnja posodobitev: 19/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.