Spori majhne vrednosti

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Irska

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Za izdajanje sodb v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti je pristojno okrajno sodišče, vse vloge pa je treba vložiti pri sodnem tajniku ustreznega okrajnega sodišča. Naslovi in kontaktni podatki okrajnih sodišč so na voljo na naslovu:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Standardna načina sporočanja sta navadna in elektronska pošta.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Praktično pomoč pri izpolnjevanju obrazcev in splošne informacije o področju uporabe evropskega postopka v sporih majhne vrednosti ter splošne informacije o tem, katera sodišča na Irskem so pristojna za izdajanje sodb v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, lahko strankam zagotovi osebje zadevnih sodnih uradov.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Ta vprašanja so zajeta s poslovnikom sodišča, ki določa:

  • „Ne glede na druge določbe tega poslovnika je, če je sodna služba vzpostavila potrebne zmogljivosti za ta namen in sta tako odredila sodišče ali sodni tajnik, vročitev kakršnega koli dokumenta, ki ga je treba poslati, dostaviti, odpremiti ali vročiti v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, veljavna, če je ta poslan v elektronski obliki kot elektronsko sporočilo na elektronski poštni naslov tožnika ali toženca (kot je naveden v glavi pisma ali na pisemskem papirju tožnika ali toženca ali kot ga je kateri koli od njiju uporabil za pošiljanje sporočila sodnemu tajniku) ali elektronski poštni naslov sodnega tajnika (kot je naveden na katerem koli spletišču, ki ga upravlja sodna služba), pod pogojem, da je treba elektronsko sporočilo, kadar pošiljatelj ni prepričan, da je bilo to sporočilo dostavljeno predvidenemu prejemniku (zaradi kakršnega koli prejetega sporočila o statusu dostave), ali kadar v sedmih dneh po takem pošiljanju ni bilo odgovora, obravnavati tako, kot da ni bilo nikoli poslano, zadevni dokument pa vročiti na drug način, določen v tem poslovniku, v osmih dneh po takem roku.“ (člen 53B, pravilo 3)
  • „Obrazec zahtevka in spremni dokumenti se lahko vložijo po priporočeni pošti ali v elektronski obliki, kadar se uporablja pravilo 3.“ (člen 53B, pravilo 4)
  • „Kadar zahtevek ne spada na področje uporabe evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, mora sodni tajnik o tem obvestiti tožnika, po možnosti z istim sredstvom, s katerim je tožnik poslal vlogo sodnemu tajniku (če pa to ni mogoče, s priporočeno pošto ali priporočeno pošiljko s povratnico)[...].“ (člen 53B, pravilo 6)
  • „Sodni tajnik mora kopije toženčevega odgovora [...] poslati tožniku s priporočeno pošto (ali, kjer je to ustrezno, na drug način, dovoljen s pravilom 3) v roku iz člena 5(4) Uredbe EU. [...] Sodni tajnik mora kopije nasprotne tožbe in vseh predloženih spremnih dokumentov (kjer je to ustrezno) poslati tožniku s priporočeno pošto (ali, kjer je to ustrezno, na drug način, dovoljen s pravilom 3) v roku iz člena 5(6) Uredbe EU.“ (člen 53B, pravilo 8)
  • „Vsako uradno ali običajno obvestilo sodnega tajnika za stranko v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti za kakršen koli namen, določen v Uredbi EU, mora biti poslano s sredstvom, s katerim je navedena stranka komunicirala z njim (ali na naslov ali kontaktne podatke, zagotovljene za navedeno stranko) ter [...].“ (člen 53B, pravilo 18)

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Jih ni.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Taksa za vlogo za evropski postopek v sporih majhne vrednosti znaša 25 EUR, kar je znesek, ki se uporablja tudi za vlogo v okviru nacionalnega postopka v sporih majhne vrednosti. Taksa za nasprotno tožbo prav tako znaša 25 EUR. Kot je navedeno zgoraj pod točko (a), je treba vloge za evropski postopek v sporih majhne vrednosti vložiti pri sodnem tajniku ustreznega okrajnega sodišča, ki tožnika obvesti o načinu plačila.  Kontaktni podatki so navedeni pod točko (a) zgoraj.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Pritožba, razen pritožbe zoper zavrženje iz člena 4(4), se lahko vloži pri zadevnem okrožnem sodišču v 14 dneh od izdaje odločbe.  Naslovi in kontaktni podatki okrožnih sodišč so na voljo na naslovu:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Zadevni poslovnik sodišča določa:

„(1) Toženec, zoper katerega je bila v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti izdana zamudna sodba v skladu z določbami tega člena, lahko pri sodišču, na območju katerega je bil izdan sklep, vloži predlog za razveljavitev in/ali spremembo navedenega sklepa iz katerega koli razloga iz člena 18(1) Uredbe EU.

(2) Predlog mora biti vročen tožniku ali pravnemu svetovalcu tožnika, če obstaja, v desetih dneh od dneva, ko je bil toženec seznanjen z izdajo zamudne sodbe.

(3) Vročitev predloga ne zadrži postopka.

(4) Sodišče lahko dejansko izvedeno vročitev predloga razglasi za zadostno.

(5) V predlogu morajo biti jasno in na kratko predstavljeni razlogi iz člena 18(1) Uredbe EU, na katere se opira vložnik predloga.

(6) Sodišče lahko po obravnavi predloga zahtevi ugodi ali jo zavrne na podlagi določb člena 18(1) Uredbe EU.

(7) Če sodišče zavrne preskus, ker ni podan nobeden od razlogov iz člena 18(1) Uredbe EU, sodba ostane veljavna.

(8) Če sodišče odloči, da je preskus utemeljen iz enega od razlogov iz člena 18(1) Uredbe EU, je treba sodbo, izdano v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, razveljaviti ter jo šteti za nično.“

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Angleščina in irščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Predlog za izvršbo mora upnik vložiti pri zadevnem grofijskem sodnem tajniku/šerifu prek povezanega okrožnega sodišča. Za obravnavo predlogov za zavrnitev, prekinitev ali omejitev izvršbe je pristojno zadevno okrajno sodišče.

Zadnja posodobitev: 15/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.