Spori majhne vrednosti

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Italija

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Pristojna sodišča za evropski postopek v sporih majhne vrednosti so mirovna sodišča (giudice di pace) ali v primerih, v katerih je z italijansko zakonodajo določena izključna pristojnost za predmet zadeve, redna sodišča (tribunale ordinario).

Redno sodišče je zlasti pristojno v primeru:

(1) denarnih terjatev v zvezi z najemom nepremičnine in podjetja (člen 447a italijanskega zakonika o civilnem postopku);

(2) terjatev v zvezi s kmetijskimi pogodbami (v tem primeru so v skladu zakonom št. 29 z dne 14. februarja 1990 pristojni specializirani oddelki rednih sodišč, ki obravnavajo zadeve s področja kmetijstva);

(3) terjatev na področju patentov in blagovnih znamk, prava družb in protimonopolnih vprašanj ali v zvezi z javnimi naročili gradnje, storitev in blaga, ki so pomembni za Skupnost (v tem primeru so v skladu z zakonodajnim odlokom št. 168 z dne 26. junija 2003 pristojni oddelki rednih sodišč, specializirani za podjetništvo);

(4) terjatev na področju pomorskega prava, zlasti za škodo, nastalo zaradi trčenja plovil; škodo, ki so jo povzročila plovila pri sidranju ali privezovanju ali drugem manevriranju v pristaniščih in na drugih postajališčih; škodo, nastalo pri uporabi nakladalne ali razkladalne opreme ter pri ravnanju s tovorom v pristaniščih; škodo, ki so jo plovila povzročila na mrežah in drugi ribiški opremi; stroške in nadomestila za pomoč, reševanje in obnovo ter povrnitev stroškov in nagrad za najdbo razbitine v skladu s členom 589 zakonika o plovbi.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Po pošti. Oddaja vlog prek spleta je tudi sprejemljiva, vendar le v postopkih pred rednimi sodišči. Takšno vlogo lahko vloži le odvetnik. Več tehničnih informacij je na voljo na naslednji povezavi: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Potrošniški center ECC-NET Italia (https://www.ecc-netitalia.it/en/), ki v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pomoč samo potrošnikom.

Ministrstvo za pravosodje (Ministero della Giustizia) za zadeve, ki niso v pristojnosti centra ECC-NET Italia.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddelek za pravosodje)

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria (Generalni direktorat za mednarodne zadeve in pravosodno sodelovanje)

Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale (Urad I – Mednarodno pravosodno sodelovanje)

Via Arenula 70 – 00186 Rim Tel. +39 668852480

E-naslov: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Uporaba elektronskega vročanja in sporočanja v zadevah pred mirovnim sodiščem ni predvidena, mogoča pa je v zadevah, ki jih obravnavajo redna sodišča. Podrobnejše tehnične informacije so na voljo na naslednji spletni povezavi: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Odvetniki strank, vendar le v zadevah, ki jih obravnavajo redna sodišča.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Veljavne sodne takse so urejene s predsedniškim odlokom št. 115 z dne 30. maja 2002.

Sestavljene so iz treh delov: (A) standardne takse; (B) pavšalnega predujma za stroške in (C) fiksne dajatve za registracijo sodnih aktov, ki se plača samo v zadevah pred kasacijskim sodiščem (Corte di cassazione).

(A) Višina standardne takse je odvisna od zneska terjatve in tega, ali se zadeva obravnava na prvi stopnji ali v pritožbenem postopku. Natančneje:

(a) za terjatve do 1 100 EUR taksa znaša: 43 EUR, če se zadeva obravnava na prvi stopnji; 64,50 EUR, če se zadeva obravnava v pritožbenem postopku; 86 EUR, če je pritožba glede pravnega vprašanja vložena pri kasacijskem sodišču;

(b) za terjatve od 1 100 EUR do 5 200 EUR taksa znaša: 98 EUR, če se zadeva obravnava na prvi stopnji; 147 EUR, če se zadeva obravnava v pritožbenem postopku; 196 EUR, če je pritožba glede pravnega vprašanja vložena pri kasacijskem sodišču.

(B) Poleg standardne takse se kot pavšalni predujem za stroške plača znesek v višini 27 EUR.

Izjema: za zadeve, ki jih obravnava mirovno sodišče, in poskuse poravnave pred sodnim postopkom, kadar je terjatev nižja od 1 033,00 EUR, ter za ustrezna dejanja in ukrepe se plača samo standardna taksa (predujem iz te točke (B) je torej izključen).

(C) Če je zadeva predložena kasacijskemu sodišču, je treba ne glede na vrednost terjatve plačati dodatnih 200 EUR, kar je fiksna dajatev za registracijo sodnih aktov.

Mogoči načini plačila:

(A) standardno takso je mogoče plačati:

(a) na italijanskih poštah s poštno položnico (bollettino di conto corrente personale);

(b) na italijanskih bankah z obrazcem F23;

(c) pri prodajalcih kolkov v Italiji z uporabo ustreznega obrazca za obvestilo o plačilu;

(d) z bančnim nakazilom:

koda BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100;

zadnja metoda je na voljo osebam, ki nimajo stalnega prebivališča v Italiji in nimajo odprtega tekočega računa pri banki, ki ima sklenjeno pogodbo z davčno upravo (Agenzia delle Entrate);

(B) pavšalni predujem za stroške je mogoče plačati:

(a) pri prodajalcih kolkov v Italiji z uporabo ustreznega obrazca za obvestilo o plačilu;

(b) elektronsko, vendar le v zadevah, ki jih obravnavajo redna sodišča;

(C) fiksno dajatev za registracijo sodnih aktov je mogoče plačati:

(a) na italijanskih bankah z obrazcem F23;

(b) z bančnim nakazilom.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Odločbe mirovnih sodišč se lahko izpodbijajo pred rednimi sodišči. Odločbe rednih sodišč se lahko izpodbijajo pred pritožbenimi sodišči (corte di appello).

Rok za vložitev pritožbe je 30 dni od vročitve sodbe (člen 325 italijanskega zakonika o civilnem postopku) ali šest mesecev od njene objave, če sodba ni bila vročena (člen 327 zakonika o civilnem postopku).

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Organi, pristojni za preskus, so:

(a) za odločbe mirovnega sodišča - redno sodišče;

(a) za odločbe rednega sodišča - pritožbeno sodišče.

V zvezi s postopkom se uporabljajo enaka pravila kot za pritožbe in pravna izpodbijanja na splošno (člen 323 in naslednji zakonika o civilnem postopku).

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Sprejemljivi jezik je italijanščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Organi, pristojni za izvršbo, so redna sodišča.

Organi, pristojni za prekinitev ali omejitev izvršbe odločbe v smislu člena 23 Uredbe, so redna sodišča.

Zadnja posodobitev: 11/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.