Spori majhne vrednosti

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Latvija

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Krajevna pristojnost sodišč je določena s sklepom o sodiščih, njihovi krajevni pristojnosti in sedežu („Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām“).

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

V Latviji se vloge sprejemajo po pošti in osebno na zadevnem sodišču; dokumente lahko vložnik tudi podpiše z latvijskim varnim elektronskim podpisom in ga latvijskemu sodišču predloži elektronsko.

Poleg tega je bil v Latviji sprejet osnutek sprememb zakona o elektronskih dokumentih v povezavi z uredbo eIDAS in enotno digitalno strategijo Evropske unije, izvajajo pa so tudi ustrezne tehnične prilagoditve, da bi Latvija lahko zagotovila sprejem elektronskih dokumentov, podpisanih v skladu z zahtevami uredbe eIDAS, tudi iz drugih držav članic Evropske unije.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

OBČINSKO SODIŠČE VIDZEME V MESTU RIGA
(RĪGAS PILSĒTAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS TIESA)

Naslov: Abrenes iela 3, Rīga, LV-1356

Telefon: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Telefaks: 67077203

E-naslov: rigas.vidzeme@tiesas.lv

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Latvijska sodišča lahko dokumente podpišejo z latvijskim varnim elektronskim podpisom in jih pošljejo v elektronski obliki, če je zadevna stranka jasno potrdila in izrazila željo po elektronskem prejemu dokumentov.

Vendar je treba opozoriti, da lahko obstajajo primeri, ko prejemnik ne priznava latvijskega varnega elektronskega podpisa.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Člen 56 zakona o civilnem postopku med drugim določa, da se odvetnikom, notarjem, sodnim izvršiteljem, uradnikom ter državnim in lokalnim organom sodni pozivi pošljejo po elektronski pošti. Sodišče odvetnike o dokumentih in elektronskih dokumentih obvesti prek spletnega sistema. Notarje, sodne izvršitelje, uradnike ter državne in lokalne organe sodišče o dokumentih, ki jih pripravi, ter o drugih dokumentih v elektronski obliki obvesti po elektronski pošti, razen če zadevna oseba sodišče uradno obvesti, da je registrirana v spletnem sistemu kot uporabnik. Če stranka v postopku sodišče obvesti, da soglaša z elektronsko obliko komunikacije s sodiščem ter da se lahko registrira v spletnem sistemu kot uporabnik, se ji sodni dokumenti uradno pošljejo prek spletnega sistema. Če sodišče ugotovi, da obstajajo tehnične ovire za vročanje sodnih dokumentov prek spletnega sistema, se vročijo na drug način, določen v zakonu o civilnem postopku, sodni pozivi pa se pošljejo na elektronski naslov, ki ga navede stranka v postopku. Zastopniku, katerega prijavljeno prebivališče ali naslov je zunaj Latvije, se sodni pozivi pošljejo po elektronski pošti, dokumenti, ki jih pripravi sodišče, in drugi dokumenti v elektronski obliki pa se mu pošljejo po elektronski pošti, razen če je zastopnik sodišče obvestil, da je registriran kot uporabnik v spletnem sistemu.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

SODNI STROŠKI obsegajo:

– državno takso (valsts nodeva);

– upravno takso (kancelejas nodeva) in

– stroške, povezane z obravnavo zadeve.

Kalkulator sodnih stroškov:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

DRŽAVNA TAKSA

V skladu s členom 34 zakona o civilnem postopku se za vsak vloženi zahtevek plača fiksni znesek državne takse.

Za vloge v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti se plačajo spodaj navedene državne takse. Za zahtevek, ki se lahko oceni kot denarni znesek:

(a) do vrednosti 2 134 EUR znaša taksa 15 % zneska, vendar ne manj kot 70 EUR,

(b) za vrednost od 2 135 EUR do 7 114 EUR znaša taksa 320 EUR in dodatne 4 % zneska, ki presega 2 134 EUR.

Vlogi v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti mora biti priložen dokument, ki potrjuje plačilo državne takse v skladu s postopkom in v znesku, določenem v zakonu o civilnem postopku.

Sodna državna taksa (člen 34 zakona o civilnem postopku):

Sodna taksa (državna taksa):

Prejemnik: Državna zakladnica (Valsts kase)

Registrska številka: 90000050138

Št. računa: LV55TREL1060190911200

Banka prejemnika: Državna zakladnica

Koda BIC TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

UPRAVNA TAKSA

V skladu s členom 38 zakona o civilnem postopku se upravna taksa plača za:

– vročitev overjene kopije dokumenta v zadevi in ponovno vročitev sodbe ali odločbe sodišča;

– izdajo potrdila;

– izdajo dvojnika sklepa o izvršbi;

– potrditev začetka veljavnosti sodne odločbe, če jo je treba predložiti tujim organom;

– vabljenje prič.

Upravna taksa (člen 38 zakona o civilnem postopku):

Upravna taksa sodnega organa:

Prejemnik: Državna zakladnica

Registrska številka: 90000050138

Št. računa: LV39TREL1060190911100

Banka prejemnika: Državna zakladnica

Koda BIC TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se upravna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

STROŠKI, POVEZANI Z OBRAVNAVO ZADEVE

Člen 39 zakona o civilnem postopku določa, da so stroški, povezani z obravnavo zadeve, naslednji:

– zneski, ki se izplačajo pričam in izvedencem;

– stroški, povezani z zaslišanjem prič ali izvedbo pregleda na kraju samem;

– stroški iskanja tožene stranke;

– stroški, povezani z izvršitvijo sodbe;

– stroški v zvezi z vročitvijo, izdajo in prevajanjem sodnih pozivov in drugih sodnih dokumentov;

– odhodki v zvezi z objavljanjem oglasov v časopisih;

– takse v zvezi s plačilom varščine.

Takse, povezane z obravnavo zadeve (člen 39 zakona o civilnem postopku) za občinska (mestna) in deželna sodišča:

Prejemnik: Sodna uprava (Tiesu administrācija)

Registrska številka: 90001672316

Št. računa: LV51TREL2190458019000

Banka prejemnika: Državna zakladnica

Koda BIC TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba „21499“ in podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se plačilo stroškov v zvezi z obravnavo zadeve izvede v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Pritožbe zoper sodbe sodišča je treba vložiti pri sodišču, ki je odločbo izdalo. Pritožbe zoper odločbe občinskega (mestnega) sodišča je treba vložiti pri zadevnem deželnem sodišču.

DEŽELNO SODIŠČE V MESTU RIGA

Naslov: brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886

Telefaks: 67088270

Telefon: 67088211, 67088262

E-naslov: riga.apgabals@tiesas.lv

DEŽELNO SODIŠČE ZA REGIJO KURZEME

Naslov: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Telefon: 63420059

Telefaks: 63423479; 63483187

E-naslov: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

DEŽELNO SODIŠČE ZA REGIJO LATGALE

Naslov: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601

Telefon: 64625581

Telefaks: 64624033

E-naslov: latgale.apgabals@tiesas.lv

DEŽELNO SODIŠČE ZA REGIJO VIDZEME

Naslov: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Telefon: 642 32919

Telefaks: 642 31122

E-naslov: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

DEŽELNO SODIŠČE ZA REGIJO VIDZEME

SODNA STAVBA MADONA

Naslov: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Telefon: 648 23579

Telefaks: 648 60691

E-naslov: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

DEŽELNO SODIŠČE ZA REGIJO ZEMGALE

Naslov: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Telefon: 63023508

Telefaks: 63023911

E-naslov: zemgale.apgabals@tiesas.lv

DEŽELNO SODIŠČE ZA REGIJOZEMGALE

SODNA STAVBA AIZKRAUKLE

Naslov: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Telefon: 65128197

Telefaks: 65128119

E-naslov: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Zoper sodbo v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti se lahko vloži pritožba, če:

(1) je sodišče prve stopnje je napačno uporabilo ali razlagalo materialno pravilo, kar je privedlo do napačnega izida zadeve;

(2) je sodišče prve stopnje kršilo postopkovno pravilo, kar je privedlo do napačnega izida zadeve;

(3) je sodišče prve stopnje napačno ugotovilo dejstva ali napačno ocenilo dokaze ali podalo napačno pravno presojo okoliščin v zadevi, kar je privedlo do napačnega izida zadeve.

V pritožbi, s katero se trdi, da je sodba napačna, je treba navesti tudi naslednje:

(1) katero pravilo materialnega prava je sodišče prve stopnje napačno uporabilo oziroma razlagalo ali katero postopkovno pravilo je bilo kršeno in kako je to vplivalo na izid zadeve;

(2) katera dejstva je prvostopenjsko sodišče napačno ugotovilo, kateri dokazi so bili napačno ocenjeni, kako je bila pravna presoja okoliščin v zadevi napačna in kako je to vplivalo na izid zadeve.

Pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnje se lahko vloži v 20 dneh od razglasitve sodbe. Če je izdana delna sodba, začne rok za vložitev pritožbe teči od dne, ki ga določi sodišče za izdajo dopolnilne sodbe. Če je sodba izdana po navedenem datumu, začne rok za vložitev pritožbe zoper sodbo teči na dan, ko je bila sodba dejansko izdana. V zgornjih primerih, kadar se sodba pošlje stranki v postopku v tujini, se lahko pritožba vloži v 20 dneh po izdaji tega izvoda sodbe. Če je bila zadeva poleg zgoraj navedenega obravnavana po pisnem postopku, začne pritožbeni rok teči z dnem, ko je bila izdana sodba.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Ponovno preučitev zadeve v zvezi s ponovnim preskusom sodbe lahko tožena stranka začne na podlagi člena 18 Uredbe št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z vložitvijo tožbe:

(1) za preskus sodbe ali odločbe občinskega (mestnega) sodišča pri pristojnem deželnem sodišču;

(2) za preskus sodbe ali odločbe deželnega sodišča pri vrhovnem sodišču;

(3) za preskus sodbe ali odločbe senata vrhovnega sodišča pri oddelku za civilne zadeve vrhovnega sodišča.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Latvijščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Pristojni organi v zvezi z izvrševanjem sodb:

Pooblaščeni sodni izvršitelji

Seznam pooblaščenih sodnih izvršiteljev je na voljo na: http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

Pristojni organi v zvezi z uporabo člena 23:

Občinsko (mestno) sodišče, na območju katerega je na predlog dolžnika izvršljiva odločba tujega sodišča.

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Zadnja posodobitev: 25/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.