Spori majhne vrednosti

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Litva

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

V skladu s členom 26 zakona zadeve v zvezi z evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti obravnavajo okrožna sodišča v skladu s pravili o krajevni pristojnosti iz litovskega zakonika o civilnem postopku. Najnovejše informacije o litovskih sodiščih in njihove kontaktne podatke je mogoče najti v Evropskem pravosodnem atlasu za civilne zadeve.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Procesne listine se lahko sodišču predložijo neposredno, po pošti ali v elektronski obliki z elektronskimi komunikacijskimi sredstvi (člen 1751(1) zakonika o civilnem postopku). Postopek za predložitev procesnih listin sodišču in njihovo vročitev osebam z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: postopek) je bil odobren s sklepom št. 1R-332 litovskega ministra za pravosodje z dne 13. decembra 2012. V odstavkih 3 in 4 postopka je določeno, da je treba za predložitev procesnih listin sodišču z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev uporabiti podsistem javnih elektronskih storitev (VEP) informacijskega sistema litovskih sodišč (LITEKO). Do računov v podsistemu VEP sistema LITEKO je mogoče dostopati prek portala elektronskih storitev litovskih sodišč: https://www.e.teismas.lt.

V skladu z odstavkom 5 postopka morajo posamezniki, ki se povežejo z računom v podsistemu VEP sistema LITEKO, potrditi svojo identiteto. To lahko storijo z uporabo:

– sredstev, ki jih zagotavlja nacionalni informacijski sistem, prek katerega se osebam zagotavljajo institucionalne javne in upravne elektronske storitve po postopkih, določenih z zakonom;

– podatkov za povezavo, s katerimi se opredeli posameznik, kot jih je zagotovilo sodišče.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

V skladu s členom 271 zakona praktično pomoč in informacije iz člena 11(1) Uredbe strankam v postopku zagotavljajo organi, ki nudijo primarno pravno pomoč z državnim jamstvom. Člen 15(1) zakona o pravni pomoči z državnim jamstvom določa, da mora oseba, ki želi pridobiti primarno pravno pomoč, za to zaprositi pri izvršilni instituciji v občini svojega prijavljenega kraja prebivališča ali, če nima prijavljenega kraja prebivališča, pri izvršilni instituciji v občini, kjer živi. Seznam organov, ki zagotavljajo primarno pravno pomoč, je na voljo na spletišču: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

V skladu s členom 1751(9) zakonika o civilnem postopku sodišča uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vročanja procesnih listin odvetnikom, odvetnikom pomočnikom, sodnim izvršiteljem, sodnim izvršiteljem pomočnikom, notarjem, državnim in občinskim podjetjem, institucijam in organizacijam, finančnim institucijam, zavarovalnim in revizijskim družbam, sodnim izvedencem, stečajnim upraviteljem in upraviteljem v postopkih prestrukturiranja. Poleg tega se listine z elektronskimi sredstvi vročajo osebam, ki morajo na podlagi zakonodaje ali pogodbe, sklenjene z upravljavcem informacijskega sistema sodišč, procesne listine prejemati z elektronskimi sredstvi. Sodišča uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vročanje procesnih listin drugim osebam, če so v skladu s postopkom iz zakonika o civilnem postopku navedle, da želijo procesne listine prejemati z elektronskimi sredstvi, in zagotovile potrebne kontaktne podatke.

V skladu s členom 111(2)(3) zakonika o civilnem postopku je treba v vsaki od procesnih listin udeleženca v zadevi navesti način vročanja procesnih listin udeležencu. Ta določba se uporablja v povezavi s členom 13(3) Uredbe.

V skladu z odstavkom 22 postopka se procesne listine, če naj bi bile osebi vročene z elektronskimi sredstvi, pošljejo na naslovnikov račun v podsistemu VEP sistema LITEKO. Udeleženec v postopku je o tem obveščen z elektronskim obvestilom v svojem računu v podsistemu VEP sistema LITEKO in prek e-naslova, ki ga je zagotovil. Do računov v podsistemu VEP sistema LITEKO je mogoče dostopati prek portala elektronskih storitev litovskih sodišč:https://www.e.teismas.lt.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

V skladu s členom 1751(9) zakonika o civilnem postopku sodišča uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vročanja procesnih listin odvetnikom, odvetnikom pomočnikom, sodnim izvršiteljem, sodnim izvršiteljem pomočnikom, notarjem, državnim in občinskim podjetjem, institucijam in organizacijam, finančnim institucijam, zavarovalnim in revizijskim družbam, sodnim izvedencem, stečajnim upraviteljem in upraviteljem v postopkih prestrukturiranja. Poleg tega se listine z elektronskimi sredstvi vročajo osebam, ki morajo na podlagi zakonodaje ali pogodbe, sklenjene z upravljavcem informacijskega sistema sodišč, procesne listine prejemati z elektronskimi sredstvi. Sodišča uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva za vročanje procesnih listin drugim osebam, če so v skladu s postopkom iz zakonika o civilnem postopku navedle, da želijo procesne listine prejemati z elektronskimi sredstvi, in zagotovile potrebne kontaktne podatke.

V skladu s členom 111(2)(3) zakonika o civilnem postopku je treba v vsaki od procesnih listin udeleženca v zadevi navesti način vročanja procesnih listin udeležencu. Ta določba se uporablja v povezavi s členom 13(3) Uredbe.

V skladu z odstavkom 22 postopka se procesne listine, če naj bi bile osebi vročene z elektronskimi sredstvi, pošljejo na naslovnikov račun v podsistemu VEP sistema LITEKO. Udeleženec v postopku je o tem obveščen z elektronskim obvestilom v svojem računu v podsistemu VEP sistema LITEKO in prek e-naslova, ki ga je zagotovil. Do računov v podsistemu VEP sistema LITEKO je mogoče dostopati prek portala elektronskih storitev litovskih sodišč:https://www.e.teismas.lt.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

V skladu s členom 27 zakona se za evropski postopek v sporih majhne vrednosti plačajo sodne takse, kot so določene v členu 80(1)(1) zakonika o civilnem postopku. V skladu s členom 80(1)(1) zakonika o civilnem postopku se sodne takse, ki se plačajo za vsak zahtevek v premoženjskem sporu, izračunajo na podlagi zneska zahtevka. V evropskem postopku v sporih majhne vrednosti se plača sodna taksa v višini 3 % zneska zahtevka, vendar ne manj kot 20 EUR.

Sodne takse se lahko plačajo z bančnim nakazilom na račun proračuna državnega davčnega inšpektorata. Vse ustrezne posodobljene informacije so na voljo na spletišču državnega davčnega inšpektorata: http://www.vmi.lt/.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

V skladu s členom 29 zakona je mogoče sodbe, izdane v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, izpodbijati v pritožbenem postopku. V skladu s členom 301(3) zakonika o civilnem postopku zadeve, vložene v okviru pritožbenega postopka zoper sodbe okrožnih sodišč, ki še niso pravnomočne, obravnavajo regionalna sodišča. Člen 307(1) zakonika o civilnem postopku določa, da se lahko pritožba vloži v tridesetih dneh od dneva izdaje sodbe sodišča prve stopnje.

Najnovejše informacije o litovskih sodiščih in njihove kontaktne podatke je mogoče najti v Evropskem pravosodnem atlasu za civilne zadeve.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

V skladu s členom 30(1) zakona sodbo sodišča, izdano v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, v primerih iz člena 18(1) Uredbe preskusi sodišče, ki je izdalo sodbo.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Jezik, ki je sprejemljiv za potrdilo iz člena 20(2) Uredbe, je litovščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

V skladu s členom 31(1) zakona se sodba, izdana v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti in potrjena s standardnim obrazcem D iz Priloge IV k Uredbi, šteje za izvršilni naslov. Izvršilne naslove sodni izvršitelji izvršijo v skladu s postopkom, določenim v delu VI zakonika o civilnem postopku. Seznam sodnih izvršiteljev Republike Litve je na voljo na spletišču litovske zbornice sodnih izvršiteljev: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.