Spori majhne vrednosti

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Luksemburg

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Za izdajanje odločb iz Uredbe je pristojen mirovni sodnik.

Povezava do nacionalne spletne strani: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg (Mirovno sodišče v Luxembourgu)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 – Luxembourg
Telefon: (+352) 4759811
Telefax: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch (Mirovno sodišče v Diekirchu)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 – Diekirch
Telefon: (+352) 8088531
Telefax: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Mirovno sodišče v Esch-sur-Alzette)
Place Norbert Metz
L-4006 – Esch-sur-Alzette
Telefon: (+352) 530529

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Luksemburg kot komunikacijsko sredstvo sprejema pošiljanje po pošti.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Service d’accueil et d’information juridique - Luxembourg (Sprejemna pravna pisarna in služba za pravne informacije v Luxembourgu)
Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 – Luxembourg
Telefon: (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique - Diekirch (Sprejemna pravna pisarna in služba za pravne informacije v Diekirchu)
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 – Diekirch
Telefon: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE (Evropski potrošniški center gospodarskega interesnega združenja)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Telefon: +352 2684641

Telefaks: +352 26845761

E-pošta: info@cecluxembourg.lu

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

V skladu s postopkovnimi pravili načini elektronskega vročanja in sporočanja v Luksemburgu še niso dopustni, zato se komunikacija vrši po pošti.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Glej (d).

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

V okviru postopka v sporih majhne vrednosti se pristojnemu sodišču v Luksemburgu ne plačajo nobeni sodni stroški.

Vendar po izdaji sodbe lahko nastanejo stroški v zvezi z izvršbo odločbe na zahtevo stranke, ki je v pravdi uspela.

Uporablja se uredba Velikega vojvodstva, spremenjena dne 24 januarja 1991 o določitvi tarif sodnih izvršiteljev. Več informacij lahko najdete na spletišču Zbornice sodnih izvršiteljev Velikega vojvodstva Luxembourg Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg: http://www.huissier.lu/

Na podlagi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah je enotna fiksna taksa za vročanje po sodnem izvršitelju določena v višini 138 EUR.

Plačilo sodnim izvršiteljem se izvede prek bančnega nakazila.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Kadar vrednost zahtevka ne presega 2 000 EUR, postanejo odločbe mirovnega sodnika takoj pravnomočne. Izpodbijati jih je mogoče le s kasacijsko pritožbo.

Kadar vrednost zahtevka presega 2 000 EUR, je zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji izda mirovni sodnik, mogoče vložiti pritožbo pri predsedniku okrajnega sodišča. Pritožbo lahko vloži pritožnik sam ali pa jo vloži njegov zastopnik. Zastopanje po odvetniku zbornice (avocat à la cour) ni obvezno. Rok za vložitev pritožbe je 40 dni od vročitve odločbe. Sodno tajništvo najmanj osem dni pred obravnavo strankam pošlje vabilo na narok. Če stranki prebivata v drugi državi članici Evropske unije, se ta rok zaradi oddaljenosti podaljša za 15 dni, v skladu s členom 167 novega zakonika o civilnem postopku. Postopek pred predsednikom okrajnega sodišča je usten.

Zoper pravnomočne odločbe, ki jih izda mirovni sodnik, in odločbe, ki jih v pritožbenem postopku izda predsednik okrajnega sodišča, je mogoče vložiti kasacijsko pritožbo. Za odločanje o kasacijski pritožbi je pristojno kasacijsko sodišče. Zastopanje po odvetniku zbornice (avocat à la cour) je obvezno.

Povezava do nacionalne spletne strani: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okrajno sodišče v Luxembourgu)
Bâtiments TL, CO, JT
Cité judiciaire
2080 - Luxembourg
Telefon: (+352) 4759811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okrajno sodišče v Diekirchu)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Telefon: (+352) 8032141
Telefax: (+352) 807119

Cour de Cassation (Kasacijsko sodišče)
Cité judiciaire
Bâtiment CR
2080 - Luxembourg
Telefon: (+352) 475981-2369 / 2373

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Za obravnavanje predlogov za obnovo postopka je pristojen predsednik mirovnega sodišča, ki je odločbo izdalo, oziroma sodnik, ki ga nadomešča.

Predlog za obnovo postopka vloži tožena stranka sama ali po svojem pooblaščenem zastopniku v sodni pisarni sodišča, ki je odločbo izdalo, v pisni obliki. Zastopanje po odvetniku zbornice (avocat à la cour) ni obvezno. Stranki sta lahko osebno navzoči med postopkom ali pa jima pomagajo oziroma ju zastopajo osebe, določene s členom 106 novega zakonika o civilnem postopku (povezava do člena 106 novega zakonika o civilnem postopku: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf - stran 21 in naslednje).

Sodno tajništvo najmanj osem dni pred obravnavo strankam pošlje vabilo na narok. Če stranki nimata stalnega ali običajnega prebivališča v Luksemburgu, se ta rok v skladu s členoma 103 in 167 novega zakonika o civilnem postopku podaljša. Postopek pred mirovnim sodiščem je usten.

Povezava do nacionalne spletne strani: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg (Mirovno sodišče v Luxembourgu)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Telefon: (+352) 4759811
Telefax: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch (Mirovno sodišče v Diekirchu)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Telefon: (+352) 8088531
Telefax: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Mirovno sodišče v Esch-sur-Alzette)
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Telefon: (+352) 530529

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Za Luksemburg sta sprejemljiva francoski in nemški jezik.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

1) V Velikem vojvodstvu Luksemburg sodne odločbe izvršuje sodni izvršitelj.

Kontaktne podatke sodnih izvršiteljev lahko najdete na spletišču Zbornice sodnih izvršiteljev Velikega vojvodstva Luxembourg Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg: http://www.huissier.lu/

2) Pristojni organ za namene člena 23 Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je predsednik okrajnega sodišča.

Zadnja posodobitev: 05/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.