Spori majhne vrednosti

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Za izdajanje odločb v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti sta pristojni sodišče za spore majhne vrednosti (Malta) in sodišče za spore majhne vrednosti (Gozo).

Kontaktni podatki teh sodišč:

Small Claims Tribunal (Malta)

Telefon: +356 25902000

E-naslov: courts.justice@gov.mt

Naslov: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Small Claims Tribunal (Gozo)

Telefon: +356 22156650

E-naslov: gozocourts.mgoz@gov.mt

Naslov: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Sprejemljivi načini sporočanja so: osebno v tajništvu sodišča, pošta, telefaks in elektronska pošta.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Če zahtevek vloži potrošnik zoper osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost, praktično pomoč zagotavlja naslednji organ: ECC-Net Malta – European Consumer Centre Malta (evropski potrošniški center na Malti). Njegov naslov:

Consumer House, 47A, South Street, Valletta, VLT1101, Malta.

E-naslov: ecc.malta@gov.mt

Če zahtevek vloži oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost, zoper drugo osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost, praktično pomoč zagotavlja Malta Enterprise. Naslov:

Malta Enterprise Corporation, Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

E-naslov: info@maltaenterprise.com

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Procesni zakoni Malte ne določajo uporabe elektronskih metod kot sredstva obveščanja. Uporaba elektronskih metod za namene obveščanja ni predvidena niti ni dopustna.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Nobena oseba ali strokovnjak nima take obveznosti.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Takse so: 40 EUR za vložitev obrazca A in 7,20 EUR za vsako obvestilo, vročeno nasprotnim strankam. Če se uporabi obrazec C, taksa znaša 25 EUR in 7,20 EUR za vsako obvestilo. Za člen 15a je metoda plačevanja bančno nakazilo.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Pritožbe zoper odločbe sodišča za spore majhne vrednosti (Malta) se lahko vložijo pri pritožbenem sodišču (v okviru nižje pristojnosti) na Malti, pritožbe zoper odločbe sodišča za spore majhne vrednosti (Gozo) pa se lahko vložijo pri pritožbenem sodišču (v okviru nižje pristojnosti) na otoku Gozo.

V skladu s členom 8 poglavja 380 Zakonodaje Malte se lahko pritožba vloži z vlogo v dvajsetih dneh od datuma odločbe. Člen 8(2) določa, da se lahko pritožba ne glede na znesek zahtevka vedno vloži v naslednjih primerih:

(a) v vseh zadevah v zvezi s pristojnostjo sodišča;

(b) o vseh vprašanjih zastaranja;

(c) o vseh kršitvah določb člena 7(2) poglavja 380. Ta člen določa, da sodišče začasno ustavi postopek, če se z obrambo poskuša izogniti zahtevku z vprašanjem, ki ni v pristojnosti sodišča, in/ali če pred pristojnim sodiščem poteka postopek, katerega izid bi vplival na zahtevek pred sodiščem;

(d) kadar je sodišče delovalo v nasprotju s pravili o nepristranskosti in pravičnosti ter je takšno dejanje vplivalo na pravice pritožnika.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Zahteve za preskus v skladu s členom 18 Uredbe se predložijo sodišču za spore majhne vrednosti (Malta ali Gozo).

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Sprejemljiv jezik je malteščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Odvisno od prebivališča osebe, zoper katero je predlagana izvršba, je za izvršbo pristojno magistratno sodišče (Malta) oziroma magistratno sodišče (Gozo).

Zadnja posodobitev: 04/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.