Spori majhne vrednosti

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Zadeve v zvezi z evropskimi spori majhne vrednosti obravnavajo in v njih odločajo okrajna sodišča (kantonrechter).

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

V skladu z veljavnim členom 33 zakonika o civilnem postopku se lahko obrazci zahtevka vložijo elektronsko, če je to mogoče na podlagi poslovnika sodišča. Trenutno nobeno sodišče ne omogoča elektronske vložitve obrazcev. Obrazci se lahko vložijo le:

  • po pošti;
  • s predložitvijo sodnemu tajništvu sodišča.

V povezavi z zakonodajo o poenostavitvi in digitalizaciji procesnega prava, ki se še pripravlja (vključno z novim členom 33 zakonika o civilnem postopku), so bila v izvedbeni akt vključena pravila o elektronski vložitvi, ki bodo verjetno začela veljati pozneje.

V novem členu 30c zakonika o civilnem postopku je navedeno, da je treba postopek začeti po elektronski poti. V skladu s členom 30c(4) fizičnim osebam in združenjem, katerih statut ni zapisan v notarski listini, dokumentov ni treba predložiti elektronsko, razen če jih zastopa tretja oseba, ki zagotavlja strokovno pravno pomoč.

Neposredna elektronska vložitev dokumentov za začetek postopka iz druge države članice za zdaj še ne bo mogoča, stranke iz druge države članice s pravnim zastopnikom na Nizozemskem pa bodo dokumente lahko vlagale elektronsko. Tuje stranke brez pravnega zastopnika, ki želijo začeti postopek, morajo to storiti v papirni obliki.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Praktično pomoč lahko zagotovi urad za pravne informacije in pomoč (Juridisch Loket), natančneje evropski center za informiranje potrošnikov, ki ga gosti urad za pravne informacije in pomoč.

Glej http://www.eccnederland.nl in http://www.juridischloket.nl.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Vročanje v skladu s členom 13(1) Uredbe in pisno sporočanje v skladu s členom 13(2) Uredbe se izvajata v skladu s členom 30e zakonika o civilnem postopku. Na Nizozemskem bo po začetku veljavnosti zgoraj navedene zakonodaje veljalo izhodišče, da se postopek začne po elektronski poti.

V skladu s členom 30e zakonika o civilnem postopku se drugi dokumenti, katerih predložitev se izrecno ne zahteva, ter druga sporočila med sodiščem in strankami dajo na voljo elektronsko, razen če se uporablja člen 30c(5). V skladu s členom 30c(5) stranke, ki jim dokumentov ni treba izmenjavati po elektronski poti in jih tudi ne, uporabljajo papirno obliko.

Na podlagi zakonodaje o poenostavitvi in digitalizaciji procesnega prava za stranke s stalnim prebivališčem v drugi državi članici še ni tehnično mogoče, da bi dokumente predložile (glej točko (b) zgoraj) in si jih nadalje izmenjavale neposredno prek digitalnega sistema sodišč. Tujim podjetjem in fizičnim osebam dokumentov ni treba predložiti po elektronski poti. Če ima stranka iz druge države članice pravnega zastopnika na Nizozemskem, bo postopek potekal elektronsko, sodišče pa lahko torej dokumente iz člena 13(1) vroča elektronsko.

Strankam, ki jim dokumentov ni treba predložiti po elektronski poti in ki nimajo pravnega zastopnika, se bodo dokumenti vročali po pošti.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Glej informacije v točki (d).

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Sodne takse morajo plačati samo osebe, ki zahtevke vložijo pri okrajnem sodišču. Toženim strankam sodnih taks ni treba plačati. Kar zadeva višino sodnih taks, se, kjer je ustrezno, na Nizozemskem razlikuje med:

  • terjatvami, manjšimi od 500 EUR ali z nedoločenim zneskom, ter
  • terjatvami v višini od 500 EUR do 12 500 EUR.

Obstajajo tri pavšalne tarife. Določitev tarife je odvisna od tega, ali zahtevek vlaga pravna oseba, fizična oseba ali fizična oseba z omejeno finančno sposobnostjo.

Za tarife glej www.rechtspraak.nl.

Plačila na daljavo nizozemskim sodiščem se lahko opravijo z bančnim nakazilom. V obvestilu o sodnih taksah (griffienota), ki ga pošlje sodni tajnik, so navedeni podatki o bančnem računu sodišča. Sodne takse se nakažejo na navedeni račun.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Na podlagi nacionalnih pravil se lahko zoper odločbo okrajnega sodišča v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, ki se nanaša na terjatev v višini 1 750 EUR ali več, vloži pritožba pri pritožbenem sodišču (gerechtshof). Rok za vložitev pritožbe je 30 dni od datuma odločbe.

Za informacije o sodiščih na Nizozemskem glej: http://www.rechtspraak.nl.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Tožene stranke lahko pri okrajnem sodišču, ki je izdalo odločbo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, vložijo zahtevek za preskus odločbe iz razlogov, navedenih v členu 18(1) Uredbe. Zahtevek je treba vložiti v 30 dneh, kot je navedeno v členu 18(2).

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Potrdila v smislu člena 20(2) Uredbe, ki jih izda sodišče v drugi državi članici, morajo biti sestavljena v nizozemščini ali prevedena vanjo.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Organi, pristojni za izvršbo odločb v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, so nizozemski sodni izvršitelji.

Za organe, pristojne za uporabo člena 23 Uredbe (ES) št. 861/2007, glej člen 8 izvedbenega akta za evropske postopke v sporih majhne vrednosti.

Člen 8 izvedbenega akta za evropske postopke v sporih majhne vrednosti

V primeru predlogov za izvršbo, kot so navedeni v členih 22 in 23 Uredbe, se uporablja člen 438 zakonika o civilnem postopku.

Člen 438 zakonika o civilnem postopku

1. Spori, ki nastanejo v zvezi z izvršbo, se predložijo okrožnemu sodišču (rechtbank), ki bi bilo pristojno na podlagi običajnih pravil ali v katerega krajevni pristojnosti je treba izvesti rubež, se nahaja en ali več delov premoženja ali je treba opraviti izvršbo.

2. Za pridobitev začasne odredbe se lahko začne tudi postopek za izdajo začasne odredbe (kort geding) pri sodniku za začasne odredbe (voorzieningsrechter) pri sodišču, ki je pristojno na podlagi odstavka 1. Brez poseganja v njegove druge pristojnosti lahko sodnik za začasne odredbe po potrebi za nekaj časa ali dokler v sporu ni izdana sodba, začasno prekine izvršbo ali odloči, da se lahko izvršba opravi ali nadaljuje le, če se položi varščina. Sodnik lahko odpravi rubež ob plačilu varščine ali brez njega. Sodnik lahko med izvršbo odredi, naj se nepopolne formalnosti popravijo, pri čemer določi, katero od nepopolnih formalnosti je treba znova opraviti in kdo mora nositi s tem povezane stroške. Sodnik lahko odredi, da mora vsaka tretja stranka, vključena v zadevo, privoliti v nadaljevanje izvršbe ali sodelovati v postopku, ne glede na to, ali je stranka, ki je predlagala izvršbo, plačala varščino ali ne.

3. Če zadeva ni primerna za obravnavo v postopku za izdajo začasne odredbe, lahko sodnik, ki obravnava predlog, tega ne zavrne, ampak zadevo na zahtevo vložnika predloži okrožnemu sodišču, pri čemer navede datum, ko mora biti obravnavana. Za toženo stranko, ki na navedeni datum ne pride na obravnavo in je na sodišču ne zastopa njen odvetnik, se razglasi, da ni navzoča, če je bila pozvana, naj se navedenega dne udeleži postopka, pri tem pa se je ustrezno upošteval rok, predpisan za poziv, ali rok, ki ga je na zahtevo vložnika določil sodnik za začasne odredbe.

4. Če je pri sodnem izvršitelju, ki je pristojen za izvršbo, vložen ugovor, zaradi katerega je treba takoj sprejeti začasno odredbo, lahko sodni izvršitelj sodniku za začasne odredbe predloži poročilo, ki ga je sestavil o zadevi, in ga zaprosi za izdajo začasne odredbe za rešitev zadeve med vpletenimi strankami. Sodnik za začasne odredbe začasno ustavi postopek do poziva strankam, razen če zaradi narave ugovora meni, da je potrebna takojšnja odločitev. Sodnemu izvršitelju, ki izvaja to pooblastilo brez soglasja stranke, ki je predlagala izvršbo, se lahko naloži plačilo stroškov, če se izkaže, da njegovo ukrepanje ni bilo utemeljeno.

5. Tretja stranka lahko nasprotuje izvršbi, tako da vroči poziv stranki, ki je predlagala izvršbo, in stranki, zoper katero je izvršba predlagana.

Odstavka 3 in 5 bosta spremenjena, da se bo upoštevala zakonodaja o poenostavitvi in digitalizaciji procesnega prava, ki se še pripravlja:

3. Če zadeva ni primerna za obravnavo v postopku za izdajo začasne odredbe, lahko sodnik, ki obravnava predlog, tega ne zavrne, ampak zadevo na zahtevo vložnika predloži okrožnemu sodišču. Sodišče, ki mu je zadeva predložena, takoj določi datum za naslednje procesno dejanje. Za toženo stranko, ki na navedeni datum ne pride na obravnavo in je na sodišču ne zastopa njen odvetnik, se razglasi, da ni navzoča, samo, če je bila pozvana, naj se navedenega dne udeleži postopka, pri tem pa se je ustrezno upošteval rok, predpisan za poziv, ali rok, ki ga je na zahtevo vložnika določil sodnik za začasne odredbe.

5. Tretja stranka lahko nasprotuje izvršbi s pozivom stranki, ki je predlagala izvršbo, in stranki, zoper katero je izvršba predlagana.

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.