Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Spori majhne vrednosti

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Severna Irska

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Za izdajanje sodb v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti je na Severnem Irskem pristojno grofijsko sodišče (county court). Postopek obravnava okrožni sodnik (district judge).

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Edini način sporočanja, sprejemljiv na sodiščih Severne Irske za namene začetka evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, je po priporočeni pošti (first class recorded delivery post).

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Služba sodišč Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) zagotavlja praktično pomoč v skladu s členom 11, ne more pa zagotavljati pravnega svetovanja v zvezi z Uredbo.

Praktično pomoč bodo lahko zagotavljale tudi posvetovalnice za državljane (Citizens Advice) in centri za svetovanje potrošnikom, ki delujejo na Severnem Irskem. Nadaljnjo pomoč lahko poiščete pri svojem odvetniku. Odvetniško združenje Severne Irske (Law Society for Northern Ireland) vam lahko zagotovi kontaktne podatke lokalnih odvetnikov.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

V skladu s postopkovnimi pravili na Severnem Irskem tehnično ni razpoložljiv in dopusten noben način elektronskega vročanja in sporočanja. Edini način sporočanja je po priporočeni pošti.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Nobena oseba na Severnem Irskem ni obvezana sprejeti vročitve v elektronski obliki.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

V evropskem postopku v sporih majhne vrednosti se na Severnem Irskem trenutno ne zaračunavajo sodne takse, vendar se to stališče trenutno pregleduje.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Zoper odločbo v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti na Severnem Irskem ni mogoča pritožba.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Vloga se vloži pri sodišču, ki je sodbo izdalo. Za tak preskus sodbe je na Severnem Irskem pristojno grofijsko sodišče.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21a(1) je sprejemljivi uradni jezik angleščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Pristojna organa za namene uporabe člena 23 sta Urad za izvršbo sodnih odločb (Enforcement of Judgments Office) in sodni izvršitelj (Master, Enforcement of Judgments). Kot velja za nacionalni postopek v sporih majhne vrednosti, lahko v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti vlogo za začetek izvršbe sodne odločbe vloži stranka, ki je v pravdi uspela.

Zadnja posodobitev: 23/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.