Spori majhne vrednosti

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Poljska

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Okrajna (sądy rejonowe) ali okrožna sodišča (sądy okręgowe).

Načeloma je pristojno okrajno sodišče (na prvi stopnji). Vendar pa je okrožno sodišče (na prvi stopnji) pristojno za zadeve, ki ne glede na vrednost zahtevka zaradi svoje narave spadajo v stvarno pristojnost okrožnih sodišč. Te vključujejo na primer premoženjske zahtevke za varstvo avtorskih pravic.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Pisne vloge v papirni obliki.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Uradi za storitve za stranke (Biura Obsługi Interesantów) na okrajnih in okrožnih sodiščih.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Elektronska komunikacijska sredstva niso dovoljena.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Takšna obveznost ne obstaja.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Za zahtevke v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti se zaračuna fiksna taksa v višini 100 PLN. Enaka taksa se zaračuna tudi za vložitev pravnih sredstev.

Sodne takse v civilnih zadevah se lahko plačajo v negotovinski obliki na tekoči račun pristojnega sodišča (informacije o računu se lahko pridobijo neposredno od sodišča, na spletišču sodišča ali na spletišču ministrstva za pravosodje), neposredno v plačilnem uradu sodišča ali v obliki sodnih kolekov, ki so na voljo v plačilnem uradu sodišča.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

V primeru okoliščin iz člena 7(2) Uredbe pristojno sodišče izda sodbo, zoper katero lahko zadevna stranka pri sodišču druge stopnje vloži pritožbo (pritožbe zoper sodbe okrajnega sodišča se vložijo pri okrožnem sodišču, pritožbe zoper sodbe okrožnega sodišča pa pri pritožbenem sodišču). Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izdalo izpodbijano sodbo, v dveh tednih od vročitve obrazložene sodbe pritožniku. Če zadevna stranka v enem tednu od razglasitve sodbe (ali v primeru sodbe, izrečene na nejavni seji, v enem tednu od prejetja sodbe) ne vloži zahtevka za vročitev obrazložene sodbe, začne rok za vložitev pritožbe teči, ko se izteče rok za vložitev takega zahtevka (členi 316(1), 367(1) in 367(2) v povezavi s členoma 369 in 50526 zakonika o civilnem postopku). V primeru okoliščin iz člena 7(3) Uredbe sodišče izda zamudno sodbo. Tožena stranka lahko pri sodišču, ki je izdalo zamudno sodbo, vloži ugovor zoper zamudno sodbo. V primeru neugodnega izida ima vložnik pravico do pritožbe pod splošnimi pogoji (členi 339(1), 342 in 344(1) zakonika o civilnem postopku).

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Zahtevek za razveljavitev sodbe (člen 50527a zakonika o civilnem postopku). Za obravnavanje tega zahtevka je pristojno sodišče, ki je izdalo sodbo.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Poljski jezik.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Za izvrševanje sodb, izdanih v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, so pristojni sodni izvršitelji (komornicy). Pritožbe zoper ukrepe sodnih izvršiteljev se lahko vložijo pri pristojnem okrajnem sodišču. Pravna podlaga: člen 767(1) zakonika o civilnem postopku.

Zahtevke za zavrnitev izvršbe je treba vložiti pri okrožnem sodišču, ki je pristojno na območju dolžnikovega stalnega prebivališča ali statutarnega sedeža; če takega sodišča ni, pa pri okrožnem sodišču, na območju katerega naj bi potekala oziroma poteka izvršba.

Organ, ki je odgovoren za izvajanje ukrepov v skladu s členom 23 Uredbe, je pristojno okrajno sodišče. Pravna podlaga: člen 115320(1) in (2) zakonika o civilnem postopku (za izvršbo na Poljskem na podlagi sodbe, izdane v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti v drugi državi članici EU) ali člen 8202 zakonika o civilnem postopku (za izvršbo na Poljskem na podlagi izvršilnega naslova v obliki sodbe, ki jo je izdalo poljsko sodišče v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti in ki vsebuje izjavo o izvršljivosti).

Zadnja posodobitev: 04/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.