Spori majhne vrednosti

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Okrajna civilna sodišča in sodišča s splošno pristojnostjo.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Priporočena pošta, telefaks in elektronski prenos podatkov.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

DGAJ – Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça) (http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home).

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Na voljo so naslednji načini sporočanja:

  • elektronsko sporočanje prek informacijskega sistema, ki podpira delo sodišč, URL https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx, kadar so stranke imenovale pravne zastopnike. Pravni zastopnik stranke mora v ta namen najprej zaprositi za registracijo pri organu, pristojnem za upravljanje dostopa do informacijskega sistema (člen 132(1) in (3), člena 247 in 248 zakonika o civilnem postopku ter členi 3, 5, 25 in 26 ministrske izvedbene uredbe (Portaria) št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013);
  • sporočanje s priporočenim pismom, poslanim na strankin naslov stalnega prebivališča ali sedeža ali na naslov, izbran za vročanje, če stranka ni imenovala pravnega zastopnika (člen 249 zakonika o civilnem postopku).

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Pravni zastopniki, sodniki, tožilci in sodni uradniki prek informacijskega sistema, ki podpira delo sodišč (https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx) (člena 3 in 5 ministrske izvedbene uredbe št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Pravni zastopniki morajo najprej zaprositi za registracijo pri organu, pristojnem za upravljanje dostopa do informacijskega sistema. Opozoriti je treba, da sistem potrdi datum izdaje obvestila, pri čemer se predpostavlja, da je to tretji dan po pripravi obvestila oziroma prvi delovni dan po tem datumu (člena 247 in 248 zakonika o civilnem postopku).

Če stranka ni imenovala pravnega zastopnika, se obvestila pošljejo s priporočenim pismom na strankin naslov stalnega prebivališča ali sedeža ali na naslov, izbran za prejemanje obvestil. Za vročitev se predpostavlja, da je bila opravljena tretji dan po datumu registracije oziroma prvi delovni dan po tem datumu (člen 249(1) zakonika o civilnem postopku).

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

• V zadevah, v katerih sporni znesek znaša do 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 obračunska enota);

• v zadevah, v katerih je znesek višji od 2 000,00 EUR, vendar znaša največ 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 obračunski enoti).

Če se zadeva izkaže za še posebno zapleteno, se lahko sodnik odloči za uporabo naslednjih taks:

• v zadevah, v katerih sporni znesek znaša do 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 obračunske enote);

• v zadevah, v katerih je znesek višji od 2 000,00 EUR, vendar znaša največ 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 obračunske enote).

(Člen 6(1) in (5) uredbe o procesnih stroških, odobrene z uredbo-zakonom št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008, kakor je bila nazadnje spremenjena.)

Če v skladu s členom 17(1)(a) Uredbe (ES) št. 1896/2006 tožena stranka v okviru postopka za evropski plačilni nalog vloži ugovor in se postopek nadaljuje, se znesek, plačan v navedenem postopku, v primeru vložnika zniža za znesek procesnih stroškov, dolgovanih za evropski postopek v sporih majhne vrednosti.

Znesek se lahko zniža za 102 EUR (1 obračunsko enoto) ali 153 EUR (1,5 obračunske enote). (Člen 7(6) uredbe o procesnih stroških, odobrene z uredbo-zakonom št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008, kakor je bila nazadnje spremenjena.)

V primeru nasprotne tožbe, ko se znesek obeh zahtev za izračun stroškov sešteje, na podlagi česar lahko v nekaterih zadevah doseže do 10 000,00 EUR, bodo stroški v zvezi z zadevami v vrednosti med 8 000,01 EUR in 10 000,00 EUR znašali 3 obračunske enote (306,00 EUR), v posebno zapletenih zadevah pa 4,5 obračunske enote (459,00 EUR). Opozoriti je treba, da za zadeve v vrednosti med 5 000,01 EUR in 8 000,00 EUR veljajo stroški v višini 2 obračunskih enot (204,00 EUR) oziroma 3 obračunskih enot (306,00 EUR), kadar gre za posebno zapleteno zadevo (člen 11 uredbe o procesnih stroških, odobrene z uredbo-zakonom št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008, kakor je bila nazadnje spremenjena, v povezavi s členi 145(5), 530(2), 299(1) in (2) ter 297(2) zakonika o civilnem postopku).

Sprejemljivi način plačila je bančno nakazilo.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Pritožba je dopustna samo v primerih, določenih v členu 629(2) ali členu 696 zakonika o civilnem postopku.

V skladu s členom 629(2) zakonika o civilnem postopku je tako ne glede na vrednost zadeve in stroške stranke, ki ni uspela, pritožba vedno dopustna:

(a) zaradi kršitve pravil o mednarodni pristojnosti, pravil o stvarni pristojnosti ali hierarhični pristojnosti ali kadar obstaja neskladje s pravnomočno sodno odločbo;

(b) zoper odločbe v zvezi z vrednostjo spornega predmeta ali z njo povezanimi zneski, ker vrednost spornega predmeta presega mejno vrednost, določeno na sodišču, ki mu je bila zadeva predložena;

(c) zoper odločbe, izdane v nasprotju z enotno sodno prakso vrhovnega sodišča na istem zakonodajnem področju in v zvezi z istim temeljnim pravnim vprašanjem;

(d) zoper sodbo pritožbenega sodišča, ki je v nasprotju z drugo sodbo istega ali drugega pritožbenega sodišča na istem zakonodajnem področju in v zvezi z istim temeljnim pravnim vprašanjem ter zoper katero ni mogoče vložiti rednega pravnega sredstva iz drugih razlogov, kot je mejna vrednost, ki jo je določilo sodišče, razen če je izdana sodba, ki potrjuje enotno sodno prakso in je v skladu s to sodbo.

V skladu s členom 696 zakonika o civilnem postopku je lahko pravnomočna odločba predmet preskusa, če:

(a) je bilo v drugi pravnomočni odločbi dokazano, da je bila odločba izdana zaradi kaznivega dejanja sodnika pri opravljanju njegovih nalog;

(b) je ugotovljeno, da je dokazna listina ponarejena ali da je uradno pričanje ali izjava izvedenca ali arbitra na sodišču lažna ter bi to lahko bil odločilni dejavnik za odločbo, ki jo je treba preskusiti, to vprašanje pa ni bilo obravnavano v postopku, v katerem je bila izpodbijana odločba izdana;

(c) se predloži listina, za katero stranka ni vedela ali je ni mogla uporabiti v postopku, v katerem je bila izdana odločba, ki jo je treba preskusiti, in to dejstvo samo po sebi zadostuje za spremembo odločbe v korist stranke, ki v pravdi ni uspela;

(d) je priznanje, umik ali sporazum, na katerem je temeljila odločba, neveljaven ali ga je mogoče razveljaviti;

(e) je bila sodba izdana in izvršena v odsotnosti toženca, tj. toženec v postopku na noben način ni sodeloval, in se dokaže, da sodni poziv ni bil izdan ali da je bil sodni poziv, ki je bil izdan, ničen;

(f) je v nasprotju s pravnomočno odločbo mednarodnega pritožbenega organa, katerega odločitve so za portugalsko državo zavezujoče;

(g) je spor temeljil na fiktivnem dejanju strank in sodišče, ki ni ugotovilo, da gre za goljufijo, ni uporabilo pristojnosti iz člena 612.

V skladu s členom 638(1) zakonika o civilnem postopku je rok za vložitev pritožbe 30 dni od vročitve odločbe.

V skladu s členom 697(2) in (3) zakonika o civilnem postopku izrednega pravnega sredstva za preskus ni mogoče vložiti, če je od pravnomočne odločbe preteklo več kot pet let. Rok za vložitev takega pravnega sredstva je 60 dni, ki se:

(i) v primeru člena 696(a) štejejo od datuma pravnomočne odločbe, na kateri temelji preskus;

(ii) v primeru člena 696(f) štejejo od datuma, ko je odločba, na kateri temelji preskus, postala pravnomočna;

(iii) v drugih primerih šteje od datuma, ko je pritožnik pridobil dokument ali izvedel za okoliščino, na kateri temelji preskus;

(iv) v primeru člena 696(g) je rok za vložitev pritožbe dve leti od datuma, ko je pritožnik obveščen o odločbi, ne glede na zgoraj navedeni petletni rok.

Sodišča, pristojna za odločanje o pritožbah, so v primerih, določenih v členu 629(2) zakonika o civilnem postopku, pritožbena sodišča (Tribunais de Relação), v okoliščinah, določenih v členu 696 zakonika o civilnem postopku, pa sodišča, ki so izdala odločbo, ki jo je treba preskusiti, navedena v odstavku (a).

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izdalo odločbo, ki jo je treba preskusiti, pritožnik pa mora navesti dejstva, ki so podlaga za pritožbo. Pritožnik mora ob vložitvi pritožbe predložiti potrdilo o odločbi ali dokumentu, na katerem temelji zahteva (člen 697(1) in člen 698 zakonika o civilnem postopku).

Sodišča, pristojna za odločanje o pritožbah, so sodišča ki so izdala odločbo, ki jo je treba preskusiti, navedena v odstavku (a).

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Angleščina, francoščina in španščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Za izvršbo so pristojna izvršilna sodišča (juízos de execução). Če jih ni, so pristojna okrajna civilna sodišča in sodišča s splošno pristojnostjo.

Predlog za izvršbo odločb portugalskih sodišč se vloži v postopku, v katerem je bila izdana odločba (člen 85(1) zakonika o civilnem postopku). Predlog za izvršbo, spremni dokumenti in kopija odločbe se nato takoj pošljejo pristojnemu izvršilnemu sodišču, če to obstaja (člen 85(2) zakonika o civilnem postopku).

Če je bila odločba izdana v drugi državi članici, je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča toženca (člen 90 zakonika o civilnem postopku).

Zadnja posodobitev: 20/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.