Spori majhne vrednosti

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
 • Za odločanje v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti so v skladu s členom 94(1)(k) zakonika o civilnem postopku (zakon št. 134/2010, ponovno objavljen[1], kakor je bil spremenjen, v nadaljnjem besedilu: ZCP) pristojna okrajna sodišča (judecătorii).

[1] Objavljen v uradnem listu Romunije, del I, št. 247 z dne 10. aprila 2015.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

 • V skladu z rednim postopkom iz člena 148(2) ZCP je lahko vloga, ki se vloži pri sodišču osebno ali po pooblaščencu, sestavljena v elektronski obliki, če izpolnjuje zakonsko določene pogoje (Uredba se, kjer je to ustrezno, uporablja tudi, kadar se z ZCP zahteva, da se navedbe, trditve ali sklepi strank ali morebitna druga procesna pisanja sodišču predložijo v pisni obliki (člen 148(3) ZCP)).
 • V skladu z rednim postopkom iz člena 199(1) ZCP se tožbeni predlog (cererea de chemare în judecată), ki se vloži osebno ali po pooblaščencu, po pošti, kurirski službi ali telefaksu ali skenira in pošlje po elektronski pošti ali v obliki elektronskega dokumenta, evidentira in žigosa z datumom prejema.
 • Opomba: v posebnem postopku v sporih majhne vrednosti (ki se uporablja za notranje spore) tožnik začne ta postopek tako, da izpolni obrazec vloge in ga predloži ali pošlje pristojnemu sodišču po pošti ali na kakršen koli drug način, ki omogoča izdajo potrdila o prejemu (člen 1029(1) ZCP).

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
 • Načrtujemo spremembo zakonodaje, ki bo omogočila obravnavo prošenj za praktično pomoč pri izpolnjevanju obrazcev. Ko bodo potrebne zakonodajne spremembe sprejete, bomo posodobili informacije.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
 • Člen 154(6) ZCP

(6) Sodni pozivi in druga procesna pisanja se lahko vročijo po sodnem uradniku in po telefaksu, elektronski pošti ali z drugimi sredstvi, ki omogočajo prenos vsebine pisanja in potrdilo o njegovem prejemu, če je zadevna stranka sodišču sporočila svoje kontaktne podatke za ta namen. Za potrditev prejema sodišče skupaj s procesnim pisanjem pošlje tudi obrazec, na katerem so navedeni: ime sodišča, datum, ime zadevnega sodnega tajnika in poslana pisanja; ta obrazec izpolni naslovnik z datumom prejema, čitljivo napisanim imenom in podpisom osebe, odgovorne za prejemanje korespondence. Obrazec se nato vrne sodišču po telefaksu, elektronski pošti ali z drugimi sredstvi.

 • Člen 205(2)(a) ZCP

Odgovor vključuje: ime in priimek, osebno identifikacijsko številko, stalno ali običajno prebivališče toženca ali, za pravne osebe, ime in registrirani sedež ter, kjer je to ustrezno, registrsko oznako ali davčno identifikacijsko številko, številko vpisa v poslovni register ali register pravnih oseb ter bančni račun, če ga tožnik ni navedel že v tožbenem predlogu. Ustrezno se uporabljajo določbe člena 148(1)(II). Če toženec živi v tujini, se v odgovoru navede tudi naslov v Romuniji, na katerega se bodo pošiljala vsa obvestila v zvezi z zadevo.

 • Člen 194(a) ZCP

Tožbeni predlog vključuje:

(a) ime in priimek, stalno ali običajno prebivališče strank ali, za pravne osebe, registrirani sedež. Vključuje tudi osebno identifikacijsko številko ali, kjer je to ustrezno, registrsko oznako ali davčno identifikacijsko številko, številko vpisa v poslovni register ali register pravnih oseb ter bančni račun tožnika in toženca, če imajo stranke te identifikacijske elemente ali če so jim bili dodeljeni v skladu z zakonom in kolikor so znani tožniku. Uporabljajo se določbe člena 148(1)(II). Če tožnik živi v tujini, se navede tudi naslov v Romuniji, na katerega se bodo pošiljala vsa obvestila v zvezi z zadevo.

 • Člen 148(1) do (3) ZCP

(1) Vse zahteve, naslovljene na sodišče, morajo biti v pisni obliki in vključevati ime sodišča, na katero so naslovljene, ime in priimek, stalno ali običajno prebivališče strank ali, kjer je to ustrezno, ime in sedež njihovega podjetja, ime in priimek, stalno ali običajno prebivališče njihovih zastopnikov, kjer je to ustrezno, predmet, vrednost zahtevka, kjer je to ustrezno, razloge za zahtevek in podpis. Zahteva mora, kjer je to ustrezno, vključevati tudi e-naslov ali kontaktne podatke, ki jih za ta namen navedejo stranke, in telefonsko številko, številko telefaksa in podobno.

(2) Vloge, ki se vložijo osebno ali po pooblaščencu, so lahko sestavljene v elektronski obliki, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji.

(3) Določbe odstavka 2 se ustrezno uporabljajo tudi, kadar se s tem zakonikom zahteva, da se navedbe, trditve ali sklepi strank ali morebitna druga procesna pisanja sodišču predložijo v pisni obliki.

 • Člen 169 ZCP

Ko je zadeva predložena sodišču, lahko vloge, odgovore ali druga pisanja sodišču neposredno pošilja odvetnik ali pravni svetovalec, če ga stranke imajo. V tem primeru prejemnik vloge potrdi prejem izvoda, ki bo predložen sodišču, ali, kjer je to ustrezno, potrdi prejem z drugimi sredstvi, s katerimi se zagotovi, da je ta postopek opravljen.

 • Člen 199(1) ZCP

(1) Tožbeni predlog, ki se vloži osebno ali po pooblaščencu, po pošti, kurirski službi, telefaksu ali skenira in pošlje po elektronski pošti ali v obliki elektronskega dokumenta, se evidentira in žigosa z datumom prejema.

 • Člen 149(4) ZCP

(4) Če je bila vloga v skladu z zakonom poslana po telefaksu ali elektronski pošti, mora sodni tajnik po uradni dolžnosti pripraviti kopije vloge na stroške stranke, za katero velja ta obveznost. Določbe člena 154(6) se še naprej uporabljajo.

 • V posebnem postopku v sporih majhne vrednosti (ki se uporablja za notranje spore) tožnik začne ta postopek tako, da izpolni obrazec vloge in ga predloži ali pošlje pristojnemu sodišču po pošti ali na kakršen koli drug način, ki omogoča izdajo potrdila o prejemu (člen 1029(1) ZCP).

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

 • Če sodišče v skladu z zakonom procesna pisanja pošilja elektronsko, morajo stranke sprejeti tako poslana pisanja. To velja le, če so stranke (ali njihovi zastopniki, vključno z odvetniki) navedle svoj e-naslov (glej tudi odgovor na točko (d)).
 • Če stranka v skladu z zakonom procesna pisanja pošilja elektronsko, mora sodišče sprejeti tako poslana pisanja.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
 • Člen 10(1)(b), (2) in (3) izredne vladne uredbe št. 80/2013 o kolkovinah

(1) V zvezi z izvršbo se za spodaj navedene vloge plačajo naslednje takse:

[...]

(b) predlog za odlog izvršbe, vključno z začasno izvršljivostjo: 50 RON.

(2) V primeru ugovora zoper izvršbo se taksa izračuna na podlagi vrednosti blaga, na katero se nanaša ugovor zoper izvršbo, ali zneska zadevnega dolga, kadar je dolg manjši od vrednosti blaga. Ta taksa ne sme presegati 1 000 RON, ne glede na sporni znesek. Če predmeta izvršbe ni mogoče oceniti v denarju, se za ugovor zoper izvršbo zaračuna taksa v višini 100 RON.

(3) Če se ugovor zoper izvršbo nanaša – pod pogoji iz člena 712(2) zakonika o civilnem postopku – tudi na dejanske ali pravne razloge v zvezi z vsebino zakona, se kolkovina določi v skladu s členom 3(1).

 • Člen 33(1) izredne vladne uredbe št. 80/2013 o kolkovinah

Kolkovina se plača vnaprej, razen če ni z zakonom določeno drugače.

 • Člen 40(1) in (2) izredne vladne uredbe št. 80/2013 o kolkovinah

Če oseba, ki mora plačati kolkovino, nima stalnega ali običajnega prebivališča ali, kjer je to ustrezno, registriranega sedeža v Romuniji, se kolkovina plača na lokalni transakcijski račun ozemeljske upravne enote, v kateri ima sedež sodišče, pri katerem je vložena tožba ali vloga, v gotovini, z bančnim nakazilom ali prek spletnega sistema; ta račun je ločen račun za prihodke lokalnega proračuna iz „sodnih in drugih kolkovin“ pri ozemeljski upravni enoti, kjer ima fizična oseba stalno ali običajno prebivališče ali, kjer je to ustrezno, ima pravna oseba registrirani sedež.

 • Za zagotovitev visoke ravni predvidljivosti načrtujemo spremembo zakonodaje, zlasti za izpolnjevanje zahtev iz člena 15a(1) Uredbe (EU) 2015/2421 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti in Uredbe (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog. Ko bodo potrebne zakonodajne spremembe sprejete, bomo posodobili informacije.
 • Opomba: na spletišču http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx je pri vsakem sodišču razdelek „Bine de știut“ (Koristna dejstva), ki vsebuje informacije o računih, na katere je mogoče plačati kolkovino.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

 • V skladu s členom 17 Uredbe se lahko pritožba vloži pri okrožnem sodišču (sodišče druge stopnje) v 30 dneh od izdaje odločbe (členi 466(1), 468(1) in 94(1)(k) v povezavi s členom 95(2) ZCP).
 • Opomba: v posebnem postopku v sporih majhne vrednosti (ki se uporablja za notranje spore) se pritožba zoper odločbo okrajnega sodišča vloži le pri okrožnem sodišču, in sicer v 30 dneh od izdaje odločbe (člen 1033(1) ZCP).

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
 • Pravila rednega postopka:

– pravno sredstvo za razveljavitev pravnomočne sodne odločbe (izredno pravno sredstvo) se lahko vloži, če vložnik ni bil ustrezno pozvan in ni bil navzoč med postopkom; pravno sredstvo za razveljavitev se vloži pri sodišču, katerega sodna odločba se izpodbija (člena 503(1) in 505(1) ZCP);

– revizija (izredno pravno sredstvo) sodne odločbe po temelju (ali ne) se lahko zahteva, če stranka zaradi okoliščin, na katere ni mogla vplivati, ni mogla priti na sodišče in ga o tem obvestiti; predlog za revizijo je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo odločbo, katere revizija se zahteva (člena 509(1)(9) in (2) ter 510(1) ZCP);

– za stranko, ki je zamudila rok, se nov rok določi le, če lahko navede utemeljene razloge za zamudo; v ta namen stranka opravi procesno dejanje najpozneje v 15 dneh po koncu dogodka, zaradi katerega ni mogla opraviti procesnega dejanja, in hkrati zaprosi za nov rok; v primeru pritožbe je ta rok enak roku, predvidenemu za pritožbeni postopek; prošnjo za določitev novega roka obravnava sodišče, pristojno za obravnavo vloge v zvezi s pravico, ki se uveljavlja v roku (člen 186 ZCP).

 • Načrtujemo spremembo zakonodaje za ustrezno izpolnjevanje Uredbe (EU) 2015/2421 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti in Uredbe (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog. Ko bodo potrebne zakonodajne spremembe sprejete, bomo posodobili informacije.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Romunščina.

Zadnja posodobitev: 22/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.