Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Spori majhne vrednosti

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Škotska

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Za izdajanje sodb v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti je na Škotskem pristojno grofijsko sodišče (Sheriff Court), postopek pa v vseh primerih poteka pred grofijskim sodnikom (sheriff).

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Način sporočanja, sprejemljiv za sodišča na Škotskem za namene začetka evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, je podoben tistemu, ki se uporablja v nacionalnem poenostavljenem postopku, in sicer z običajno pošto. Tožniki lahko obrazec z zahtevkom med uradnimi urami tudi osebno vložijo na ustreznem grofijskem sodišču. Spletno mesto Škotske sodne službe (Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS)) vsebuje informacije o lokaciji vseh grofijskih sodišč na Škotskem, vključno z njihovim delovnim časom in kontaktnimi podatki: ScotCourts.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Pri izpolnjevanju zahtevka na obrazcu A pomaga grofijski sodni urad, vendar pomoč, ki jo zagotavlja ta urad, ne more vključevati pravnega svetovanja. Za brezplačno svetovanje in pomoč pri evropskem postopku v sporih majhne vrednosti je mogoče zaprositi tudi odvetnika ali katero od naslednjih organizacij:

 • Škotsko združenje pravnih središč (Scottish Association of Law Centres)
 • posvetovalnice za državljane
 • centri za varstvo potrošnikov
 • službe za varstvo potrošnikov
 • sodni svetovalci na grofijskih sodiščih v Aberdeenu, Airdrieju, Dundeeju, Edinburgu, Hamiltonu in Kilmarnocku

Odvetniško združenje Škotske (Law Society of Scotland) lahko zagotovi kontaktne podatke lokalnih odvetnikov.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Če se naslov tožene stranke nahaja v Združenem kraljestvu, mu morajo biti pisanja vročena s priporočeno pošto s povratnico (first class recorded delivery). Če se naslov tožene stranke nahaja zunaj Združenega kraljestva, mu morajo biti pisanja vročena s priporočeno pošto (registered post).

V okviru postopkovnega prava Škotske elektronsko vročanje ni na voljo. Vendar se lahko stranki v zadevi elektronsko obveščata o vprašanjih, povezanih z zahtevkom, kadar pravilnik ali poslovnik sodišča ne zahteva njihovega uradnega pošiljanja ali prejemanja. Tovrstna obvestila se lahko pošljejo na splošni elektronski naslov ustreznega grofijskega sodišča. Vendar grofijski sodni urad ne sme zagotavljati pravnega svetovanja.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Nobena oseba na Škotskem ni obvezana sprejeti vročitve v elektronski obliki.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Trenutne sodne takse, ki se plačujejo od 1. aprila 2019:

 • za vložitev obrazca za evropski postopek v sporih majhne vrednosti v višini 250 EUR ali manj – 19 GBP
 • za vse druge obrazce za evropski postopek v sporih majhne vrednosti – 104 GBP
 • za uradno obvestilo sodišču o namenu vložitve pritožbe – 61 GBP

Od 1. aprila 2020 se bodo plačevale naslednje sodne takse:

 • za vložitev obrazca za evropski postopek v sporih majhne vrednosti v višini 250 EUR ali manj – 19 GBP
 • za vse druge obrazce za evropski postopek v sporih majhne vrednosti – 106 GBP
 • za uradno obvestilo sodišču o namenu vložitve pritožbe – 62 GBP

Vložnik ima v nekaterih primerih morda pravico do oprostitve plačila sodnih taks – glej povezavo:

Oprostitev plačila sodnih taks

Načini plačila:

 • s čekom, ki se glasi na The Scottish Courts and Tribunals Service (Škotska sodna služba)
 • z debetno ali kreditno kartico – preverite, katere vrste plačilnih kartic so sprejemljive pri pristojnem sodišču
 • s poštno nakaznico, ki se glasi na The Scottish Courts and Tribunals Service (Škotska sodna služba)
 • z gotovino; v primeru plačila prek pošte se plačilo v gotovini ne priporoča

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Kot pri nacionalnem poenostavljenem postopku obstaja možnost pritožbe zoper sodbo, ki jo grofijski sodnik izda v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Pritožba je mogoča na grofijskem pritožbenem sodišču (Sheriff Appeal Court), in sicer le glede pravnih vprašanj. Odločitev grofijskega pritožbenega sodišča je pravnomočna in zoper njo ni mogoče vložiti nadaljnjega pravnega sredstva.

Pritožba poteka v dveh fazah:

Faza 1 – Člen 16.2 Zakona o vrhovnem sodišču (Act of Sederunt) (Poenostavljeni postopek) iz leta 2016 določa rok za vložitev pritožbe v nacionalnem poenostavljenem postopku, in sicer štiri tedne od datuma odposlane pravnomočne odločitve, to obdobje pa se uporablja v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Postopki, ki se uporabljajo za pritožbo, so navedeni v delu 16 Zakona o vrhovnem sodišču (Poenostavljeni postopek) iz leta 2016.

Faza 2 – Potem ko je bila pritožba poslana grofijskemu pritožbenemu sodišču, se uporabljajo pravila o pritožbah na grofijskem sodišču, ki so na voljo v delu 16 Zakona o vrhovnem sodišču (Poenostavljeni postopek) iz leta 2016 ter delih 2, 4, 5 in 6 Zakona o vrhovnem sodišču (Pravila o pritožbah na grofijskem pritožbenem sodišču (Sheriff Appeal Court Rules) iz leta 2015).

Poslovnik sodišča je na voljo na: ScotCourts.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Člen 5(1) Zakona o vrhovnem sodišču (Pravila o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti na grofijskem sodišču (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) iz leta 2008 (v nadaljnjem besedilu: pravila)), kakor je bil spremenjen, določa, da se vloga za nadaljnje pravno sredstvo vloži na obrazcu 3 (kot je določen v poslovniku). Člen 5 določa, da lahko grofijski sodnik sprejme katero koli odločitev, za katero meni, da je primerna za napredek take vloge. Sicer postopek poteka v skladu s členom 18 Uredbe.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21(1)(a) je sprejemljivi uradni jezik angleščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Za izvrševanje so na Škotskem pristojni sodni izvršitelji (Sheriff Officers) in sodni vročevalci (Messengers at Arms). Njim upniki naročijo izvršbo sodnih odlokov ali nalogov zoper dolžnike, ki jih izdajo grofijska sodišča.

Na sodišču (ki je pristojni organ) se lahko vloži vloga za prekinitev (v izjemnih okoliščinah) ali omejitev izvršbe v smislu člena 23 Uredbe. Vloga se na škotskih sodiščih vloži na obrazcu 5 v smislu člena 5 Zakona o vrhovnem sodišču (Pravila o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti na grofijskem sodišču iz leta 2008 (v nadaljnjem besedilu: pravila)), kakor je bil spremenjen. Grofijski sodnik (sodišče) lahko sprejme katero koli odločitev, za katero meni, da je primerna za napredek take vloge v smislu člena 5(4) pravil iz leta 2008.

Za izvršbo sodne odločbe je odgovorna stranka, ki je uspela. Tega sodišče ne more storiti v njihovem imenu. Stranka, ki je uspela, bo nosila tudi stroške kakršnega koli izvršilnega ukrepa, ki pa jih lahko izterja od druge stranke.

Zadnja posodobitev: 22/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.