Spori majhne vrednosti

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovaška

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

V skladu s členom 12 zakona št. 160/2015, zakonik o civilnem pravdnem postopku (Civilný sporový poriadok), je za izdajo sodbe na prvi stopnji pristojno okrožno sodišče (okresný súd). Krajevno pristojno je splošno sodišče toženca; za fizične osebe je krajevno pristojno sodišče, na območju pristojnosti katerega ima oseba stalno prebivališče, za pravne osebe je krajevno pristojno sodišče, na območju pristojnosti katerega ima oseba registrirani sedež, za tuje pravne osebe pa je krajevno pristojno sodišče, na območju pristojnosti katerega imajo poslovno enoto. Če pristojnega sodišča ni mogoče določiti na podlagi naslova stalnega prebivališča ali sedeža ali naslova zadnjega stalnega prebivališča ali sedeža, je pristojno sodišče, na območju pristojnosti katerega ima oseba premoženje.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Upoštevajo se splošna pravila za vložitev zahtevka pri sodišču. Zahtevki se lahko vložijo pisno, bodisi v papirni bodisi v elektronski obliki. Za elektronsko vložitev zahtevkov v glavni stvari je potrebno dovoljenje v skladu s členom 23(1) zakona št. 305/2013 o e-upravi.

Če je zahtevek v glavni stvari elektronsko vložen brez dovoljenja, ga je treba v desetih dneh z dodatnim dovoljenjem ponovno vložiti v papirni ali elektronski obliki. V nasprotnem primeru se ne obravnava, tj. šteje se, da ni bil vložen.

Dovoljenje se izda z uporabo naprednega elektronskega podpisa. Napredni elektronski podpis je mogoče pridobiti z nakupom kvalificiranega potrdila pri akreditiranem organu za certifikacijo. Informacije o akreditiranih organih za akreditacijo so na voljo na spletišču slovaškega urada za državno varnost (Národný bezpečnostný úrad). Podrobne informacije o naprednih elektronskih podpisih so na voljo na spletnih naslovih https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title in https://www.ardaco.com.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Popolne informacije o obsegu uporabe evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, vključno z informacijami o tem, katera sodišča so pristojna za izdajo sodbe v posamezni državi članici, bodo na voljo na spletišču slovaškega ministrstva za pravosodje na naslovu: https://www.justice.gov.sk. Tam so na voljo tudi obrazci, ki se uporabljajo za postopek.

Vložniki, ki izpolnjujejo pravne pogoje za pravno pomoč, lahko zanjo zaprosijo prek centra za pravno pomoč (Centrum právnej pomoci), ki tako pomoč zagotavlja s svojimi zaposlenimi in imenovanimi odvetniki. Pogoji za zagotovitev pravne pomoči so določeni v členu 17 zakona št. 327/2005 o zagotavljanju pravne pomoči osebam v materialni stiski in spremembi zakona št. 586/2003 o pravniških poklicih ter spremembi zakona št. 455/1991 o poslovni dejavnosti (zakon o poslovanju), kakor je bil spremenjen z zakonom št. 8/2005.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

V skladu z zakonikom o civilnem pravdnem postopku sta zaželena načina vročanja vročitev med obravnavo ali drugimi sodnimi dejanji in vročitev v namenski poštni predal, vzpostavljen na podlagi posebnega predpisa, tj. zakona o e-upravi. V skladu z navedenim zakonom morajo sodišča od 1. novembra 2016 dokumente elektronsko vročati samo, če je namenski poštni predal aktiviran za vročanje. Postopek za aktiviranje namenskega poštnega predala za pravne in fizične osebe se razlikuje. Fizične osebe morajo zaprositi za aktivacijo. Namenski poštni predal za pravne osebe, vpisane v poslovni register, mora od 1. julija 2017 aktivirati država, in od tega datuma javni organi, vključno s sodišči, svoje odločitve pošiljajo izključno elektronsko.

Če dokumenta ni mogoče vročiti niti med obravnavo ali drugim sodnim dejanjem niti v namenski poštni predal in če dokumentov ni mogoče vročiti osebno, sodišče na zahtevo stranke dokument vroči na elektronski naslov. Če je dokumente treba vročiti osebno, se vročijo s potrdilom o prejemu, tj. potrdilom, da je naslovnik prejel dokument, naveden na tem potrdilu.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Obveznost sprejemanja dokumentov, elektronsko poslanih v namenske poštne predale, od 1. julija 2017 velja za vse pravne osebe, vpisane v poslovni register, ki morajo imeti aktiviran namenski poštni predal. Če namenski poštni predal za vročanje aktivirajo druge pravne ali fizične osebe, se tudi njim dokumenti vročajo v namenski poštni predal.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

V skladu z zakonom št. 71/1992 o sodnih taksah obveznost plačila takse nastane ob vložitvi zahtevka na izpolnjenem standardnem obrazcu A, s katerim se začne evropski postopek v sporih majhne vrednosti. Sodne takse so navedene v taksni tarifi kot delež osnovne tarife („odstotna stopnja) ali kot fiksni znesek. V primeru vložitve zahtevka za evropski postopek v sporih majhne vrednosti je taksa navedena v taksni tarifi pod tarifno postavko 1, ki izhaja iz cene (plačila) predmeta zadeve ali vrednosti terjatve, pri čemer je taksa določena na 6 % (najmanj 16,50 EUR, največ 16 596,50 EUR in v gospodarskih zadevah največ 33 193,50 EUR). Zakon ne vsebuje posebnih določb o sodnih taksah, ki se zaračunavajo v evropskih postopkih v sporih majhne vrednosti.

Takse, ki jih zaračunavajo sodišča, se lahko plačajo v gotovini, ali z bančnim nakazilom, ali v poslovalnici tuje banke. Takse se lahko plačajo v gotovini, če so sodišča ustvarila pogoje za tako plačilo in če taksa za posamezno zadevo ne presega 300 EUR. Takse se plačajo sodišču, ki odloča na prvi stopnji ali v imenu katerega se zaračuna taksa.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Pritožba se lahko vloži zoper odločbo sodišča prve stopnje, in sicer v 15 dneh od vročitve odločbe pri sodišču, ki je izdalo izpodbijano odločbo. Za pravočasno vloženo se šteje tudi pritožba, ki je bila v roku vložena pri pristojnem pritožbenem sodišču. Prav tako se šteje, da je bila pritožba vložena pravočasno, če je bila vložena po izteku 15-dnevnega roka, ker je pritožnik upošteval napačen pouk sodišča glede roka za vložitev pritožbe. Če sodba ne vsebuje pouka glede roka za vložitev pritožbe ali če je v njej nepravilno navedeno, da pritožba ni dopustna, se lahko pritožba vloži v treh mesecih od vročitve odločbe. Za pritožbo se šteje, da je bila vložena pravočasno, če je vložena pri sodišču, ki ni pristojno, ker je pritožnik upošteval napačen pouk glede pristojnega sodišča za vložitev pritožbe. To velja tudi, če v odločbi ni navedeno pristojno sodišče, pri katerem je treba vložiti pritožbo.

V pritožbi je treba poleg splošnih podatkov navesti sodbo, zoper katero se pritožba vlaga, obseg pritožbe, razloge, zaradi katerih se sodba šteje za nepravilno (pritožbeni razlogi) in popravni ukrep, ki ga predlaga pritožnik (pritožbeni predlog). Za obravnavo pritožb in odločanje o njih so pristojna okrožna sodišča (krajské súdy).

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Sodišče, pristojno za preskus sodbe, je sodišče, ki je odločalo na prvi stopnji. V skladu z zakonikom o civilnem pravdnem postopku se zahtevek za ponovno uvedbo postopka lahko vloži, če možnost preskusa sodbe izhaja iz posebne zakonodaje, vključno z Uredbo (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

V zahtevku za ponovno uvedbo postopka je treba poleg splošnih podatkov navesti referenčno številko sodbe, zoper katero se zahtevek vlaga, obseg zahtevka, razloge za ponovno uvedbo postopka, okoliščine, ki dokazujejo, da je bil zahtevek vložen pravočasno, dokaze o vsebini zahtevka in popravni ukrep, ki ga predlaga vložnik.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Slovaščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Lahko se vloži predlog za izvršitev odločbe, in sicer pri izvršilnem sodišču (exekučný súd). Od 1. aprila 2017 je izvršilno sodišče okrožno sodišče v Banski Bistrici (Okresný súd Banská Bystrica).

Izvršilni postopek je urejen z zakonom št. 233/1995.

Predlogi za izvršitev se vložijo elektronsko v elektronski poštni predal sodišča prek posebnega elektronskega obrazca, ki se objavi na spletišču ministrstva. Upoštevajo se samo odobreni predlogi. Potrebna spremna dokumentacija se skupaj s predlogom za izvršitev elektronsko pošlje v elektronski poštni predal sodišča.

Če tožeča stranka ali zastopnik tožeče stranke nimata aktiviranega elektronskega poštnega predala ali jima je kako drugače onemogočena elektronska vložitev vloge, se lahko njun predlog za izvršitev vloži prek katerega koli sodnega izvršitelja. V takih primerih je sodni izvršitelj zastopnik, pooblaščen za vročanje pisanj, dokler se ne začne izvršba, pri čemer brez odlašanja izvede posamezne ukrepe. Sodni izvršitelj zgoraj navedeni predlog za izvršitev pošlje sodišču v 15 dneh. Kadar predlog za izvršitev vloži sodni izvršitelj, je ta upravičen do plačila in povračila stroškov. Način določanja teh plačil in znesek plačila določi ministrstvo z aktom, ki se splošno uporablja.

Izvršbo opravi sodni izvršitelj, ki ga za izvršbo pooblasti izvršilno sodišče. Sodišče dodeljuje zadeve tako, da posameznim sodnim izvršiteljem naključno in enakovredno izdaja dovoljenja za izvršbo, za kar uporablja tehnična in programska sredstva, ki jih je odobrilo ministrstvo, tako da ni mogoče vplivati na dodelitev zadeve. Pravilo naključnega izbora sodnega izvršitelja temelji na načelu teritorialnosti. Zadeve se dodelijo tako, da so izbrani sodni izvršitelji, ki so bili imenovani za območje okrožnega sodišča (krajský súd), na katerem ima dolžnik stalno prebivališče ali registrirani sedež. Če dolžnikovega naslova stalnega prebivališča ali registriranega sedeža v Slovaški republiki ni mogoče ugotoviti za namene predhodnega odstavka, se izberejo sodni izvršitelji iz okrožja, v katerem je imel dolžnik zadnje stalno prebivališče ali registrirani sedež, sicer pa se zadeva naključno dodeli sodnemu izvršitelju, imenovanemu za območje, za katero je pristojno okrožno sodišče v Banski Bistrici (Krajský súd Banská Bystrica).

Zadnja posodobitev: 09/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.