Spori majhne vrednosti

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovenija

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Sodišča, ki so pristojna za izdajanje sodb v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, so:

Okrajna sodišča za civilne zadeve (30. člen Zakona o pravdnem postopku, (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17 in 16/19 – ZNP-1, v nadaljevanju ZPP) in okrožna sodišča za gospodarske zadeve (32. člen ZPP). Uporabo pravil o postopku v gospodarskih sporih določajo 480. do 484. členi ZPP. Besedilo ZPP je dosegljivo na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Načini sporočanja, ki so dovoljeni za namene evropskega postopka v sporih majhne vrednosti in dostopni sodiščem v skladu s členom 4(1):

- standardni obrazec zahtevka A iz Priloge I se vloži pri pristojnem sodišču v pisni obliki tako, da se pošlje po pošti, z uporabo sredstev komunikacijske tehnologije (npr. po faksu), izroči neposredno organu ali pa osebi, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (105.b. člen ZPP).

V elektronski obliki še ni mogoče vlagati vlog.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Organi ali organizacije, ki so pristojni za zagotavljanje praktične pomoči v skladu s členom 11:

Brezplačno praktično pomoč pri izpolnjevanju obrazcev in splošne informacije o postopku zagotavlja sodno osebje pristojnega sodišča. Praktično pomoč potrošnikom zagotavlja še Evropski potrošniški center, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, e-mail: epc.mgrt@gov.si, tel.: (01) 400 37 29, spletna stran: http://www.epc.si/.

Stranke lahko zaprosijo za brezplačno pravno pomoč, ki se jim dodeli, če izpolnjujejo pogoje, določene v Zakonu o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 15/14 – odl. US in 19/15, v nadaljevanju ZBPP). Brezplačna pravna pomoč se lahko dodeli za pravno svetovanje, pravno zastopanje in za druge pravne storitve, določene z ZBPP, ter kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Načini elektronskega vročanja in sporočanja, ki so tehnično razpoložljivi in dopustni v skladu s členom 13(1), (2) in (3) in načini za izražanje v členu 13(1) in (2) zahtevanega vnaprejšnjega strinjanja z uporabo elektronske oblike vročanja:

Listine iz členov 5(2) in (6) ter sodbe, izdane v skladu s členom 7, se vročajo v skladu z ZPP.

ZPP ureja »Vročanje pisanj in pregled spisov« v členih od 132 do 150 ZPP.

Člen 132 ZPP določa več načinov vročanja, po pošti, po varni elektronski poti, po delavcu sodišča, na sodišču ali na drug način, ki ga določa zakon (vročanje po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje pisanj kot svojo dejavnost).

Elektronsko vročanje v pravdnih postopkih še ni tehnično razpoložljivo, zato se sodna pisanja v pravdnem postopku vročajo le v fizični obliki, najpogosteje po pošti.

Čas in kraj vročanja: podnevi od 6. do 22. ure, po elektronski poti pa 24 ur na dan ( prvi odstavek 139. člena ZPP)

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Osebe ali morebitne vrste poklicev, za katere velja pravna obveznost, da sprejmejo vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki v skladu s členom 13(1) in (2):

Elektronsko vročanje v pravdnih postopkih še ni tehnično razpoložljivo, zato se sodna pisanja v pravdnem postopku vročajo le v fizični obliki, najpogosteje po pošti.

Ko bo elektronsko vročanje sodnih pisanj tehnično razpoložljivo, bodo sodišča državnim organom, odvetnikom, notarjem, izvršiteljem, sodnim izvedencem, sodnim cenilcem, sodnim tolmačem, stečajnim upraviteljem in drugim osebam oziroma organom, pri katerih se zaradi njihove narave dela lahko domneva večja zanesljivost, sodna pisanja vedno vročala po elektronski poti v varen poštni predal.

Seznam oseb in organov, pri katerih se zaradi njihove narave dela lahko domneva večja zanesljivost, določi in objavi Vrhovno sodišče Republike Slovenije na svoji spletni strani (portal e-Sodstvo). Osebe in organi iz seznama morajo odpreti varen poštni predal in Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije sporočiti naslov in vsakokratno spremembo naslova varnega poštnega predala. Za uradni naslov varnega poštnega predala se šteje naslov, ki je objavljen na seznamu.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Sodne takse za evropski postopek v sporih majhne vrednosti ali metode njihovega izračuna ter načine plačila, ki so sprejemljivi za plačilo sodnih taks v skladu s členom 15a:

Višino sodnih taks določa Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US, v nadaljevanju ZST-1). Sodne takse za evropski postopek v sporih majhne vrednosti so enake kot se zaračunajo za nacionalne poenostavljene sodne postopke.

Za evropski postopek v sporih majhne vrednosti se plača enkratna sodna taksa, katere višina je odvisna od vrednosti predmeta postopka:

Pri vrednosti predmeta postopka do vključno …EUR

znaša taksa…EUR

300

54

600

78

900

102

1.200

126

1.500

150

2.000

165

2.500

180

3.000

195

3.500

210

4.000

225

4.500

240

5.000

255

Zgoraj navedeno sodno takso mora plačati tožeča stranka na začetku evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. Takso lahko plača vnaprej, t. j. ob vložitvi vloge za začetek postopka na sodišče, lahko pa najprej vloži vlogo na sodišče in nato počaka, da ji sodišče pošlje plačilni nalog, na katerem so poleg zneska dolžne sodne takse navedeni še ostali podatki, potrebni za izvedbo plačila (vključno z rokom za plačilo).

Sodne takse se lahko plačajo z uporabo sredstev za plačila na daljavo, ki strankam omogočajo izvedbo plačila tudi iz države članice, ki ni država članica, v kateri je sodišče, pri čemer ponudijo vsaj enega od naslednjih načinov plačila:

(a) bančno nakazilo;

(b) plačilo s kreditno ali debetno kartico ali

(c) neposredno bremenitev bančnega računa tožeče stranke.

V skladu s 6. členom ZST-1 se sodne takse v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti lahko plačajo z gotovino, elektronskim denarjem in drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi.

V praksi se kot način plačila sodnih taks na daljavo trenutno uporabljajo le bančna nakazila, medtem ko je plačevanje s karticami mogoče na blagajnah sodišč.

Za namen elektronskega plačevanja ima vsaka banka svoj spletni plačilni servis. V primeru elektronskega plačevanja preko spletnih plačilnih servisov bank se sodne takse plačujejo na posebne račune sodišč, namenjene plačevanju sodnih taks, ki so objavljeni na spletnih straneh posameznih sodišč. Povezave na spletne strani pristojnih sodišč, na katerih so objavljeni računi sodišč in ostali podatki, potrebni za plačilo sodnih taks, so navedene v okviru kontaktnih podatkov vsakega posameznega sodišča pod točko a) te informacije.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Pravna sredstva, ki so dopustna v skladu s členom 17, rok v katerem se morajo takšna pravna sredstva vložiti ter pri katerem sodišču se lahko takšna pravna sredstva vložijo:

Pritožba se vloži v osmih dneh od vročitve sodbe (458. člen ZPP). Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji (okrajno sodišče) (342. člen ZPP).

V gospodarskih zadevah se pritožba vloži v osmih dneh od vročitve sodbe (458. v zvezi z 480. členom in 496. člen ZPP). Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji (okrožno sodišče) (342. člen ZPP).

Za odločanje o pritožbi so pristojna višja sodišča (35. in 333. člen ZPP).

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Postopki za vložitev zahtevka za preskus iz člena 18 in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus:

Pravno sredstvo stranke je predlog za vrnitev v prejšnje stanje (116. člen ZPP). Če sodišče dovoli vrnitev v prejšnje stanje, se pravda vrne v tisto stanje, v katerem je bila pred zamudo, in razveljavijo se vse odločbe, ki jih je sodišče izdalo zaradi zamude.

Pravno sredstvo stranke po poteku šestih mesecev od zamude je predlog za obnovo postopka po 3. točki 394. člena ZPP, na podlagi katerega se lahko pravnomočen postopek na predlog stranke obnovi.

Za odločanje o obeh pravnih sredstvih je pristojno sodišče, ki je sodbo izdalo.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Sprejemljivi jezike v skladu s členom 21a(1):

Uradni jeziki so slovenščina, ter dva jezika narodnih skupnosti, ki sta v uradni rabi pri sodiščih na območju teh narodnih skupnosti (6. ín 104. Člen ZPP). Jezika narodnih skupnosti sta italijanski in madžarski jezik.

Narodnostno mešana območja določa Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo in 9/11; v nadaljevanju ZUODNO). 5. člen ZUODNO določa: “Narodnostno mešana območja so po tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti občin Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola in Piran."

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Organe, ki so pristojni za izvršbo, in organi, ki so pristojni na področju uporabe člena 23:

Za izvršbo so pristojna okrajna sodišča (5. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18 in 53/19 – odl. US). To sodišče je pristojno tudi na področju uporabe 23. člena.

Zadnja posodobitev: 07/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.