Spori majhne vrednosti

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Španija

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Sodišče prve stopnje (juzgado de primera instancia) in gospodarsko sodišče (juzgado de lo mercantil), kakor je določeno v členu 86b(2) španskega sistemskega zakona o sodstvu (Ley Orgánica del Poder Judicial), zlasti v zadevah, v katerih je zahtevek povezan z zahtevkom, ki izhaja iz prevozne pogodbe.

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Španska sodišča poleg vložitve vlog osebno pri pristojnem sodišču in po pošti dovolijo tudi vložitev zahtevkov prek elektronskih sodišč (sedes judiciales electrónicas) organov, pristojnih za pravosodje.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Uradi za svetovanje državljanom, katerih seznam sestavijo sodišča, lahko strankam nudijo praktično pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ter zagotovijo več informacij o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti in organih, pristojnih za izdajo sodb.

Za vložitev zahtevkov prek elektronskih sodišč je na voljo storitev tehničnega svetovanja.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Prek elektronskih sodišč.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Elektronska sredstva komunikacije s sodišči morajo uporabljati naslednje stranke:

a) pravne osebe;

b) subjekti brez pravne osebnosti;

c) strokovnjaki, ki delajo na področjih, za katera se zahteva vpis v register poklicne organizacije, za vse formalnosti in dejanja, ki jih izvajajo s sodno službo v okviru svoje poklicne dejavnosti;

d) notarji in uradniki za vpise v register;

e) zastopniki zainteresirane strani, ki mora s sodno službo komunicirati po elektronski poti;

f) uradniki javne uprave za vsa dejanja in ukrepe, ki jih izvajajo zaradi svojega položaja.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Za evropski postopek v sporih majhne vrednosti se sodna taksa ne zaračuna.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

V sporih majhne vrednosti, v katerih je zahtevek nižji od 3 000 EUR, ni mogoče vložiti pritožb.

Za zahtevke v vrednosti od 3 000 do 5 000 EUR se pritožbe lahko vložijo pri sodišču, ki je izdalo prvotno sodbo in ki bo odločilo o njihovi dopustnosti in naknadni predložitvi v odločanje deželnemu sodišču (Audiencia Provincial). Rok za vložitev pritožbe je 20 delovnih dni od dneva, ki sledi datumu vročitve sodbe.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Pritožbo je treba vložiti v skladu s postopki za redni postopek, določenimi v španski zakonodaji.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Španščina, angleščina.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Sodišče prve stopnje in gospodarsko sodišče, kakor je določeno v členu 86b(2) španskega sistemskega zakona o sodstvu (zlasti v zadevah, v katerih je zahtevek povezan z zahtevkom, ki izhaja iz prevozne pogodbe).

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.