Spori majhne vrednosti

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

Sodišče, ki je pristojno za obravnavanje vloge za uvedbo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, je okrožno sodišče (tingsrätt).

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Vloge za uvedbo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je treba vložiti neposredno pri pristojnem okrožnem sodišču ali po pošti. Vlogo je mogoče vložiti tudi elektronsko prek e-storitve, ki je na voljo na spletišču švedskih sodišč: Digitalno podpisovanje in pošiljanje pisanj – švedska sodišča.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Okrožno sodišče ali, če je bila vložena pritožba zoper sodbo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, pritožbeno sodišče (hovrätt) ali vrhovno sodišče (Högsta domstolen). Informacije so na voljo tudi na spletišču švedskih sodišč: http://www.domstol.se/.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Organi lahko pisanja vročajo elektronsko (npr. po elektronski pošti). Pri izbiri načina vročitve je najpomembneje, da mora biti ustrezen glede na vsebino in velikost pisanja ter da mora povzročiti čim manj stroškov in neprijetnosti. Pisanja se ne smejo vročiti na način, ki ni ustrezen glede na okoliščine zadeve.

Druga pisna sporočila se lahko pošljejo po pošti ali elektronsko (npr. po elektronski pošti).

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Ni obveznosti, da se sprejme elektronsko vročanje pisanj.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Taksa za vlogo je 900 SEK. Plača se lahko s kartico (Mastercard/Visa) ali z bančnim nakazilom prek spletišča švedskih sodišč: http://www.betala.domstol.se/.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Pritožba zoper sodbo okrožnega sodišča se lahko vloži pri pritožbenem sodišču. Okrožno sodišče mora pritožbe prejeti v treh tednih od dneva, ko je bila sodba vročena strankama. Pritožbe je treba nasloviti na pristojno pritožbeno sodišče.

Če ena od strank vloži pritožbo zoper sodbo okrožnega sodišča, se lahko druga stranka, poleg zgoraj navedenega, pritoži zoper sodbo v enem tednu od dneva, ko se je iztekel rok za vložitev pritožbe za prvo stranko. Taka pritožba zastara, če je prva pritožba umaknjena ali iz kakšnega drugega razloga zastara.

Pritožba zoper sodbo pritožbenega sodišča se lahko vloži pri vrhovnem sodišču. Pritožbeno sodišče mora pritožbe prejeti v štirih tednih od dneva izdaje sodbe.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Zahtevke za revizijo je treba vložiti pri pristojnem pritožbenem sodišču.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Potrdilo o sodbi, izdani v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, se mora, da bi bilo sprejeto, izdati v švedščini ali angleščini oziroma prevesti v švedščino ali angleščino.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Švedska uprava za izvršbo (Kronofogdemyndigheten) je pristojna za izvršbo na Švedskem in sprejema tudi odločitve v skladu s členom 23.

Zadnja posodobitev: 01/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.