Småmål

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Distriktsdomstolen (rajonen sad) på den ort där svaranden har sin permanenta adress eller sitt säte är behörig att handlägga småmålsärenden.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Standardformulär A ska inges direkt till behörig distriktsdomstol eller skickas med post.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Den praktiska hjälp och information som avses i artikel 11 i förordningen tillhandahålls av det europeiska konsumentcentrumet i Bulgarien, som ingår i nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net). Information om tillämpningen av förordningen tillhandahålls av justitieministeriet på begäran.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Vilka delgivningsmetoder som ska användas anges i den gällande civilprocesslagen. Enligt artikel 43 kan meddelanden delges personligen eller genom en annan person. Domstolen kan också förordna att meddelandet ska delges genom att bifoga det till ärendeakten, fästa det på adressatens dörr eller brevlåda eller kungöra det offentligt.

Enligt artikel 42.4 i civilprocesslagen kan en part i ett förfarande även delges meddelanden på en e-postadress. Meddelanden anses ha delgetts så snart de har registrerats i informationssystemet.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Inga sådana anges uttryckligen.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

I enlighet med tabellen över statliga avgifter som tas ut av domstolar enligt civilprocesslagen är domstolsavgiften i Bulgarien 4 procent av värdet på fordran, dock minst 50 bulgariska lev.

Domstolsavgifter betalas genom banköverföring.

Enligt artikel 13.3 i tabellen över avgifter är avgiften för en ansökan om ett intyg om erkännande och verkställighet av en dom från en bulgarisk domstol 40 lev.

Enligt artikel 15 i tabellen över avgifter är avgiften för en ansökan om ett intyg om erkännande och verkställighet av en dom från en utländsk domstol, skiljedomstol eller annat organ 50 lev.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Överklaganden av ett beslut i ett europeiskt småmålsförfarande ska inges till relevant regional domstol (okrazjen sad) (artikel 624.2 i civilprocesslagen).

Överklagandet ska inges inom två veckor från det att den berörda parten delgavs den regionala domstolens beslut. Överklagandeförfarandet fastställs i kapitel 20 i civilprocesslagen.

Distriktsdomstolens dom kan överklagas till högsta kassationsdomstolen i enlighet med de villkor som anges i artikel 280 (artikel 624.2 i civilprocesslagen).

Grunderna och villkoren för att verkställa ett beslut om ett kassationsöverklagande anges uttryckligen i kapitel 22 i civilprocesslagen.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Svaranden kan inge en ansökan om förnyad prövning av en dom som meddelats i ett europeiskt småmålsförfarande till relevant appellationsdomstol i enlighet med de villkor som anges i artikel 18. Domstolen översänder en kopia på ansökan om förnyad prövning till motparten, som har en vecka på sig att inkomma med synpunkter på ansökan. Ansökan om förnyad prövning behandlas inom stängda dörrar. Domstolen får behandla ansökan vid offentlig förhandling om den anser att detta är nödvändigt. Beslutet om ansökan om förnyad prövning kan inte överklagas.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Bulgariska är det språk som godtas för de syften som avses i artikel 21a.1.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Behöriga myndigheter i verkställighetsärenden är de stämningsmän (privata och statliga) som är knutna till domstolarna.

En ansökan om en exekutionstitel på grundval av ett europeiskt småmålsförfarande ska inges till den regionala domstol som har territoriell behörighet på den ort där gäldenären har sin permanenta adress eller säte, eller på verkställighetsorten.

Senaste uppdatering: 26/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.