Småmål

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

I Kroatien är distriktsdomstolarna och handelsdomstolarna behöriga att avkunna domar i det europeiska småmålsförfarandet.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Formulär, andra ansökningar eller förklaringar inges i skriftlig form, via fax eller e-post.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Enligt lagen om gratis rättshjälp (Narodne novine (NN; Kroatiens officiella kungörelseorgan, nr 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) lämnas primär rättshjälp av kontor, yrkesorganisationer och rättskliniker.

Primär rättshjälp består av följande:

a) Allmän rättsinformation.

b) Juridisk rådgivning.

c) Utarbetande av inlagor till offentligrättsliga organ, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och internationella organisationer enligt internationella avtal och bestämmelserna för dessa organs verksamhet.

d) Representation i förfaranden vid offentligrättsliga organ.

e) Rättshjälp vid en uppgörelse i godo utanför domstol.

En förteckning över yrkesorganisationer och rättskliniker som erbjuder primär rättshjälp finns här:https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Handlingar delges per post eller av ett särskilt exekutionsbiträde, dvs. en anställd vid domstolen, via en behörig rättslig myndighet eller notarius publicus eller direkt i domstol, eller elektroniskt i enlighet med en viss lag.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Ej tillämpligt.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Domstolsavgiften bygger på ansökans värde, och tas ut

  • för ett käromål och för ett genkäromål,
  • för ett svar på ett käromål,
  • för ett avgörande om ett käromål,
  • för ett överklagande av en dom,
  • för en ansökan om verkställighet av domen,
  • för en ansökan om förnyad prövning av domen.

Om inte annat anges uppstår skyldigheten att betala avgiften när ansökan lämnas in, i enlighet med artikel 4 i lagen om domstolsavgifter.

Domstolsavgifterna får beräknas för varje enskilt förfarande beroende på tvistefrågans värde, i enlighet med följande tabell:

Över

Upp till HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Över 15 000,00 HRK ska en avgift på 500,00 HRK betalas, plus 1 % av beloppet över 15 000,00 HRK, upp till högst 5 000,00 HRK.

De avgifter som anges i tariffen över domstolsavgifter ska betalas i kroatiska stämpelmärken, eller kontant om det belopp som ska betalas överskrider 100,00 HRK i avgifter och om det fastställs att avgiften får betalas direkt till ovanstående konto, oavsett avgiftsbeloppet.

Avgifterna anges i absoluta tal i HRK och som procentandel.

Vid beräkning av en avgift i procent avrundas avgiftsbasen uppåt till närmaste hundratal, så att en avgift på upp till 50,00 HRK avrundas nedåt till det lägre hundratalet, medan en avgift på mer än 50,00 HRK avrundas uppåt till det högre hundratalet.

Enligt artikel 15a i förordning nr 861/2007 får en domstolsavgift betalas genom banköverföring.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

En dom får överklagas. Överklagandet ska ställas till den domstol som meddelade domen inom åtta dagar från den dag då domen offentliggjordes, men om domen delges en klient inleds överklagandetiden den dag då domen delges.

Ett beslut om ett överklagande av en dom i ett småmålsförfarande fattas av en ensamdomare i en domstol i andra instans.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Om en svarande visar att det sannolikt finns förutsättningar för en förnyad prövning av en dom i ett europeiskt småmålsförfarande enligt artikel 18 i förordning nr 861/2007 lämnas en ansökan om förnyad prövning i form av ett anspråk in till behörig distriktsdomstol eller handelsdomstol, som kan ogiltigförklara domen, medan en ansökan om återställande av en tidigare situation lämnas in till den domstol där talan väcktes, som även kan återställa förfarandet till situationen före domen.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

En översättning till kroatiska, bestyrkt av en behörig person i en av medlemsstaterna, måste lämnas in.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Distriktsdomstolen har befogenhet vad gäller verkställighet och utfärdar beslut om ansökningar om verkställighet. Domstolens territoriella behörighet avgörs i enlighet med bestämmelserna om domstolars territoriella behörighet i verkställighetsförfaranden.

Beslut om vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet i enlighet med artikel 23 i förordning nr 861/2007 fattas av en distriktsdomstol.

Senaste uppdatering: 12/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.