Småmål

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

  • Distriktsdomstolen i Nikosia

Adress: Charalambou Mouskou, 1405 Nikosia, Cypern

Tfn: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212/22805330

E-postadress: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Limassol

Adress: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cypern

Tfn: (+357) 25806100/25806128

Fax: (+357) 25305311

E-postadress: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Larnaka

Adress: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaka, P.O. Box 40107, Cypern

Tfn: (+357) 24802721

Fax: Fax: (+357) 24802800

E-postadress: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Pafos

Adress: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Pafos, P.O. Box 60007, Cypern

Tfn: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-postadress: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Famagusta

Adress: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cypern

Tfn: (+357) 23730950/23742075

Fax: (+357) 23741904

E-postadress: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

De tillgängliga kommunikationsmedel som godtas i det europeiska småmålsförfarandet är att lämna in ansökan till domstolen personligen, per post eller genom något annat kommunikationsmedel, till exempel fax eller e-post.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Distriktsdomstolarnas ”πρωτοκολλητεία” (registreringsenheter).

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Handlingar delges per post eller rekommenderat brev som lämnas ut till mottagaren mot kvittens med mottagningsdatum. Om denna form av delgivning inte är möjlig kan delgivningen ske på något av de sätt som anges i artiklarna 13 eller 14 i förordning (EG) nr 805/2004.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Inte genomfört.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Det tas inte ut några domstolsavgifter för att fylla i formuläret.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Besluten av förstainstansrätt i småmålsförfaranden får överklagas till Högsta domstolen. Överklagandet ska inges inom 14 dagar från den dag då beslutet i första instans meddelades.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Inte genomfört.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Ansökningar, svar, eventuella genkäromål och svar på genkäromål samt beskrivningar av tillhörande bevishandlingar ska vara på grekiska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Distriktsdomstolar.

Senaste uppdatering: 04/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.