På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Småmål

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Domstolar behöriga att döma i det europeiska småmålsförfarandet i England och Wales är grevskapsdomstolarna (county courts) och High Court of Justice. I de flesta fall kommer förfarandet att äga rum inför en distriktsdomare i en grevskapsdomstol.

Den behörighet som tillkommer grevskapsdomstolar är helt lagstadgad och omfattar nästan alla civilrättsliga områden. Den allmänna civilrättsliga behörigheten sammanfaller nästan helt med behörigheten för High Court, förutom att talan om skadestånd på under 50 000 pund med anledning av personskada och talan om penningkrav på under 15 000 pund ska väckas vid en grevskapsdomstol. Närmare bestämmelser finns i 1991 års förordning om High Courts och grevskapsdomstolars behörighet (High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991) (i dess ändrade lydelse). Ett antal lagar föreskriver exklusiv behörighet för grevskapsdomstolar. Det gäller till exempel i princip alla mål som bygger på 1974 års konsumentkreditlag (Consumer Credit Act 1974) och de flesta åtgärder som vidtas av hypotekslångivare och hyresvärdar.

Talan kan väckas vid vilken grevskapsdomstol som helst i England och Wales. På brittiska domstolsverkets webbplats finns adressuppgifter för alla grevskapsdomstolar och närmare detaljer om High Court.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Domstolarna i England och Wales godtar försändelser per post i samband med det europeiska småmålsförfarandet (beroende på att en domstolsavgift måste tas ut för att ett förfarande ska kunna inledas – domstolarna i England och Wales kan för närvarande inte godta betalning av domstolsavgifter med kredit- eller betalkort). Senare inlagor kan dock översändas till domstolen via post, fax eller e-post i enlighet med del 5 i civilprocessreglerna (Civil Procedure Rules), som innehåller bestämmelser om hur handlingar ska lämnas in och översändas till domstolen.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

I England och Wales finns möjlighet att överklaga domar som meddelats i det europeiska småmålsförfarandet. I 2000 års förordning om tillgång till rättsmedel (Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000) (nedan kallad 2000 års förordning) anges hur avgöranden i olika instanser ska överklagas. Enligt 2000 års förordning ska en circuit judge vid en grevskapsdomstol handlägga överklaganden av avgöranden som meddelats av en district judge i det europeiska småmålsförfarandet. Alla överklaganden i senare led ska inges till High Court.

Genom bestämmelserna i del 5.2 i civilprocessreglerna jämte åtföljande praktiska anvisningar regleras förfarandet för alla sådana överklaganden och vidare specificeras tidsfristerna för att inge överklaganden.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Engelska är det officiella språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

På samma sätt som i samband med det inhemska småmålsförfarandet är det den vinnande parten som ansvarar för verkställigheten av domstolens avgörande.

När det gäller verkställighet och tillämpningen av artikel 23 är grevskapsdomstolen och High Court behöriga myndigheter. Kontaktuppgifterna för dessa anges under a) ovan.

Senaste uppdatering: 21/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.