Småmål

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Helsingfors tingsrätt är behörig att meddela dom i det europeiska småmålsförfarandet.

Finsk- och svenskspråkiga kontaktuppgifter till tingsrätten finns online på https://oikeus.fi/sv/index.html, en webbplats i justitieministeriets regi.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Det formulär som avses i artikel 4.1 i förordningen kan skickas direkt till kansliet för Helsingfors tingsrätt per post, fax eller e-post, enligt lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/2003.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Som del av finska Konkurrens- och konsumentverket lämnar Konsumenteuropa i Finland hjälp och allmän information om det europeiska småmålsförfarandets tillämpningsområde, samt allmän information om vilka domstolar som är behöriga att meddela dom i det europeiska småmålsförfarandet.

I Finland kan parterna få rättshjälp bekostad av staten på de villkor som anges i rättshjälpslagen 257/2002. Lagen uppfyller kraven i rådets direktiv 2003/8/EG om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

I Finland regleras förfarandet genom kap. 11 i rättegångsbalken om delgivning i rättegång och genom lagen 13/2003 om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Enligt 11 kap. 3 § 3 mom. i rättegångsbalken kan handlingar sändas som ett elektroniskt meddelande på det sätt som mottagaren har uppgett. Parten kan också ge domstolen en elektronisk adress för delgivning till vilken handlingar som delges under domstolsförfarandet kan sändas.

Mottagningsbeviset får sändas till domstolen som ett elektroniskt meddelande, t.ex. som bifogad fil till ett e-postmeddelande.

I praktiken är e-post och fax de medel för elektronisk kommunikation som används i domstolsförfaranden.

Det finns ingen rättslig skyldighet att godta elektronisk delgivning eller kommunikation.

Finland har inga särskilda förfaranderegler för förhandsgodtagande av användningen av elektroniska medel.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Ej tillämpligt.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Enligt 2 § 6 mom. i lagen 1455/2015 om domstolsavgifter tas det ut en avgift på 86 euro vid det förfarande för behandling av tvistemål i tingsrätt som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

Vid överklaganden tas en avgift ut som i nationella förfaranden enligt lagen om domstolsavgifter.

I Finland tas en avgift för domstolsförfaranden ut när målet har avslutats. I regel skickas en faktura, dvs. ett inbetalningskort för betalning av avgiften, till den berörda parten.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Ett överklagande av en dom i ett europeiskt småmålsförfarande får lämnas in till Helsingfors hovrätt, enligt 25 och 25a kap. i rättegångsbalken (om fullföljd av talan från tingsrätt till hovrätt).

Enligt 25 kap. 5 § i rättegångsbalken ska en part som vill söka ändring i tingsrättens avgörande vid äventyr av förlust av talan anmäla missnöje därmed. Missnöje ska anmälas senast den sjunde dagen efter den dag då tingsrättens avgörande avkunnades eller meddelades.

Enligt 25 kap. 11 § i rättegångsbalken ska besvärsanvisning fogas till den kopia av tingsrättens avgörande som ska ges till parten när missnöjesanmälan har gjorts och godkänts. Tiden för besvär är 30 dagar från den dag då tingsrättens avgörande avkunnades eller meddelades (25 kap. 12 § i rättegångsbalken). Senast den dag då fristen löper ut ska en part före tjänstetidens utgång tillställa tingsrättens kansli sin besvärsskrift. Besvär som inte har anförts inom föreskriven tid lämnas utan avseende.

När ett avgörande av tingsrätten överklagas krävs tillstånd till fortsatt handläggning från hovrätten i enlighet med 25a kap. i rättegångsbalken.

Den som vill överklaga ett avgörande av en hovrätt ska söka besvärstillstånd hos Högsta domstolen enligt 30 kap. i rättegångsbalken. Tiden för ansökan om besvärstillstånd och anförande av besvär är 60 dagar från den dag då hovrättens avgörande meddelades parterna. Ansökan om besvärstillstånd till Högsta domstolen ska tillställas registratorskontoret för den hovrätt som meddelade domen.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Förnyad prövning av dom som vunnit laga kraft behandlas av den domstol som meddelat domen. Förnyad prövning ska ske i enlighet med vad som föreskrivs i 31 kap. 3-5 och 14 a § i rättegångsbalken om extraordinärt ändringssökande.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Finska, svenska och engelska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

I Finland är utmätningsmannen behörig myndighet vad gäller verkställighet av domar i det europeiska småmålsförfarandet. Förfarandet regleras genom 3 kap. i utsökningsbalken 705/2007. Utmätningsmannen på svarandens bonings- eller hemort eller annan lokal utsökningsmyndighet är behörig att agera. Utmätningsmannen är också behörig för tillämpningen av artikel 23. Det är häradsfogden som beslutar om de åtgärder som avses i den artikeln.

Senaste uppdatering: 28/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.