Småmål

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Fordringar enligt förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande inges antingen till underrätten för tvistemål (tribunaux d'instance), som är behörig om det rör sig om en civilrättslig fordran (artikel L. 221‐4‐1 i lagen om domstolsorganisation) eller till handelsdomstolarna (tribunaux de commerce), som är behöriga om fordran rör näringsidkare, affärsdrivande företag eller finansbolag (artikel L. 721‐3‐1 i handelslagen, code de commerce).

Eftersom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område anvisar en medlemsstats domstolar utan att närmare ange vilka, är domstolen med territoriell behörighet domstolen där svaranden eller någon av svarandena har hemvist.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

En stämningsansökan kan skickas till den behöriga domstolen via post.

Parterna i ett förfarande som inletts i enlighet med förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande kan kommunicera med domstolarna via post.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Parterna kan begära upplysningar för att kunna fylla i de formulär som bifogats förordningen i enlighet med artikel 11. Upplysningar kan fås från

  • personal på domstolens kansli (personnel de greffe) med behörighet att handlägga fordringar som ingetts enligt förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, dvs. underrätterna för tvistemål eller handelsdomstolarna – när det gäller underrätterna för tvistemål rör det sig oftast om personal i domstolens reception (service d'accueil du justiciable – SAUJ) som tillhandhåller nödvändig information om förfarandet. SAUJ kommer att finnas vid underrätterna för tvistemål från och med den 31 december 2017.
  • personal som arbetar på rättshjälpscenter (maisons de la justice et du droit) runt om i landet,
  • advokater, som parterna kostnadsfritt kan rådfråga inom ramen för de rådgivande tjänster som tillhandahålls av avdelningarna för juridisk rådgivning i de administrativa departementen (centres départementaux d'accès au droit).

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Delgivning av de aktuella handlingarna med hjälp av elektroniska medel är inte tillåtet. Därför finns det inte några tekniska medel för detta.

Kommunikation med de franska domstolar som är behöriga att handlägga fordringar enligt småmålsförordningen sker endast via post.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Ingen person eller yrkesgrupp är skyldig att godta delgivning av handlingar med elektroniska medel.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
  • Om en talan väcks vid underrätten för tvistemål tas ingen avgift ut. Domstolen får dock förplikta den tappande parten att betala utgifter, inklusive kostnaden för att verkställa beslutet. Kostnaden för underrättelse via rekommenderat brev bärs av domstolen. Kostnader för delgivning enligt artikel 1387 i civilprocesslagen är föremål för ett verkställighetsbeslut från domstolen, där statskassan är ansvarig för återkrav. Underrätten för tvistemål kan även förplikta den tappande parten att betala kostnader som inte kan återvinnas, dvs. den vinnande partens kostnader för juridiskt ombud och juridiskt bistånd.
  • Om en talan väcks vid handelsdomstolen beror storleken på domstolsavgiften på om det hålls en förhandling eller inte. Om ingen förhandling hålls är domstolsavgiften 17,80 euro (kostnaden för ansökan om ett beslut). Om en förhandling hålls är avgiften omkring 67 euro. I dessa belopp ingår inte de ytterligare kostnader som kan uppstå.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Följande överklaganden kan enligt fransk rätt inges med stöd av artikel 17 i förordningen:

  • Ett överklagande (appel) kan inges mot en dom i första instans, dvs. när fordran överstiger 4 000 euro. Ett överklagande kan inges av endera parten inom en månad från det att domen meddelades (artiklarna 528 och 538 i civilprocesslagen).
  • En invändning (opposition) kan inges av en svarande som inte har delgetts domen personligen i enlighet med artikel 5.2 och som inte har svarat med hjälp av de formulär som anges i artikel 5.3 (tredskodom). En sådan invändning ska göras till den domstol som meddelade den ifrågasatta domen (artiklarna 571–578 i civilprocesslagen).

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Om avgörandet har vunnit laga kraft kan parterna väcka en kassationstalan (pourvoi en cassation) vid kassationsdomstolen (artiklarna 605–618-1 i civilprocesslagen).

I händelse av medvetet kringgående av behörighet (fraude au jugement) kan parterna ansöka om resning (recours en révision) vid den domstol som meddelade den ifrågasatta domen (artiklarna 593–603 i civilprocesslagen).

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

De språk som godtas enligt artikel 21a.1 är franska, engelska, tyska, italienska och spanska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Behöriga myndigheter vad gäller verkställighet är delgivningsmän/exekutionstjänstemän (huissiers de justice) och vid införsel i lön (saisie des rémunérations) som godkänts av en domare vid en underrätt för tvistemål, underrättens kanslichef (greffier en chef).

Vid tillämpningen av artikel 23 gäller följande:

Vid en tredskodom kan den domstol vid vilken en invändning gjorts, innan sakfrågan prövas på nytt, upphäva varje interimistiskt verkställighetsbeslut som den har utfärdat, och förklara verkställigheten vilande (artikel 524 i civilprocesslagen).

I samtliga fall får verkställighetsdomaren, efter delgivning av ett meddelande om utmätning (commandement) eller ett utmätningsbeslut (acte de saisie), skjuta upp verkställigheten genom att bevilja gäldenären uppskov (artikel 510 i civilprocesslagen).

Senaste uppdatering: 13/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.