På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Småmål

Gibraltar

Innehåll inlagt av
Gibraltar

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Gibraltar

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

I Gibraltar är det Gibraltars högsta domstol som är behörig att döma i det europeiska småmålsförfarandet. Förfarandet äger alltid rum inför Master of the Supreme Court (domare vid högsta domstolen), som ansvarar för prövningen av småmål.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Domstolarna godtar endast försändelser per post (eftersom det tas ut en domstolsavgift för att inleda förfarandet).

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Avgöranden i europeiska småmål kan överklagas i enlighet med Supreme Court Rules 2000 (rättegångsregler för högsta domstolen), där det föreskrivs att sådana överklaganden ska ges in till Additional Judge (domare i högsta domstolen) eller till Chief Justice of the Supreme Court (ordföranden i högsta domstolen).

Bestämmelserna i avsnitt 52 i Civil Procedure Rules och dess kompletterande Practice Direction kommer att reglera förfarandena för överklagande närmare. I Supreme Court Rules 2000 fastställs fristen för att ge in sådana överklaganden.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Det officiella språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b är engelska.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Behörig myndighet med avseende på verkställighet och tillämpningen av artikel 23 är Supreme Court of Gibraltar.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Det officiella språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b är engelska.

Senaste uppdatering: 11/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.