Småmål

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Behöriga domstolar är de distriktsdomstolar som har territoriell behörighet att pröva tvistemål.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Talan väcks genom att personligen inge en skriftlig ansökan till registreringsenheten vid distriktsdomstolen. Ansökan kan även göras via e-post eller via en digital plattform för att inge handlingar om en sådan finns.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Ingen sådan myndighet har inrättats.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Det saknas möjlighet till elektronisk delgivning eller kommunikation med elektroniska medel.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Personer som ägnar sig åt e-handel i Grekland, dvs. personer som tillhandahåller tjänster och säljer varor via internet är enligt lag skyldiga att godta kommunikation med elektroniska medel, enligt artikel 8.1 i presidentdekret 131/2003 (harmonisering av grekisk rätt med direktiv 2000/31/EG), i ärenden som rör tvister som uppstått till följd av avtal som ingåtts mellan parter med hjälp av en enkel elektronisk signatur, dvs. genom utbyte av e-post och meddelanden.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Kostnaderna beräknas utifrån de kostnader som den vinnande parten i en rättegång har haft.

De domstolsavgifter som ska betalas av fordringsägaren omfattar

a) advokatavgiften, under förutsättning att förfarandet undertecknades av en grekisk advokat, på 32 euro och

b) domstolens stämpelavgift för varje mål som prövas, på uppskattningsvis 1,14 procent av totalbeloppet (grundbelopp och ränta).

Ingen stämpelavgift betalas för fordringar på upp till 200 euro.

Om svaranden tilldelar en advokat målet (som måste underteckna det ifyllda formulär C) måste han eller hon i förskott betala advokatavgiften på 32 euro.

I undantagsfall krävs ytterligare en betalning av advokatavgiften på 32 euro om advokaten kallas till en muntlig förhandling.

Domstolens stämpelavgift ska betalas till statskassan, medan advokatavgiften ska betalas till advokatsamfundet, som samlar in och därefter betalar advokatens faktura genom att fylla i motsvarande dokument.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Domar som meddelas i småmålsförfarandet kan inte överklagas. En ansökan om regress kan dock göras till den domstol som meddelade avgörandet, och ett överklagande om ogiltigförklaring kan inges till Högsta domstolen.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

En begäran om förnyad prövning kan endast inges genom att lämna in en ansökan till registerenheten vid den domstol som utfärdade beslutet.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Det språk som godtas är grekiska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

De exekutionstjänstemän som är behöriga på den plats där verkställighet sker ansvarar för utmätning av lös och fast egendom. Notarierna ansvarar för att auktionera ut egendom.

Advokaterna ansvarar för upprättandet av utmätningsbeslutet, medan exekutionstjänstemännen ansvarar för delgivning av handlingen.

Den distriktsdomstol för tvistemål som utfärdade beslutet är behörig enligt artikel 23 i förordningen.

Senaste uppdatering: 19/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.