Småmål

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Irland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Distriktsdomstolen har behörighet att meddela domar inom ramen för det europeiska småmålsförfarandet och samtliga ansökningar ska inges till registratorn vid den aktuella distriktsdomstolen. Adresser och kontaktuppgifter till distriktsdomstolarna finns på:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Standardkommunikationsmedlen är post och e-post.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Parter kan få praktisk hjälp med att fylla i formulär och allmän information om tillämpningsområdet för det europeiska småmålsförfarandet, samt allmän information om vilka domstolar i Irland som är behöriga att meddela dom i ett europeiskt småmålsförfarande, av personalen på relevant domstolskansli.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Dessa frågor omfattas av domstolens rättegångsregler, i vilka följande anges:

  • ”Om domstolsverket har fastställt att lämpliga resurser finns, och domstolen eller registratorn så har beslutat, är, oaktat andra bestämmelser i dessa regler, delgivningen av handlingar som ska avsändas, levereras, expedieras eller delges enligt det europeiska småmålsförfarandet giltiga om de överförs på elektronisk väg till kärandens eller svarandens e-postadress (såsom denna anges i brevhuvudet eller på det brevpapper som käranden eller svaranden använt, eller som någon av dem använt för att skicka meddelanden) eller till registratorns e-postadress (som anges på alla webbplatser som domstolsverket driver), under förutsättning att om avsändaren inte är säker på att e-postmeddelandet levererades till den avsedda mottagaren (på grund av ett meddelande om leveransstatus) eller om något svar inte har mottagits inom sju dagar från avsändandet måste e-postmeddelandet behandlas som om det aldrig hade avsänts och de relevanta handlingarna måste delges på det sätt som föreskrivs på andra ställen i detta beslut senast åtta dagar efter en sådan period.” (beslut 53B, artikel 3)
  • ”Formuläret med fordran och styrkande handlingar får lämnas genom rekommenderat brev, eller om artikel 3 är tillämplig, på elektronisk väg.” (beslut 53B, artikel 4)
  • ”Om fordran inte omfattas av tillämpningsområdet för det europeiska småmålsförfarandet måste registratorn underrätta käranden, om möjligt med samma kommunikationsmedel som käranden använde för att skicka in sin ansökan till registratorn (och om detta inte är möjligt genom rekommenderat brev eller mot mottagningsbevis) …” (beslut 53B, artikel 6)
  • ”Registratorn ska skicka kopior av svarandens svar … till käranden med rekommenderat brev (eller i relevanta fall på andra tillåtna sätt enligt artikel 3) inom den tidsfrist som anges i artikel 5.4 i EU-förordningen. … Registratorn ska skicka kopior på genkäromål och styrkande handlingar (i förekommande fall) till käranden med rekommenderat brev (eller i relevanta fall på andra tillåtna sätt enligt artikel 3) inom den tidsfrist som anges i artikel 5.6 i EU-förordningen.” (beslut 53B, artikel 8)
  • ”Varje underrättelse eller meddelande som registratorn skickar till en part i ett europeiskt småmålsförfarande på grund av något av de skäl som anges i EU-förordningen ska ske med det kommunikationsmedel som den parten har meddelat (eller till den adress eller kontaktuppgifter som den parten har tillhandahållit) och …” (beslut 53B, artikel 18).

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Inga.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Ansökningsavgiften för ett europeiskt småmålsförfarande är 25 euro, samma avgift som för en ansökan enligt det nationella småmålsförfarandet.  Avgiften för ett genkäromål är också 25 euro. Som påpekades i led a ovan bör ansökningar om ett europeiskt småmålsförfarande inges till registratorn vid den aktuella distriktsdomstolen, som kommer att informera käranden om hur betalning ska ske. Kontaktuppgifter finns i led a ovan.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Ett överklagande (med undantag av ett överklagande av avvisning av en ansökan enligt artikel 4.4) kan inges till relevant grevskapsdomstol inom 14 dagar från meddelandet av avgörandet. Adresser och kontaktuppgifter till grevskapsdomstolarna finns på:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

I de relevanta artiklarna i domstolens rättegångsregler anges följande:

”1) En svarande mot vilken en tredskodom i ett europeiskt småmålsförfarande har meddelats i enlighet med bestämmelserna i detta beslut får genom en ansökan till domstolen i den domsaga där avgörandet meddelades ansöka om undanröjande/ändring av avgörandet på någon av de grunder som anges i artikel 18.1 i EU-förordningen.

2) Ansökan måste delges käranden eller kärandens ombud, om käranden har ett sådant, inom tio arbetsdagar från den dag svaranden fick kännedom om delgivningen av tredskodomen.

3) Delgivning av ansökan skjuter inte upp handläggningen av målet.

4) Domstolen kan förklara att det räcker med den delgivning av ansökan som faktiskt gjorts.

5) I ansökan måste det tydligt och kortfattat anges vilka av de grunder i artikel 18.1 i EU-förordningen som sökanden åberopar.

6) Domstolen får, efter att ha behandlat ansökan, bevilja eller avslå ansökan grundat på bestämmelserna i artikel 18.1 i EU-förordningen.

7) Om domstolen avslår ansökan om förnyad prövning på grund av att ingen av de grunder som anges i artikel 18.1 gäller har domen fortsatt verkan.

8) Om domstolen beslutar att ansökan om förnyad prövning är motiverad på en av de grunder som anges i artikel 18.1 i EU-förordningen ska den dom som meddelats i det europeiska småmålsförfarandet undanröjas och ogiltigförklaras.”

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Engelska och iriska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Borgenären bör inge sin ansökan om verkställighet till relevant grevskapsregistrator (County Registrar)/sheriff genom den anknutna grevskapsdomstolen. Den relevanta distriktsdomstolen är behörig att behandla ansökningar om avslag, vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet.

Senaste uppdatering: 15/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.