Småmål

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Behöriga domstolar i det europeiska småmålsförfarandet är fredsdomstolar (giudice di pace) eller, i mål då exklusiv materiell behörighet föreskrivs i italiensk lagstiftning, allmänna domstolar (tribunale ordinario).

Allmän domstol är behörig särskilt i följande fall:

1) Penningfordringar när det gäller uthyrning av fast egendom och när det gäller företag (artikel 447a i Italiens civilprocesslag).

2) Fordringar som rör jordbrukskontrakt (i detta fallet är den allmänna domstolens specialiserade jordbruksavdelningar behöriga enligt lag nr 29 av den 14 februari 1990).

3) Fordringar som rör patent och varumärken, bolagsrätt och antitrustfrågor, eller offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbete, tjänster eller varor av EU-betydelse (i detta fallet är den allmänna domstolens specialiserade företagsavdelningar behöriga enligt lagdekret nr 168 av den 26 juni 2003).

4) Sjörättsliga fordringar, särskilt för skador i samband med fartygskollisioner, skador orsakade av fartyg vid ankring eller förtöjning eller andra manövrer vid hamnar och andra stoppställen, skador på grund av användning av lastnings- och lossningsutrustning och godshantering i hamn, skador orsakade av fartyg på nät och annan fiskeutrustning, avgifter och ersättning för sjöräddning samt ersättning av utgifter och belöningar för bärgning av vrakgods enligt artikel 589 i sjöfartslagen.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Reguljärpost Inlämning via nätet är även tillåten, men endast i förfaranden vid allmän domstol. Detta måste göras av en advokat. Mer detaljerad teknisk information kan nås via följande länk: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

ECC-Net Italy (https://www.ecc-netitalia.it/en/), som enbart lämnar hjälp åt konsumenter inom ramen för sin behörighet.

För frågor som inte omfattas av behörigheten för ECC-Net Italy, justitieministeriet (Ministero della Giustizia).

Avdelningen för rättsliga ärenden (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Generaldirektoratet för internationella ärenden och rättsligt samarbete (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria)

Kontor I - Internationellt rättsligt samarbete (Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale)

Via Arenula 70 - 00186 Rom Tfn (+39) 06 68852480

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Användning föreskrivs inte i mål vid fredsdomstolarna. Elektronisk delgivning och kommunikation får dock användas i mål vid de allmänna domstolarna. Mer detaljerad teknisk information kan nås via följande länk: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Parternas advokater, men endast för mål som prövas av de allmänna domstolarna.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Tillämpliga domstolsavgifter fastställs i presidentdekret nr 115 av den 30 maj 2002.

De består av tre delar: A) en standardavgift, B) ett enhetsförskott för kostnader och C) en fast avgift för registreringen av handlingar i målet, vilken endast betalas för mål vid kassationsdomstolen (Corte di cassazione).

A) Standardavgiften varierar beroende på fordrans belopp och huruvida målet prövas i första instans eller efter överklagande. Närmare bestämt:

a) För fordringar upp till 1 100 euro är avgiften 43 euro om domstolsförfarandet är i första instans, 64,50 euro om domstolsförfarandet går till överklagande och 86 euro vid överklagande i en rättsfråga till kassationsdomstolen.

b) För fordringar mellan 1 100 euro och 5 200 euro är avgiften 98 euro om domstolsförfarandet är i första instans, 147 euro om domstolsförfarandet går till överklagande och 196 euro vid överklagande till kassationsdomstolen.

B) Utöver standardavgiften ska 27 euro betalas som enhetsförskott för kostnaderna.

Undantag: för mål vid fredsdomstol och försök till förlikning utan rättslig prövning då fordrans värde är mindre än 1 033,00 euro, samt för motsvarande handlingar och åtgärder, ska endast standardavgiften betalas (inte förskottet enligt detta led (B)).

C) Om målet prövas av kassationsdomstolen ska ytterligare 200 euro betalas, oavsett fordrans värde, vilket är en fast avgift för registreringen av handlingar i målet.

Godtagna betalningssätt:

A) Standardavgiften kan betalas

a) på italienska postkontor via postgiro (bollettino di conto corrente personale),

b) på italienska banker med blankett F23,

c) på försäljningsställen för stämpelmärken i Italien med rätt blankett för betalningsunderrättelse,

d) via banköverföring:

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

vilket är ett betalningssätt som är tillgängligt för personer som inte bor i Italien och som inte har ett girokonto hos en bank som har avtal med skattemyndigheten (Agenzia delle Entrate).

B) Enhetsförskottet för kostnader kan betalas

a) på försäljningsställen för stämpelmärken i Italien med rätt blankett för betalningsunderrättelse,

b) på elektronisk väg, men endast för mål vid de allmänna domstolarna.

C) Den fasta registreringsavgiften kan betalas

a) på italienska banker med blankett F23,

b) via banköverföring.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Fredsdomstolarnas beslut kan överklagas vid de allmänna domstolarna. Besluten av de allmänna domstolarna kan överklagas till appellationsdomstolarna (corte di appello).

Tidsfristen för överklagande är 30 dagar från den dag då domen delgavs (artikel 325 i Italiens civilprocesslag) eller sex månader från den dag då domen offentliggjordes, om domen inte delges (artikel 327 i civilprocesslagen).

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Behöriga organ för förnyad prövning:

a) För beslut av fredsdomstol: allmän domstol.

b) För beslut av allmän domstol: appellationsdomstolen.

I processhänseende gäller reglerna för överklaganden i allmänhet (artikel 323 och följande i civilprocesslagen).

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Språk som godtas är italienska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet är de allmänna domstolarna.

Myndigheter med befogenhet att vilandeförklara eller begränsa verkställigheten av ett beslut enligt artikel 23 i förordningen är de allmänna domstolarna.

Senaste uppdatering: 11/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.