Småmål

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Lettland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Den territoriella behörigheten fastställs i beslutet om domstolar och deras territoriella behörighet och belägenhet, ”Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām”.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

I Lettland godtas ansökningar per post och personligen vid den berörda domstolen. Handlingar får även undertecknas av sökanden med hjälp av en lettisk säker elektronisk underskrift och inges elektroniskt till den lettiska domstolen.

Med tanke på eIDA-förordningen och EU:s strategi för en inre digital marknad bör det också noteras att ändringar av lagen om elektroniska handlingar har utarbetats och de nödvändiga tekniska justeringarna görs för att elektroniska handlingar från andra EU-medlemsstater ska kunna godtas, på villkor att de är undertecknade i enlighet med kraven i eIDA-förordningen.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

RIGA STAD – VIDZEME DISTRIKTSDOMSTOL

Adress: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Tfn: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Fax: 67077203

E-post: rigas.vidzeme@tiesas.lv

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Domstolarna i Lettland kan underteckna handlingar med hjälp av en lettisk säker elektronisk underskrift och delge dem på elektronisk väg om den berörda parten tydligt har bekräftat och uttryckt sin önskan att delges handlingar på elektronisk väg.

Observera dock att den lettiska säkra elektroniska underskriften inte godtas av mottagaren i vissa fall.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

I artikel 56 i civilprocesslagen föreskrivs det bl.a. att kallelser ska delges advokater, notarier, exekutionstjänstemän, handläggare samt statliga och lokala myndigheter via e-post. Domstolen underrättar advokater om handlingar, även elektroniska handlingar, via onlinesystemet. Notarier, exekutionstjänstemän, handläggare samt statliga och lokala myndigheter underrättas om handlingar som upprättas av domstolen och andra handlingar via e-post, såvida inte den berörda personen har meddelat domstolen om att han eller hon har registrerat sig som användare i onlinesystemet. Om en part i ett mål underrättar domstolen om att den samtycker till att kommunicera med domstolen på elektronisk väg, och att registrera sig som användare av onlinesystemet, delges den personen domstolens handlingar i onlinesystemet. Om domstolen stöter på tekniska hinder för delgivningen av domstolshandlingar via onlinesystemet ska de delges på ett annat sätt som anges i civilprocesslagen, men kallelser skickas till den e-postadress som parten i målet har angett. Kallelser skickas via e-post till ombud som har sin officiellt angivna bostadsadress eller postadress utanför Lettland, medan handlingar som upprättas av domstolen och andra handlingar i elektroniskt format skickas till dem via e-post såvida de inte anger att de har registrerat sig som användare av onlinesystemet.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Domstolsavgifterna utgörs av

– en statlig avgift (valsts nodeva),

– en kansliavgift (kancelejas nodeva), och

– avgifter för prövningen av målet.

Beräkning av domstolsavgifter:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Den statliga avgiften

Enligt artikel 34 i civilprocesslagen ska ett visst belopp betalas till staten i form av en avgift för varje ansökan.

Ansökningar enligt det europeiska småmålsförfarandet omfattas av följande statliga avgifter. För en fordran som kan uttryckas i ett penningbelopp:

a) Upp till 2 134 euro är avgiften 15 % av fordrans belopp, men minst 70 euro.

b) Från 2 135 euro till 7 114 euro är avgiften 320 euro plus 4 % av fordrans belopp över 2 134 euro.

En ansökan enligt det europeiska småmålsförfarandet ska åtföljas av ett intyg på att den statliga avgiften har betalats i enlighet med det förfarande och belopp som anges i civilprocesslagen.

Statlig domstolsavgift (artikel 34 i civilprocesslagen):

Domstolsavgift (statlig avgift):

Mottagare: Statskassan

Registreringsnummer: 90000050138

Konto nr LV55TREL1060190911200

Mottagarens bank: Statskassan

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av den statliga avgiften görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Kansliavgiften

Enligt artikel 38 i civilprocesslagen ska en kansliavgift betalas för

– utfärdande av en rätt avskriven kopia av en akt i målet och för återutfärdande av ett domstolsbeslut eller domstolsavgörande,

– utfärdande av en framställning,

– utfärdande av ett likalydande exemplar av en exekutionstitel,

– intygande av ett rättsligt avgörandes ikraftträdande, om ett sådant avgörande ska inges till en institution utomlands,

– kallelse av vittnen.

Kansliavgiften (artikel 38 i civilprocesslagen):

Den rättsliga myndighetens kansliavgift:

Mottagare: Statskassan

Registreringsnummer: 90000050138

Konto nr LV39TREL1060190911100

Mottagarens bank: Statskassan

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av kansliavgiften görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Avgifter för prövningen av målet

Enligt artikel 39 i civilprocesslagen ska avgifter för prövningen av målet bestå av

– ersättning till vittnen och sakkunniga,

– kostnader för vittnesförhör eller syn på stället,

– kostnader som uppstår för att finna svaranden,

– kostnader i samband med verkställandet av en dom,

– kostnader för överlämnande, utfärdande och översättning av kallelser och andra domstolshandlingar,

– kostnader för kungörelser i tidningar,

– avgifter för att säkra en fordran.

Avgifter för prövningen av målet (artikel 39 i civilprocesslagen) – distrikts- och stadsdomstolar samt regionala domstolar

Mottagare: Domstolsförvaltningen (Tiesu administrācija)

Registreringsnummer: 90001672316

Konto nr LV51TREL2190458019000

Mottagarens bank: Statskassan

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: ”21499”, och ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av kostnaderna för prövningen av ett mål görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Överklaganden av rättsliga avgöranden ska inges till den domstol som meddelade beslutet. Distrikts- eller stadsdomstolars beslut överklagas till berörd regional domstol.

RIGAS REGIONALA DOMSTOL

Adress: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886

Fax: 67088270

Tfn: 67088211, 67088262

E-post: riga.apgabals@tiesas.lv

KURZEME REGIONALA DOMSTOL

Adress: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Tfn: 63420059

Fax: 63423479, 63483187

E-post: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

LATGALE REGIONALA DOMSTOL

Adress: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Tfn: 64625581

Fax: 64624033

E-post: latgale.apgabals@tiesas.lv

VIDZEME REGIONALA DOMSTOL

Adress: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Tfn: 642 32919

Fax: 642 31122

E-post: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

VIDZEMES REGIONALA DOMSTOL

Domstolsbyggnaden i Madona

Adress: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Tfn: 648 23579

Fax: 648 60691

E-post: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

ZEMGALE REGIONALA DOMSTOL

Adress: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Tfn: 63023508

Fax: 63023911

E-post: zemgale.apgabals@tiesas.lv

ZEMGALE REGIONALA DOMSTOL

Domstolsbyggnaden i Aizkraukle

Adress: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Tfn: 65128197

Fax: 65128119

E-post: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

En dom enligt det europeiska småmålsförfarandet får överklagas om

1) domstolen i första instans har tillämpat eller tolkat en materiell rättsregel på ett felaktigt sätt, vilket har lett till ett felaktigt avgörande av målet,

2) domstolen i första instans har överträtt en rättegångsregel, vilket har lett till ett felaktigt avgörande av målet,

3) domstolen i första instans har dragit felaktiga slutsatser om faktiska omständigheter eller bedömt bevisen på felaktigt sätt, eller har gjort en felaktig rättslig bedömning av omständigheterna i målet, vilket har lett till ett felaktigt avgörande av målet.

I överklaganden där det hävdas att en dom är felaktig ska också följande anges:

1) Vilken materiell rättsregel har tillämpats eller tolkats på ett felaktigt sätt av domstolen i första instans, eller vilken rättegångsregel s har inte följts, och hur detta har påverkat avgörandet av målet.

2) Vilka av de slutsatser som domstolen i första instans har dragit rörande de faktiska omständigheterna är felaktiga, vilka bevis har bedömts på ett felaktigt sätt, hur det kan konstateras att den rättsliga bedömningen av omständigheterna i målet är felaktig, och hur detta har påverkat avgörandet av målet.

En dom av en domstol i första instans får överklagas inom 20 dagar från det att domen meddelats. Om en förkortad dom har utfärdats löper tidsfristen för överklagande från den dag som domstolen har fastställt för upprättandet av den fullständiga domen. Om domen upprättas efter den angivna dagen löper tidsfristen för att överklaga domen från den dag domen faktiskt upprättas. Om en dom skickas till en part i förfarandet som befinner sig utomlands i dessa fall får överklagandet inges inom 20 dagar från det att en kopia av domen utfärdades. Om målet har avgjorts genom skriftlig handläggning löper dessutom tidsfristen för överklagande från den dag domen upprättas.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Svaranden kan ta initiativ till en förnyad prövning av målet på grundval av artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 genom att inge en ansökan om

1) förnyad prövning av en dom eller ett beslut av en distrikts- eller stadsdomstol – till behörig regional domstol,

2) förnyad prövning av en dom eller ett beslut av en regional domstol – till högsta domstolen,

3) förnyad prövning av en dom eller ett beslut av en kammare i högsta domstolen – till högsta domstolens avdelning för tvistemål.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Lettiska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet av domar:

Auktoriserade exekutionstjänstemän

Förteckningen över auktoriserade exekutionstjänstemän finns på http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

Myndigheter med befogenhet vad gäller tillämpningen av artikel 23:

Den distrikts- eller stadsdomstol i vars domkrets den utländska domstolens avgörande är verkställbart, om gäldenären ansöker om detta.

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.