Småmål

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Litauen

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

I enlighet med artikel 26 i lagen prövas mål som rör det europeiska småmålsförfarandet av distriktsdomstolarna i enlighet med bestämmelserna om territoriell behörighet i den litauiska civilprocesslagen. Aktuell information om litauiska domstolar och deras kontaktuppgifter finns i Europeisk civilrättsatlas.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Rättegångshandlingar kan inges till domstolen direkt, via post eller i elektroniskt format med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel (artikel 1751.1 i civilprocesslagen). Förfarandet för att inge rättegångshandlingar till domstolen och delgivning av dem med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel (nedan kallat förfarandet) godkändes genom den litauiska justitieministerns beslut nr 1R-332 av den 13 december 2012. Enligt punkterna 3–4 i förfarandet ska undersystemet för allmänt tillgängliga elektroniska tjänster (VEP) i Litauens domstolsinformationssystem (Liteko) användas för ingivande av rättegångshandlingar till domstolen med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel. Kontona i undersystemet i Liteko för allmänt tillgängliga elektroniska tjänster kan nås via de litauiska domstolarnas portal för elektroniska tjänster: https://www.e.teismas.lt.

Enligt punkt 5 i förfarandet ska personer som ansluter sig till ett konto i undersystemet i Liteko för allmänt tillgängliga elektroniska tjänster bekräfta sin identitet. Detta kan göras

– med hjälp av det nationella informationssystemet, som tillhandahåller institutionella offentliga och administrativa elektroniska tjänster i enlighet med lagstadgade förfaranden,

– med hjälp av dina anslutningsuppgifter från en domstol.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

I enlighet med artikel 271 i lagen tillhandahålls parterna i förfarandet den praktiska hjälp och information som avses i artikel 11.1 i förordningen av de organ som ger primär statligt garanterad rättshjälp. I artikel 15.1 i lagen om statligt garanterad rättshjälp fastställs det att personer som vill ha primär rättshjälp ska lämna in en ansökan till den verkställande institutionen i den kommun som personen har uppgett som bosättningsort eller, om personen inte har uppgett någon bosättningsort, till den verkställande institutionen i den kommun där personen bor. En förteckning över organ som lämnar primär rättshjälp finns på följande webbplats: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

I enlighet med artikel 1751.9 i civilprocesslagen använder domstolarna elektroniska kommunikationsmedel för delgivning av rättegångshandlingar med advokater, advokatbiträden, exekutionstjänstemän, biträdande exekutionstjänstemän, notarier, statliga och kommunala företag, institutioner och organisationer, finansinstitut, försäkrings- och revisionsföretag, rättssakkunniga, konkursförvaltare och rekonstruktörer. Handlingar delges också elektroniskt med personer som enligt lag eller avtal ingångna av domstolsinformationssystemets chef är skyldiga att ta emot rättegångshandlingar med elektroniska medel. Domstolarna använder elektroniska kommunikationsmedel för att delge rättegångshandlingar med andra personer som, i enlighet med förfarandet i civilprocesslagen, har uttryckt önskemål om att ta emot rättegångshandlingar med elektroniska medel och har lämnat nödvändiga kontaktuppgifter.

I enlighet med artikel 111.2.3 i civilprocesslagen ska det i varje rättegångshandling för en deltagare i ett mål anges hur rättegångshandlingen ska delges deltagaren. Denna bestämmelse ska tillämpas jämförd med artikel 13.3 i förordningen.

Om rättegångshandlingar ska delges en person med elektroniska medel ska handlingarna, i enlighet med punkt 22 i förfarandet, översändas till mottagarens konto i undersystemet i Liteko för allmänt tillgängliga elektroniska tjänster. En deltagare i förfarandet underrättas om detta genom ett elektroniskt meddelande i sitt konto i undersystemet i Liteko för allmänt tillgängliga elektroniska tjänster och via den e-postadress som angetts. Kontona i undersystemet i Liteko för allmänt tillgängliga elektroniska tjänster kan nås via de litauiska domstolarnas portal för elektroniska tjänster: https://www.e.teismas.lt

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

I enlighet med artikel 1751.9 i civilprocesslagen använder domstolarna elektroniska kommunikationsmedel för delgivning av rättegångshandlingar med advokater, advokatbiträden, exekutionstjänstemän, biträdande exekutionstjänstemän, notarier, statliga och kommunala företag, institutioner och organisationer, finansinstitut, försäkrings- och revisionsföretag, rättssakkunniga, konkursförvaltare och rekonstruktörer. Handlingar delges också elektroniskt med personer som enligt lag eller avtal ingångna av domstolsinformationssystemets chef är skyldiga att ta emot rättegångshandlingar med elektroniska medel. Domstolarna använder elektroniska kommunikationsmedel för att delge rättegångshandlingar med andra personer som, i enlighet med förfarandet i civilprocesslagen, har uttryckt önskemål om att ta emot rättegångshandlingar med elektroniska medel och har lämnat nödvändiga kontaktuppgifter.

I enlighet med artikel 111.2.3 i civilprocesslagen ska det i varje rättegångshandling för en deltagare i ett mål anges hur rättegångshandlingen ska delges deltagaren. Denna bestämmelse ska tillämpas jämförd med artikel 13.3 i förordningen.

Om rättegångshandlingar ska delges en person med elektroniska medel ska handlingarna, i enlighet med punkt 22 i förfarandet, översändas till mottagarens konto i undersystemet i Liteko för allmänt tillgängliga elektroniska tjänster. En deltagare i förfarandet underrättas om detta genom ett elektroniskt meddelande i sitt konto i undersystemet i Liteko för allmänt tillgängliga elektroniska tjänster och via den e-postadress som angetts. Kontona i undersystemet i Liteko för allmänt tillgängliga elektroniska tjänster kan nås via de litauiska domstolarnas portal för elektroniska tjänster: https://www.e.teismas.lt

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

I enlighet med artikel 27 i lagen är europeiska småmålsförfaranden föremål för de domstolsavgifter som föreskrivs i artikel 80.1.1 i civilprocesslagen. Enligt artikel 80.1.1 i civilprocesslagen fastställs de domstolsavgifter som ska betalas för varje fordran i en penningtvist på grundval av fordrans belopp. I det europeiska småmålsförfarandet ska en domstolsavgift på 3 % av fordrans belopp betalas, dock minst 20 euro.

Domstolsavgifterna kan betalas genom banköverföring till den statliga skattemyndighetens konto. All relevant aktuell information finns på skattemyndighetens webbplats: http://www.vmi.lt/.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

I enlighet med artikel 29 i lagen får domstolsavgöranden inom ramen för det europeiska småmålsförfarandet bestridas genom överklagande. I enlighet med artikel 301.3 i civilprocesslagen prövas överklaganden av distriktsdomstolarnas domar som ännu inte har vunnit laga kraft av de regionala domstolarna. Enligt artikel 307.1 i civilprocesslagen får ett överklagande inges inom 30 dagar från den dag förstainstansdomstolen antog en dom.

Aktuell information om litauiska domstolar och deras kontaktuppgifter finns i Europeisk civilrättsatlas.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

I enlighet med artikel 30.1 i lagen kan domstolsavgöranden inom ramen för det europeiska småmålsförfarandet, i de fall som avses i artikel 18.1 i förordningen, omprövas av den domstol som meddelade domen.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Det språk som godtas för det intyg som avses i artikel 20.2 i förordningen är litauiska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

I enlighet med artikel 31.1 i lagen betraktas ett domstolsavgörande som meddelats inom ramen för det europeiska småmålsförfarandet och bekräftats med hjälp av standardformulär D i bilaga IV till förordningen som en exekutionstitel. Exekutionstitlar verkställs av exekutionstjänstemän i enlighet med det förfarande som anges i del VI i civilprocesslagen. En förteckning över Litauens exekutionstjänstemän finns på exekutionstjänstemannakammarens webbplats: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.