Småmål

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Luxemburg

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Behörig domstol att meddela de domar som anges i förordningen är fredsdomstol (justices de paix).

Länk till den nationella webbplatsen: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxemburg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 – Luxemburg
Tfn: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 – Diekirch
Tfn: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 – Esch-sur-Alzette
Tfn: (+352) 530529

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Det kommunikationsmedel som godtas i Luxemburg är postutdelning.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Service d’accueil et d’information juridique (byrå för juridisk information) – Luxemburg
Cité Judiciaire
Bâtiment JP
L-2080 – Luxemburg
Tfn: (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique (byrå för juridisk information) – Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 – Diekirch
Tfn: (+352) 802315

Europeiskt konsumentcentrum EIG (Centre Européen des Consommateurs GIE – ”CEC Luxembourg”)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tfn: (+352) 268464 1

Fax: (+352) 26845761

E-post: info@cecluxembourg.lu

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

I Luxemburg är medel för elektronisk delgivning och kommunikation ännu inte tillåtna enligt förfarandereglerna, och kommunikationen sker per post.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Se led d.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelska är dock redan färdig.

I Luxemburg betalas inga domstolsavgifter till behörig domstol inom ramen för det europeiska småmålsförfarandet.

På begäran av den vinnande parten får dock domstolsavgifter betalas i samband med verkställigheten av beslutet efter en dom.

Den ändrade storhertigliga förordningen av den 24 januari 1991 om taxor för exekutionsbiträden gäller. Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen för exekutionsbiträdenas kammare i Luxemburg – Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg: http://www.huissier.lu/.

På grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är den enhetliga fasta avgiften för delgivning av handlingar av ett exekutionsbiträde (huissier de justice) 138 euro.

Avgiften till exekutionsbiträdena kan betalas via banköverföring.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Om beloppet av fordran inte överskrider 2 000,00 euro är fredsdomstolens beslut slutligt. Endast ett överklagande i en rättsfråga är möjligt (pourvoi en cassation).

Om beloppet av fordran överskrider 2 000,00 euro får en dom som har meddelats i första instans av en fredsdomstol överklagas (appel) till distriktsdomstolens (tribunal d’arrondissement) ordförande. Överklagandet får lämnas in genom en ansökan som inges av sökanden eller av hans/hennes advokat. Man kan låta sig företrädas av en domstolsadvokat (avocat à la cour). Tidsfristen för att lämna in ett överklagande är 40 dagar från den dag då domen delgavs. Parterna kallas av domstolens kansli minst åtta dagar före förhandlingen. Om parterna bor i en annan EU-medlemsstat förlängs denna tidsfrist med 15 dagar på grund av avståndet, i enlighet med artikel 167 i den nya civilprocesslagen. Förfarandet inför distriktsdomstolens ordförande är muntligt.

Överklaganden i rättsfrågor får lämnas in mot de slutliga besluten av en fredsdomstol och mot beslut som meddelas av rättens ordförande vid en distriktsdomstol. Kassationsdomstolen (Cour de Cassation) prövar överklaganden i rättsfrågor. Man måste företrädas av en domstolsadvokat.

Länk till den nationella webbplatsen: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d’arrondissement – Luxemburg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
L-2080 – Luxemburg
Tfn: (+352) 475981 -1

Tribunal d’arrondissement – Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tfn: (+352) 803214 -1
Fax: (+352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 – Luxemburg
Tfn: (+352) 475981-2369/2373

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Chefsfredsomaren vid den fredsdomstol som meddelade beslutet, eller hans/hennes ersättare, är behörig att pröva en ansökan om förnyad prövning.

En ansökan om förnyad prövning ska lämnas in skriftligen av svaranden eller svarandens ombud till kansliet för den domstol som meddelade beslutet. Man kan låta sig företrädas av en domstolsadvokat, och parterna får inställa sig personligen eller biträdas eller företrädas av någon av de personer som nämns i artikel 106 i den nya civilprocesslagen (länk: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf – sidan 21 och följande).

Minst åtta dagar före förhandlingen kallas parterna av domstolens kansli. Enligt artiklarna 103 och 167 i den nya civilprocesslagen förlängs denna tidsfrist om parterna inte har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort i Luxemburg. Förfarandet vid fredsdomstolen är muntligt.

Länk till den nationella webbplatsen: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html.

Justice de paix – Luxemburg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 – Luxemburg
Tfn: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 – Diekirch
Tfn: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 – Esch-sur-Alzette
Tfn: (+352) 530 529

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Luxemburg godtar franska och tyska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelska är dock redan färdig.

1) I Luxemburg verkställs domar av exekutionsbiträden.

Exekutionsbiträdenas kontaktuppgifter finns på webbplatsen för exekutionsbiträdenas kammare i Luxemburg (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/.

2) Enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande är den behöriga myndigheten distriktsdomstolens ordförande.

Senaste uppdatering: 05/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.