Småmål

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Behöriga domstolar att pröva en ansökan som inleder ett europeiskt småmålsförfarande är småmålsdomstolen på Malta (Small Claims Tribunal (Malta)) och småmålsdomstolen på Gozo (Small Claims Tribunal (Gozo)).

Dessa domstolar har följande kontaktuppgifter:

Small Claims Tribunal (Malta)

Telefon: 00356 25902000

E-post: courts.justice@gov.mt

Adress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Small Claims Tribunal (Gozo)

Telefon: 00356 22156650

E-post: gozocourts@mgoz@gov.mt

Adress: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Följande kommunikationsmedel godtas: personliga besök på domstolens kansli, post, fax och e-post.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Om en konsument framställer en fordran mot en näringsidkare är den myndighet som ger praktisk hjälp ECC-Net Malta – European Consumer Centre Malta.

Adressen till ECC-Net Malta är Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta.

E-post: ecc.malta@gov.mt

Om en fordran framställs av en näringsidkare mot en annan näringsidkare, ges denna praktiska hjälp av Malta Enterprise.

Adressen till Malta Enterprise är Malta Enterprise Corporation, Gwardamangia Hill, Pietà, MEC0001, Malta.

E-post: info@maltaenterprise.com

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Maltas processlagstiftning innehåller inte några bestämmelser om delgivning på elektronisk väg. Elektroniska delgivningsmetoder kan inte tillhandahållas och är inte tillåtna.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Ingen person eller yrkesgrupp omfattas av en sådan skyldighet.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Följande avgifter tas ut: 40 euro för att inge formulär A och 7,20 euro för varje delgivning till svarandena. Om formulär C används tas en avgift på 25 euro ut, respektive en avgift på 7,20 euro för varje delgivning. Banköverföring används som betalningsmetod för de avgifter som avses i artikel 15a.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Avgöranden från småmålsdomstolen på Malta kan överklagas till appellationsdomstolen (Inferior Jurisdiction) för Malta, och avgöranden från småmålsdomstolen på Gozo kan överklagas till appellationsdomstolen (Inferior Jurisdiction) för Gozo.

Enligt artikel 8 i kapitel 380 i Maltas lagsamling (Laws of Malta) får ett överklagande inges inom tjugo dagar från avgörandet. I artikel 8.2 anges att oberoende av fordrans storlek får ett överklagande alltid inges i följande fall:

a) I ärenden som rör småmålsdomstolens behörighet.

b) I ärenden som rör preskriptionsfrågor.

c) Vid överträdelser av artikel 7.2 i kapitel 380. I den artikeln anges att småmålsdomstolen ska skjuta upp sin prövning om svaranden bestrider fordran grundat på omständigheter som ligger utanför domstolens behörighet, och/eller om det pågår ett mål vid en behörig domstol vars resultat skulle kunna påverka den fordran som prövas vid småmålsdomstolen.

d) Om småmålsdomstolen har agerat på ett sätt som strider mot reglerna om opartiskhet och rättvisa och detta har skadat klagandens rättigheter.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Ansökningar om förnyad prövning enligt artikel 18 i förordningen ska lämnas in till småmålsdomstolen på Malta eller Gozo.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Det språk som godtas är maltesiska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

De myndigheter som är behöriga att verkställa avgöranden är Court of Magistrates (Malta) eller Court of Magistrates (Gozo), beroende på var den person mot vilken avgörandet ska verkställas är bosatt.

Senaste uppdatering: 04/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.