Småmål

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Frågor som rör det europeiska småmålsförfarandet prövas av domare vid en underdistriktsavdelning (kantonrechter).

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Enligt nederländsk civilprocesslagstiftning (artikel 33 i civilprocesslagen – Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) finns det inget som hindrar att ansökningsformulär ges in på elektronisk väg, förutsatt att det är möjligt enligt domstolens rättegångsregler. För närvarande erbjuder dock ingen domstol en sådan möjlighet. Ansökningar kan därför endast

  • översändas per post, eller
  • ges in direkt via domstolens kansli.

När det gäller lagstiftningen om förenkling och digitalisering av processlagstiftningen, vilken fortfarande håller på att utarbetas (inklusive en ny artikel 33 i civilprocesslagen), har bestämmelser om elektronisk inlämning införlivats genom genomförandeförordningen. Dessa bestämmelser kommer förmodligen att träda i kraft i ett senare skede.

Enligt den nya artikel 30c i civilprocesslagen måste förfaranden inledas elektroniskt. Enligt artikel 30c.4 måste inte fysiska personer och organisationer vars sammansättning inte fastställts i en notariehandling lämna in handlingar elektroniskt, om de inte företräds av en tredje part som tillhandahåller professionell rättshjälp.

Direkt elektronisk inlämning av handlingar om inledande av förfaranden från en annan medlemsstat kommer inte att vara möjligt för närvarande. Parter från en annan medlemsstat med ett professionellt ombud i Nederländerna kommer att kunna inge handlingar elektroniskt. Utländska parter som saknar ett juridiskt ombud och som vill inleda förfaranden måste inge fysiska handlingar.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Praktisk hjälp kan fås från de juridiska rådgivningskontoren (Juridisch Loket) och mer specifikt från det europeiska konsumentinformationscentret som sköts av de juridiska rådgivningskontoren.

Se http://www.eccnederland.nl och http://www.juridischloket.nl.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Delgivning enligt artikel 13.1 och skriftlig kommunikation enligt artikel 13.2 i förordningen sker i överensstämmelse med artikel 30e i civilprocesslagen. Efter ikraftträdandet av ovannämnda lagstiftning kommer Nederländerna att arbeta efter antagandet att förfaranden inleds elektroniskt.

Enligt artikel 30e i civilprocesslagen kommer andra handlingar än de som inte specifikt måste inges och annan kommunikation mellan domstolen och parterna att offentliggöras elektroniskt om inte artikel 30c.5 är tillämplig. Enligt artikel 30c.5 ska de parter som inte måste skicka handlingar elektroniskt och som inte heller gör detta inge fysiska handlingar.

Enligt lagstiftningen om förenkling och digitalisering av processrätten är det ännu inte tekniskt möjligt för parter som bor i en annan medlemsstat att inge handlingar direkt (se punkt b ovan) och skicka dem via domstolarnas digitala system. Varken utländska företag eller fysiska personer måste inge handlingar elektroniskt. Om en part från en annan medlemsstat har ett juridiskt ombud i Nederländerna kommer förfarandena att ske elektroniskt, och domstolen kan därför delge de handlingar som avses i artikel 13.1 elektroniskt.

Delgivning kommer att ske per post när det gäller parter som inte måste inge handlingar elektroniskt och som inte har ett juridiskt ombud.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Se punkt d.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Endast personer som inger fordringar till underdistriktsavdelningen måste betala domstolsavgift. Svarande måste inte betala domstolsavgift. När det gäller domstolsavgifternas storlek görs det i Nederländerna åtskillnad mellan

  • fordringar på mindre än 500 euro eller på ett obestämt belopp, och
  • fordringar på 500–12 500 euro.

Det finns tre olika taxor. Vilken taxa som gäller beror på om huruvida käranden är en juridisk person, en fysisk person eller en fysisk person med begränsad ekonomisk förmåga.

Mer information om taxorna finns på www.rechtspraak.nl.

Distansbetalningar kan göras till de nederländska domstolarna genom banköverföring. Domstolens kontouppgifter finns på den avgiftsredovisning (griffienota) som domstolskansliet skickar. Domstolsavgifterna bör överföras till detta konto.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Enligt de nationella bestämmelserna får överklaganden mot beslut som fattats av domare vid en underdistriktsavdelning inges till appellationsdomstolen (gerechtshof) vid europeiska småmål som rör belopp på minst 1 750 euro. Tidsfristen för ingivande av överklaganden är 30 dagar från den dag då beslutet fattades.

För mer information om domstolarna i Nederländerna, se http://www.rechtspraak.nl.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Svarande kan begära att den underdistriktsavdelning som har fattat ett beslut i ett europeiskt småmålsförfarande ska ompröva beslutet av de skäl som anges i artikel 18.1 i förordningen. En sådan begäran måste inges inom den 30 dagar långa tidsfrist som anges i artikel 18.2.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Intyg i den mening som avses i artikel 20.2 i förordningen från en domstol i en annan medlemsstat måste upprättas på, eller översättas till, nederländska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Ansvarig myndighet för verkställighet av ett avgörande i ett europeiskt småmålsförfarande är exekutionsbiträdena (gerechtsdeurwaarders).

När det gäller vilka myndigheter som är ansvariga med avseende på tillämpningen av artikel 23 i förordning (EG) nr 861/2007, se artikel 8 i lagen om tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet.

Artikel 8 i lagen om tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet:

"När det gäller sådana ansökningar i samband med verkställighet som avses i artiklarna 22 och 23 i förordningen är artikel 438 i civilprocesslagen tillämplig."

Artikel 438 i civilprocesslagen:

"1. Tvister som uppstår i samband med verkställighet av domstolsavgöranden ska prövas av den domstol som är behörig enligt de allmänna bestämmelserna, eller av domstolen i den domkrets där åtgärden äger rum, där ett eller flera av de berörda målen ska tas upp eller där verkställigheten kommer att äga rum.

2. Fram till dess att beslut om en interimistisk åtgärd har fattats kan även den domare som fattar beslut om interimistiska åtgärder (voorzieningenrechter) vid den enligt punkt 1 behöriga domstolen befatta sig med ärendet. Utan att det påverkar dess övriga befogenheter kan den domare som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder skjuta upp verkställigheten för en viss tid eller till dess att dom meddelats, och därefter besluta att verkställighet kan ske endast om säkerhet ställs. Domaren kan upphäva beslut om verkställighet, oavsett om säkerhet har ställts eller ej. I samband med verkställigheten kan den besluta att formella fel ska rättas till, och ska därvid ange vilka av de formella bristerna som ska korrigeras och vem som ska bära kostnaderna för detta. Domaren kan besluta att eventuella tredjemän som berörs ska godkänna att verkställigheten fortgår och medverka till denna, även i sådana fall där käranden inte har ställt någon säkerhet.

3. Om tvisten inte kan lösas genom beslut om en interimistisk åtgärd kan den ansvariga domaren, i stället för att avvisa ansökan, hänskjuta saken till domstolen, med uppgift om när ärendet måste tas upp till prövning. En svarande som inte infinner sig på utsatt tidpunkt och vars advokat inte har kontaktat domstolen för hans räkning, anses ha uteblivit endast om han har fått en uttrycklig kallelse till förhandlingen i fråga inom den gällande kallelsefristen eller den frist som domaren har fastställt på kärandens begäran.

4. Om det exekutionsbiträde som ansvarar för en verkställighet möter en invändning som kräver att en interimistisk åtgärd vidtas omedelbart, kan denne vända sig till domstolen med en rapport som han har upprättat, i syfte att utverka en sådan åtgärd. Domstolen ska vilandeförklara målet till dess att parterna kan kallas såvida den inte, på grund av invändningens natur, finner det nödvändigt att fatta beslut om en interimistisk åtgärd omedelbart. Ett exekutionsbiträde som utövar ovannämnda myndighet utan kärandens medgivande kan åläggas att stå för kostnaderna om det visar sig att åtgärden var ogrundad.

5. Tredje man som vill invända mot en verkställighetsåtgärd ska göra detta genom stämning av såväl käranden som svaranden."

Punkterna 3 och 5 kommer att ändras så att hänsyn tas till den lagstiftning som fortfarande håller på att utarbetas i fråga om förenkling och digitalisering av processrätten:

"3. Om tvisten inte kan lösas genom beslut om en interimistisk åtgärd kan den ansvarige domaren, i stället för att avvisa ansökan, hänskjuta saken till domstolen. Den domstol som prövar saken ska omedelbart fastställa ett datum för nästa steg i förfarandet. En svarande som inte infinner sig på utsatt tidpunkt och vars advokat inte har kontaktat domstolen för hans räkning, anses ha uteblivit endast om han har fått en uttrycklig kallelse till förhandlingen i fråga inom den gällande kallelsefristen eller den frist som domaren har fastställt på kärandens begäran.

5. Tredje man som vill invända mot en verkställighetsåtgärd ska göra detta genom stämning av såväl käranden som svaranden."

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.