På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Småmål

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Nordirland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Grevskapsdomstolarna (county courts) är behöriga att meddela dom i ett europeiskt småmålsförfarande i Nordirland. Förfarandet handläggs av en distriktsdomare.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Förstaklassbrev med mottagningsbevis är det kommunikationsmedel som domstolarna i Nordirland godtar för att inleda ett europeiskt småmålsförfarande.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Det nordirländska domstolsverket lämnar praktisk hjälp i enlighet med artikel 11 men kan inte ge juridisk rådgivning om förordningen.

Det nordirländska rådgivningskontoret eller något annat konsumentrådgivningscentrum i Nordirland kan också lämna praktiskt hjälp. En advokat (solicitor) kan lämna ytterligare hjälp. Det nordirländska advokatsamfundet (The Law Society of Northern Ireland) kan tillhandahålla kontaktuppgifter till lokala solicitors.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Elektronisk delgivning och kommunikation är inte tekniskt tillgängligt eller tillåtet enligt de nordirländska processreglerna. För skriftlig kommunikation används förstaklassbrev med mottagningsbevis.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Ingen är skyldig att godta delgivning med elektroniska medel i Nordirland.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Inga domstolsavgifter tas för närvarande ut i samband det europeiska småmålsförfarandet i Nordirland. Detta kan dock komma att omprövas.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Ett beslut som meddelats i ett europeiskt småmålsförfarande i Nordirland kan inte överklagas.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Ansökan ska inges till den domstol som meddelade domen. Grevskapsdomstolen är den domstol som är behörig att göra en sådan förnyad prövning.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Engelska är det officiella språk som godtas i enlighet med artikel 21a.1.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Den myndighet som är behörig när det gäller tillämpning av artikel 23 är myndigheten för verkställighet av domar (Enforcement of Judgments Office) och verkställighetsdomaren (Master, Enforcement of Judgments). Precis som i det inhemska småmålsförfarandet är det den vinnande parten som ansvarar för att domstolens avgörande verkställs.

Senaste uppdatering: 23/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.