Småmål

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Distriktsdomstolar (sądy rejonowe) eller regionala domstolar (sądy okręgowe).

I princip är distriktsdomstolen behörig (i första instans). Regiondomstolen är dock behörig (i första instans) i ärenden som på grund av sin karaktär faller inom de regionala domstolarnas behörighet oavsett värdet på fordran. Detta inbegriper t.ex. upphovsrättsliga anspråk.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

Ansökningar ska inges skriftligen och på papper.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Kundtjänstkontor (Biura Obsługi Interesantów) vid distriktsdomstolarna och de regionala domstolarna.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Elektroniska kommunikationsmedel är inte tillåtna.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Det finns inte någon sådan skyldighet.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

En avgift på 100 zloty tas ut för ansökningar i mål som prövas inom ramen för det europeiska småmålsfarfarandet. Samma avgift tas även ut för överklaganden.

Domstolsavgifter i civilrättsliga ärenden kan betalas genom banköverföring till behörig domstols transaktionskonto (kontoinformationen kan erhållas direkt från domstolen eller från domstolens webbplats, eller från justitieministeriets webbplats), direkt på domstolens betalningskontor eller genom de stämpelavgiftsmärken som kan köpas på domstolens betalningskontor.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Vid de omständigheter som avses i artikel 7.2 i förordningen meddelar den behöriga domstolen sin dom. Denna berörda part får överklaga domen till den domstol som dömer i andra instans (dvs. domar från distriktsdomstolarna överklagas till de regionala domstolarna och domar från de regionala domstolarna överklagas till appellationsdomstolarna). Överklaganden ska inges till den domstol som meddelade den angripna domen inom två veckor från det att den motiverade domen meddelades klaganden. Om den berörda parten inte begär att delges en motiverad dom inom en vecka från det att domen meddelades (eller, om domen meddelades inom lyckta dörrar, inom en vecka från det att domen mottogs), börjar fristen för att inge överklaganden att löpa när fristen för att inge en sådan ansökan löper ut (artiklarna 316.1, 367.1 och 367.2 jämförda med artiklarna 369 och 50526 i civilprocesslagen). Vid de omständigheter som avses i artikel 7.3 i förordningen meddelar domstolen en tredskodom. Svaranden kan inge en invändning mot tredskodomen till den domstol som meddelade tredskodomen. Om invändningen inte godtas har sökanden rätt att överklaga i enlighet med de allmänna villkoren för överklagande (artiklarna 339.1, 342 och 344.1 i civilprocesslagen).

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

En ansökan om att upphäva en dom (artikel 50527a i civilprocesslagen). Den domstol som meddelade domen är behörig att pröva ansökan.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Polska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Exekutionsbiträden (komornicy) är behöriga myndigheter i fråga om verkställighet av domar som meddelats inom ramen för det europeiska småmålsförfarandet. Klagomål mot de åtgärder som exekutionsbiträdena vidtar kan inges till behörig distriktsdomstol. Rättslig grund: artikel 767.1 i civilprocesslagen.

Ansökningar om hinder mot verkställighet ska inges till den regionala domstol som är behörig i den domkrets där gäldenären har hemvist eller sitt säte, eller i avsaknad av en sådan domstol till den regionala domstol i vars domkrets verkställigheten ska utföras eller utförs.

Behörig distriktsdomstol är den myndighet som ansvarar för genomförandet av åtgärderna enligt artikel 23 i förordningen. Rättslig grund: Artikel 115320.1 och 115320.2 i civilprocesslagen (för verkställighet utanför Polen grundat på en dom som meddelats i en annan EU-medlemsstat inom ramen för det europeiska småmålsförfarandet) eller artikel 8202 i civilprocesslagen (för verkställighet i Polen grundat på en exekutionstitel i form av en dom som meddelats av en polsk domstol inom ramen för det europeiska småmålsförfarandet och som innehåller en verkställbarhetsförklaring).

Senaste uppdatering: 04/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.