Småmål

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
 • Behöriga domstolar att pröva en ansökan som inleder ett europeiskt småmålsförfarande är distriktsdomstolarna (judecătorii), enligt artikel 94.1 k i civilprocesslagen (lag nr 134/2010, på nytt offentliggjord[1], i dess ändrade lydelse, nedan kallad civilprocesslagen).

[1] Offentliggjord i Rumäniens officiella tidning, del I, nr 247 av den 10 april 2015.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

 • Enligt det standardförfarande som föreskrivs i artikel 148.2 i civilprocesslagen kan en ansökan som inges till domstolen personligen eller genom ombud lämnas i ett elektroniskt format, om ansökan uppfyller de lagstadgade villkoren (denna bestämmelse gäller, i förekommande fall, också i de fall då det i civilprocesslagen föreskrivs att parternas skrivelser, ståndpunkter, yrkanden eller andra inlagor som inges till domstolen ska vara skriftliga – artikel 148.3 i civilprocesslagen).
 • Enligt det standardförfarande som föreskrivs i artikel 199.1 i civilprocesslagen blir en stämningsansökan (cerere de chemare în judecată) som inges personligen eller genom ombud, med post, bud eller fax, eller som skannas och skickas med e-post eller som en elektronisk handling, registrerad och stämplad med inkommandedatum.
 • Obs! I det särskilda småmålsförfarandet (som ska tillämpas vid interna tvister) inleder käranden förfarandet genom att fylla i ett ansökningsformulär och inge eller översända detta till behörig domstol med post eller på något annat sätt som gör att ett mottagningsbevis kan utfärdas (artikel 1029.1 i civilprocesslagen).

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
 • Vi planerar att ändra lagen för att göra det möjligt att handlägga ansökningar om praktisk hjälp med att fylla i formulären. Vi kommer att uppdatera informationen så snart lagstiftningen har ändrats.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
 • Artikel 154.6 i civilprocesslagen

6) Stämningar och andra inlagor kan delges av en domstolstjänsteman och via fax, e-post eller med hjälp av andra metoder som gör det möjligt att överföra handlingens innehåll och få ett mottagningsbevis, om den berörda parten har lämnat sina kontaktuppgifter till domstolen i detta syfte. När en domstol översänder en inlaga skickar den även med ett formulär som innehåller följande uppgifter: domstolens namn, datum, namnet på berörd domstolstjänsteman och den handling som översänds. Detta formulär ska fyllas i av adressaten, som ska ange mottagningsdatum, och vara försett med ett namnförtydligande, samt vara undertecknat av den person som ansvarar för mottagandet av korrespondens. Formuläret ska skickas tillbaka till domstolen med fax, e-post eller på annat sätt.

 • Artikel 205.2 a i civilprocesslagen

Svaret ska innehålla följande: svarandens för- och efternamn, personnummer, hemvist eller bostadsort, eller för juridiska personer, namn och säte och, i förekommande fall, registreringsnummer och skatteregistreringsnummer, registreringsnumret i handelsregistret eller registret över juridiska personer och bankkontonummer om svaranden inte redan har uppgett detta i stämningsansökan. Bestämmelserna i artikel 148.1 II gäller i tillämpliga delar. Om svaranden bor utomlands ska även en adress i Rumänien anges, till vilken all korrespondens i målet ska ställas.

 • Artikel 194 a civilprocesslagen

Stämningsansökan ska innehålla följande:

a) parternas för- och efternamn och deras hemvist eller bostadsort, eller för juridiska personer, deras säte. Ansökan ska även innehålla personnummer och, i förekommande fall, registreringsnummer och skatteregistreringsnummer, registreringsnumret i handelsregistret eller registret över juridiska personer och kärandens och svarandens bankkontonummer, om parterna har tilldelats dessa identifikatorer i enlighet med lagstiftningen, i den utsträckning käranden känner till dessa uppgifter. Bestämmelserna i artikel 148.1 II ska tillämpas. Om käranden bor utomlands ska även en adress i Rumänien anges, till vilken all korrespondens i målet ska ställas.

 • Artikel 148.1–3 i civilprocesslagen

1) Alla ansökningar som inges till domstolarna måste vara skriftliga och innehålla namnet på den domstol som ansökan riktas till, parternas för- och efternamn, hemvist eller bostadsort eller, i förekommande fall, deras firmanamn och den ort där rörelsen bedrivs, deras ombuds för- och efternamn, hemvist eller bostadsort, i förekommande fall, föremålet för talan, värdet på fordran, i förekommande fall, de omständigheter som ligger till grund för fordran och en underskrift. Ansökan måste, i förekommande fall, också innehålla en e-postadress eller de kontaktuppgifter som parterna uppgett för detta ändamål, som t.ex. telefonnummer, faxnummer och liknande uppgifter.

2) Ansökningar som görs personligen eller genom ombud kan lämnas i ett elektroniskt format, om ansökan de uppfyller de lagstadgade villkoren.

3) Bestämmelserna i punkt 2 gäller även i tillämpliga delar i de fall då det i denna lag föreskrivs att parternas skrivelser, ståndpunkter, yrkanden eller andra inlagor som inges till domstolen ska vara skriftliga.

 • Artikel 169 i civilprocesslagen

Efter att en talan har väckts vid domstolen kan ansökningar, svarsinlagor och andra handlingar skickas direkt till domstolen av en advokat eller en juridisk rådgivare om parterna har en sådan. I så fall ska mottagaren bekräfta att han eller hon har mottagit den kopia som ingetts till domstolen eller, i förekommande fall, på något annat sätt bekräfta att detta förfarande har avslutats.

 • Artikel 199.1 i civilprocesslagen

1) En stämningsansökan som ingetts personligen eller genom ombud, med post, bud eller fax, eller som skannats in och skickats med e-post eller som en elektronisk handling, registreras och stämplas med inkommandedatum.

 • Artikel 149.4 i civilprocesslagen

4) Om ansökan, i enlighet med lagstiftningen, har ingetts med fax eller e-post är den ansvariga domstolstjänstemannen automatiskt skyldig att göra kopior av ansökan. Den part som är skyldig att tillhandahålla kopior av ansökan står för kopieringskostnaderna. Bestämmelserna i artikel 154.6 ska fortsätta att tillämpas.

 • I det särskilda småmålsförfarandet (som ska tillämpas vid interna tvister) inleder käranden förfarandet genom att fylla i ett ansökningsformulär och inge eller översända detta till behörig domstol med post eller på något annat sätt som gör att ett mottagningsbevis kan utfärdas (artikel 1029.1 i civilprocesslagen).

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

 • Om domstolen, i enlighet med lagstiftningen, översänder inlagor på elektronisk väg är parterna skyldiga att godta detta kommunikationsmedel. Detta gäller endast om parterna (eller deras ombud, inbegripet advokater) har lämnat sina e-postadresser (se även svaret beträffande artikel 25.1 d).
 • Om en part, i enlighet med lagstiftningen, översänder inlagor på elektronisk väg är parterna skyldiga att godta detta kommunikationsmedel.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
 • Artikel 10.1 b, 10.2 och 10.3 i brådskande regeringsbeslut nr 80/2013 om domstolars stämpelavgifter

1) När det gäller verkställighet tas följande avgifter ut i samband med nedanstående ansökningar:

(…)

b) Ansökan om uppskjutande av verkställighet, inklusive preliminär verkställighet – 50 rumänska leu (RON).

2) Om gäldenären motsätter sig verkställigheten beräknas stämpelavgiften på värdet av de varor som omfattas av den aktuella verkställigheten, eller det aktuella skuldbeloppet, när skulden är lägre än varornas värde. Denna avgift får inte överskrida 1 000 rumänska leu (RON), oavsett det belopp som tvisten avser. Om föremålet för verkställigheten inte kan värderas i pengar tas en avgift på 100 rumänska leu (RON) ut för invändningen mot verkställighetsförfarandet.

3) Om invändningen mot verkställighetsförfarandet, enligt de villkor som anges i artikel 712.2 i civilprocesslagen, även hänvisar till faktiska eller rättsliga skäl som rör själva innehållet i lagstiftningen, fastställs stämpelavgiften i enlighet med artikel 3.1.

 • Artikel 33.1 i brådskande regeringsbeslut nr 80/2013 om domstolars stämpelavgifter

Domstolars stämpelavgifter ska betalas i förskott, om inte annat föreskrivs i lag.

 • Artikel 40.1 och 40.2 i brådskande regeringsbeslut nr 80/2013 om domstolars stämpelavgifter

Om den person som är skyldig att betala stämpelavgiften saknar hemvist eller bostadsadress eller, i förekommande fall, säte i Rumänien, ska stämpelavgiften betalas till det lokala budgetkontot för den territoriella administrativa enhet där den domstol som ska pröva talan är belägen. Betalningen ska ske genom kontant betalning, banköverföring eller via internet. Ovannämnda konto måste vara ett separat lokalt budgetkonto för ”domstolars stämpelavgifter och andra stämpelavgifter” för den territoriella administrativa enhet där den fysiska personen har hemvist eller sin bostad eller, i förekommande fall, där den juridiska personen har sitt säte.

 • För att säkerställa en hög grad av förutsägbarhet planerar vi att ändra lagstiftningen, framför allt för att följa artikel 15a a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2421 om ändring av förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. Vi kommer att uppdatera informationen så snart lagstiftningen har ändrats.
 • Obs! Webbplatsen http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx, för varje domstol, har en underavdelning med rubriken ”Bine de știut” (Användbara fakta), som innehåller uppgifter om till vilka konton stämpelavgifterna kan betalas.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

 • I enlighet med artikel 17 i förordningen kan ett överklagande inges till en tribunal (andrainstansdomstol) inom 30 dagar från det att avgörandet meddelades (artikel 466.1, 468.1 och 94.1 k jämförd med artikel 95.2 i civilprocesslagen).
 • Obs! I det särskilda småmålsförfarandet (som ska tillämpas vid interna tvister) kan distriktsdomstolens avgörande endast överklagas till en tribunal. Överklagandet ska inges inom 30 dagar från det att avgörandet meddelades (artikel 1033.1 i civilprocesslagen).

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
 • För standardförfarandet gäller följande:

– En talan om undanröjande av en lagakraftvunnen dom (contestație în anulare) kan väckas om sökanden inte vederbörligen har kallats att inställa sig inför domstolen och inte närvarade vid förhandlingen. Talan om undanröjande ska inges till den domstol vars dom bestrids (artiklarna 503.1 och 505.1 i civilprocesslagen).

– Förnyad prövning (revizuire) av sakinnehållet i en dom (eller inte) kan krävas om parten var förhindrad att inställa sig inför domstolen och inte kunde meddela domstolen detta på grund av omständigheter som låg utanför hans eller hennes kontroll. Ansökan om förnyad prövning måste inges till den domstol vars avgörande ska omprövas (artikel 509.1.9 och 509.2 samt artikel 510.1 i civilprocesslagen).

– En part som missar en tidsfrist får endast en ny tidsfrist om han eller hon kan visa att det fanns vederbörligen motiverade skäl till förseningen. Parten ska följa föreskrifterna i inlagan senast 15 dagar från slutpunkten på den händelse som förhindrade honom eller henne att iaktta fristen och samtidigt begära en ny tidsfrist. Vid överklaganden är denna tidsfrist identisk med den tidsfrist som föreskrivs i överklagandeförfarandet. Begäran om en ny tidsfrist ska handläggas av den domstol som är behörig att pröva en ansökan om den rättighet som utövas inom tidsfristen (artikel 186 i civilprocesslagen).

 • Vi planerar att ändra lagstiftningen för att följa i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2421 om ändring av förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. Vi kommer att uppdatera informationen så snart lagstiftningen har ändrats.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Rumänska.

Senaste uppdatering: 22/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.