Småmål

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Distriktsdomstolarna är behöriga att avgöra småmål i första instans. Deras beslut kan endast överklagas till en tribunal inom 30 dagar efter det att beslutet fattades. Se artikel 2 i artikel I10 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

 • Enligt det standardförfarande som föreskrivs i artikel 148.2 i civilprocesslagen kan en ansökan som inges till domstolen personligen eller genom ombud lämnas i ett elektroniskt format, om ansökan uppfyller de lagstadgade villkoren (denna bestämmelse gäller, i förekommande fall, också i de fall då det i civilprocesslagen föreskrivs att parternas skrivelser, ståndpunkter, yrkanden eller andra inlagor som inges till domstolen ska vara skriftliga – artikel 148.3 i civilprocesslagen).
 • Enligt det standardförfarande som föreskrivs i artikel 199.1 i civilprocesslagen blir en stämningsansökan (cerere de chemare în judecată) som inges personligen eller genom ombud, med post, bud eller fax, eller som skannas och skickas med e-post eller som en elektronisk handling, registrerad och stämplad med inkommandedatum.
 • Obs! I det särskilda småmålsförfarandet (som ska tillämpas vid interna tvister) inleder käranden förfarandet genom att fylla i ett ansökningsformulär och inge eller översända detta till behörig domstol med post eller på något annat sätt som gör att ett mottagningsbevis kan utfärdas (artikel 1029.1 i civilprocesslagen).

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

I enlighet med artikel 11.1 i förordning (EG) nr 861/2007, i dess ändrade lydelse, ges praktisk hjälp med att fylla i ansökningsformuläret av de advokater som utses för detta ändamål var tredje månad enligt ett roterande system, som en del av varje advokatsamfunds juridiska hjälp. Den förteckning över advokater som utsetts på detta sätt och deras kontaktuppgifter finns på Nationella advokatsamfundets och varje enskilt advokatsamfunds webbplatser, och meddelas varje domstol så att den kan sättas upp i dess lokaler och visas på domstolsportalen. När det gäller det praktiska biståndet har advokaten rätt till ett arvode, som fastställs i det protokoll som ingås i enlighet med lagen för att fastställa arvoden till advokater för deras tjänster utanför domstol och för rättshjälp. Advokaten ska inte ha rätt till ersättning eller annan belöning från den person som bistås, oavsett form. Se artikel 1 i artikel I10 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

 • Artikel 154.6 och 154.61 i civilprocesslagen

Stämningar och andra inlagor får delges av en domstolstjänsteman och via fax eller e-post eller på annat sätt som gör det möjligt att överföra handlingens innehåll och få ett mottagningsbevis, om den berörda parten har lämnat sina kontaktuppgifter till domstolen i detta syfte. Vid delgivningen åtföljs rättegångshandlingarna av domstolens utökade elektroniska signatur, som ersätter domstolens stämpel och ansvarig domstolstjänstemans signatur som obligatoriska referenser på handlingarna. Varje domstol har en enda utökad elektronisk signatur för stämningar och rättegångshandlingar. Stämningar och andra inlagor ska anses vara delgivna när ett meddelande mottas från det använda systemet om att de har kommit fram till adressaten i enlighet med de uppgifter som denne har lämnat.

 • Artikel 205.2 a i civilprocesslagen

Svaret ska innehålla följande: svarandens för- och efternamn, personnummer, hemvist eller bostadsort, eller för juridiska personer, namn och säte samt i förekommande fall registreringsnummer eller skatteregistreringsnummer, registreringsnumret i handelsregistret eller registret över juridiska personer och bankkontonummer, om käranden inte redan har uppgett detta i stämningsansökan. Bestämmelserna i artikel 148.1 andra meningen gäller i tillämpliga delar. Om svaranden bor utomlands ska även en adress i Rumänien anges, till vilken all korrespondens i målet ska ställas.

 • Artikel 194 a i civilprocesslagen

Stämningsansökan ska innehålla följande:

a) Parternas för- och efternamn och deras hemvist eller bostadsort, eller i fråga om juridiska personer deras namn och säte. Ansökan ska även innehålla personnummer eller skatteregistreringsnummer, registreringsnumret i handelsregistret eller registret över juridiska personer och kärandens och svarandens bankkontonummer, om parterna har tilldelats dessa identifikatorer i enlighet med lagstiftningen, i den utsträckning käranden känner till dessa uppgifter. Bestämmelserna i artikel 148.1 andra meningen gäller i tillämpliga delar. Om käranden bor utomlands ska även en adress i Rumänien anges, till vilken all korrespondens i målet ska ställas.

 • Artikel 148.1–148.3 i civilprocesslagen

1) Alla ansökningar som inges till domstolarna ska vara skriftliga och innehålla namnet på den domstol som ansökan riktas till, parternas för- och efternamn, hemvist eller bostadsort eller, i förekommande fall, deras firmanamn och den ort där rörelsen bedrivs, deras ombuds för- och efternamn, hemvist eller bostadsort, i förekommande fall föremålet för talan, värdet på fordran, i förekommande fall de omständigheter som ligger till grund för fordran samt en underskrift. Ansökan ska i förekommande fall också innehålla en e-postadress eller de kontaktuppgifter som parterna uppgett för detta ändamål samt telefonnummer, faxnummer och liknande uppgifter.

2) Ansökningar som görs personligen eller genom ombud kan lämnas i ett elektroniskt format, om ansökan uppfyller de lagstadgade villkoren.

3) Bestämmelserna i punkt 2 gäller även i tillämpliga delar när det i denna lag föreskrivs att parternas inlagor, argument eller slutsatser eller andra inlagor som inges till domstolen ska vara skriftliga.

 • Artikel 169 i civilprocesslagen

Efter att en talan har väckts vid domstolen får ansökningar, svarsinlagor eller andra handlingar skickas direkt till domstolen av en advokat eller en juridisk rådgivare, om parterna har en sådan. I så fall ska mottagaren bekräfta att denne har mottagit det exemplar som ingetts till domstolen eller i förekommande fall på något annat sätt bekräfta att detta förfarande har avslutats.

 • Artikel 199.1 i civilprocesslagen

1) En stämningsansökan som ingetts personligen eller genom ombud, med post, bud eller fax, eller som skannats in och skickats med e-post eller som en elektronisk handling, registreras och stämplas med inkommandedatum.

 • Artikel 149.4 i civilprocesslagen

4) Om ansökan har ingetts med fax eller e-post i enlighet med lagstiftningen är den ansvariga domstolstjänstemannen automatiskt skyldig att göra kopior av ansökan. Den part som är skyldig att tillhandahålla kopior av ansökan står för kopieringskostnaderna. Bestämmelserna i artikel 154.6 är fortfarande tillämpliga.

I det särskilda småmålsförfarandet (som ska tillämpas vid inhemska tvister) inleder käranden förfarandet genom att fylla i ett ansökningsformulär och inge eller översända detta till behörig domstol med post eller på något annat sätt som gör att ett mottagningsbevis kan utfärdas (artikel 1029.1 i civilprocesslagen).

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

 • Om domstolen, i enlighet med lagstiftningen, översänder inlagor på elektronisk väg är parterna skyldiga att godta detta kommunikationsmedel. Detta gäller endast om parterna (eller deras ombud, inbegripet advokater) har lämnat sina e-postadresser (se även svaret beträffande artikel 25.1 d).
 • Om en part, i enlighet med lagstiftningen, översänder inlagor på elektronisk väg är parterna skyldiga att godta detta kommunikationsmedel.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

 • Artikel 10.1 b, 10.2 och 10.3 i regeringens undantagsförordning nr 80/2013 om domstolars stämpelavgifter

1) När det gäller verkställighet tas följande avgifter ut i samband med nedanstående ansökningar:

[…]

b) Ansökan om uppskjutande av verkställighet, inklusive provisorisk verkställighet – 50 rumänska leu (RON).

2) Om gäldenären motsätter sig verkställigheten beräknas stämpelavgiften på värdet av de varor som omfattas av verkställigheten eller av det aktuella skuldbeloppet, när skulden är lägre än varornas värde. Denna avgift får inte överskrida 1 000 RON, oavsett vilket belopp tvisten avser. Om föremålet för verkställigheten inte kan värderas i pengar är avgiften 100 RON för invändningen mot verkställighetsförfarandet.

3) Om det i invändningen mot verkställighetsförfarandet, enligt de villkor som anges i artikel 712.2 i civilprocesslagen, även hänvisas till faktiska eller rättsliga skäl som rör själva innehållet i lagstiftningen, fastställs stämpelavgiften i enlighet med artikel 3.1.

 • Artikel 33.1 i regeringens undantagsförordning nr 80/2013 om domstolars stämpelavgifter

Domstolars stämpelavgifter ska betalas i förskott, om inte annat föreskrivs i lag.

 • Artikel 40.1 och 40.2 i regeringens undantagsförordning nr 80/2013 om domstolars stämpelavgifter

Om den person som är skyldig att betala stämpelavgiften saknar hemvist eller bostadsort eller, i förekommande fall, säte i Rumänien, ska stämpelavgiften betalas till det lokala budgetkontot för den administrativa enhet där den behöriga domstolen är belägen. Betalningen ska ske genom kontant betalning, banköverföring eller via internet. Ovannämnda konto ska vara ett separat lokalt budgetkonto för ”domstolars stämpelavgifter och andra stämpelavgifter” för den territoriella administrativa enhet där den fysiska personen har hemvist eller bostadsort eller, i förekommande fall, där den juridiska personen har sitt säte.

Avgiften för mindre fordringar i enlighet med det särskilda förfarandet i civilprocesslagen eller småmålsförordningen ska vara 50 RON om fordrans värde inte överstiger 2 000 RON eller om motsvarande värde i euro inte överstiger 2 000 RON, och 200 RON om fordrans värde överstiger 2 000 RON eller motsvarande i euro. Se artikel 6.1 i undantagsförordning nr 80/2013 om domstolars stämpelavgifter.

Obs! På webbplatsen https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx finns för varje domstol en underavdelning med rubriken ”Bine de știut” (Bra att veta) där det anges till vilka konton stämpelavgifterna kan betalas.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

 • I enlighet med artikel 17 i förordningen kan ett överklagande inges till en tribunal (andrainstansdomstol) inom 30 dagar från det att avgörandet meddelades (artikel 466.1, 468.1 och 94.1 k jämförd med artikel 95.2 i civilprocesslagen).
 • Obs! I det särskilda småmålsförfarandet (som ska tillämpas vid interna tvister) kan distriktsdomstolens avgörande endast överklagas till en tribunal. Överklagandet ska inges inom 30 dagar från det att avgörandet meddelades (artikel 1033.1 i civilprocesslagen).

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

 • För standardförfarandet gäller följande:

– En talan om upphävande av en lagakraftvunnen dom (ett extraordinärt rättsmedel) kan väckas om sökanden inte vederbörligen har kallats att inställa sig inför domstolen och inte närvarade vid förhandlingen. Talan om upphävande ska inges till den domstol vars dom bestrids (artiklarna 503.1 och 505.1 i civilprocesslagen).

– Förnyad prövning (ett extraordinärt rättsmedel) av sakinnehållet i en dom kan krävas om parten var förhindrad att inställa sig i rätten och inte kunde meddela domstolen detta på grund av omständigheter som låg utanför hans eller hennes kontroll. Ansökan om förnyad prövning ska inges till den domstol vars avgörande ska omprövas (artikel 509.1.9 och 509.2 samt artikel 510.1 i civilprocesslagen).

– En part som missar en tidsfrist får endast en ny tidsfrist om han eller hon kan visa att det fanns vederbörligen motiverade skäl till förseningen. Parten ska följa föreskrifterna i inlagan senast 15 dagar från slutpunkten på den händelse som förhindrade honom eller henne att iaktta fristen och samtidigt begära en ny tidsfrist. Vid överklaganden är denna tidsfrist identisk med den tidsfrist som föreskrivs i överklagandeförfarandet. Begäran om en ny tidsfrist ska handläggas av den domstol som är behörig att pröva en ansökan om den rättighet som utövas inom tidsfristen (artikel 186 i civilprocesslagen).

Ansökan om förnyad prövning omfattas av behörigheten för den domstol vars avgörande bestrids. Se artikel 3 i artikel I10 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Rumänska.

Senaste uppdatering: 14/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.