På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Småmål

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Den domstol som är behörig att meddela dom i ett europeiskt småmålsförfarande i Skottland är sheriffdomstolen (sheriff court) och i samtliga fall prövas målet inför en sheriffdomare.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

De kommunikationsmedel som godtas av domstolarna i Skottland i samband med inledandet av ett europeiska småmålsförfarande påminner om de som gäller i samband med ett inhemskt småmålsförfarande, dvs. reguljär post.  Kärande kan också inge ansökningsformuläret personligen till behörig sheriffdomstol under kontorstid.  På webbplatsen för det skotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTS) finns information om var de skotska sheriffdomstolarna finns samt deras kontorstider och kontaktuppgifter: ScotCourts.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Sheriffdomstolens kansli hjälper till att fylla i ansökan i formulär A. Den hjälp som sheriffdomstolens kansli lämnar får dock inte omfatta juridisk rådgivning.  Man kan också vända sig till en advokat eller någon av följande organisationer för gratis rådgivning och hjälp om hur ett europeiskt småmålsförfarande går till:

 • Skotska sammanslutningen av rättscentrum (Scottish Association of Law Centre)
 • Kontor för rådgivning till medborgare
 • Konsumentskyddscentrum
 • Konsumentskyddsavdelningar
 • Domstolsanknuten rådgivare vid sheriffdomstolarna i Aberdeen, Airdrie, Dundee, Edinburgh, Hamilton och Kilmarnock.

Det skotska advokatsamfundet (Law Society of Scotland) kan också tillhandahålla kontaktuppgifter till lokala advokater (solicitors).

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Om svaranden har en adress i Förenade kungariket ska handlingarna delges med förstaklassbrev med mottagningsbevis.  Om svaranden har en adress utanför Förenade kungariket ska handlingarna delges med rekommenderat brev.

Elektronisk delgivning är inte möjlig enligt den skotska processlagstiftningen.  De parter som har anmält fordran kan emellertid kommunicera på elektronisk väg i frågor som rör fordran om det inte finns något krav i förordningarna eller rättegångsreglerna om att handlingarna formellt ska översändas eller tas emot.  Sådana meddelanden kan sändas till den relevanta sheriffdomstolens vanliga e-postadress.  Sheriffdomstolens kansli får dock inte lämna juridisk rådgivning.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Ingen i Skottland är skyldig att godta delgivning med elektroniska medel.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Nuvarande avgifter, från och med den 1 april 2019:

 • För att inge en ansökan om inledande av ett europeiskt småmålsförfarande till ett värde av högst 250 euro – 19 pund.
 • För alla andra ansökningar om inledande av ett europeiskt småmålsförfarande – 104 pund.
 • Anmälan av avsikt att överklaga – 61 pund.

Från och med den 1 april 2020 gäller följande avgifter:

 • För att inge en ansökan om inledande av ett europeiskt småmålsförfarande till ett värde av högst 250 euro – 19 pund.
 • För alla andra ansökningar om inledande av ett europeiskt småmålsförfarande – 106 pund.
 • Anmälan av avsikt att överklaga – 62 pund.

En sökande kan i vissa fall ha rätt till befrielse från skyldigheten att betala domstolsavgifter. Se länken

Fee Exemptions

Betalningssätt:

 • Check – utställd till ”The Scottish Courts and Tribunals Service”.
 • Bank- eller kreditkort – kontrollera vilken typ av kort som den relevanta domstolen godtar.
 • Postanvisning – utställd till ”The Scottish Courts and Tribunals Service”.
 • Kontant – vid betalning via post rekommenderas inte kontant betalning.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Precis som i det inhemska småmålsförfarandet går det att överklaga en dom som meddelats av en sheriffdomstol i ett europeiskt småmålsförfarande.  Överklagandet ska göras till sheriffdomstolen för överklaganden (Sheriff Appeal Court) och kan endast avse en rättsfråga.  Avgöranden av sheriffdomstolen för överklaganden kan inte överklagas.

Överklagandet sker i två steg:

Steg 1 – I Rule 16.2 i Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016 fastställs tidsfristen för att inge ett överklagande i ett inhemskt småmålsförfarande till fyra veckor från dagen för översändandet av det lagakraftvunna avgörandet. Samma tidsfrist gäller för det europeiska småmålsförfarandet. Vilka förfaranden som kan överklagas framgår av del 16 i Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016.

Steg 2 – Så snart överklagandet har översänts till sheriffdomstolen för överklaganden gäller reglerna för överklaganden i sheriffdomstolen för överklaganden. Dessa anges i del 16 i Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016 och delarna 2, 4, 5, och 6 i Act of Sederunt (Sheriff Appeal Court Rules) 2015.

Rättegångsreglerna finns tillgängliga här: ScotCourts

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

I Rule 5.1 i Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008 (nedan kallade processreglerna), i dess ändrade lydelse, anges att en förnyad prövning ska göras i formulär 3 (som anges i en bilaga till processreglerna).  I Rule 5 anges att sheriffdomare får fatta det beslut de anser lämpligt avseende ett sådant beslut.  Annars följer förfarandet artikel 18 i förordningen.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Engelska är det officiella språk som godtas i enlighet med artikel 21.1 a.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Tjänstemän vid sheriffdomstolar (Sheriff Officers) och delgivningsmyndigheter (Messengers-at-Arms) är behöriga verkställighetsmyndigheter i Skottland.  Borgenärer ger dem i uppdrag att verkställa domstolsbeslut eller stämningar mot gäldenärer som utfärdats av sheriffdomstolarna.

En ansökan kan inges till domstolen (i egenskap av behörig myndighet) om att (i undantagsfall) vilandeförklara eller begränsa verkställigheten i enlighet med artikel 23 i förordningen.  En ansökan till en domstol i Skottland ska göras på formulär 5 i enlighet med Rule 5 i Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008 (processreglerna) i dess ändrade lydelse.  Sheriffdomstolen får anta vilket beslut som helst som den anser lämpligt för att handlägga en sådan ansökan i enlighet med Rule 5.4 i 2008 års processregler.

Den vinnande parten ansvarar för att domstolens beslut verkställs.  Domstolen kan inte göra detta för dennes räkning.  De ansvarar även för kostnaden för verkställighetsåtgärder, även om de eventuellt kan få den andra parten att ersätta dessa kostnader.

Senaste uppdatering: 22/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.