Småmål

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Enligt § 12 i lag nr 160/2015, lagen om civilrättsliga tvister (Civilný sporový poriadok), är distriktsdomstolen (okresný súd) behörig att meddela dom i första instans. Territoriell behörighet har svarandens allmänna domstol. När det gäller fysiska personer är den domstol behörig inom vars domkrets personen har sin stadigvarande hemvist, och när det gäller juridiska personer den domstol inom vars domkrets det registrerade sätet är beläget. När det gäller utländska juridiska personer är det domstolen inom vars domkrets deras filial är belägen som har behörighet. Om behörig domstol inte kan fastställas på grundval av en stadigvarande adress eller adress till registrerat säte, eller på grundval av senaste stadigvarande adress eller adress till registrerat säte, är det den domstol inom vars domkrets personen har sin egendom som är behörig.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

De allmänna bestämmelserna för ingivande av en fordran till domstol ska följas. Fordringar får inges skriftligen, antingen i pappersform eller i elektronisk form. Elektroniskt ingivande av fordringar avseende sakförhållandena i målet måste godkännas i enlighet med § 23.1 i lag nr 305/2013 om e-förvaltning.

Om en fordran avseende sakförhållandena i målet inges elektroniskt utan godkännande, måste fordran inges igen med ett nytt godkännande i pappersformat eller i elektroniskt format inom tio dagar. Om en ej godkänd elektronisk fordran avseende sakförhållandena i målet inte inges på nytt i pappersformat eller i elektroniskt format inom tidsfristen med ett godkännande, kommer den inte att prövas och inte betraktas som ingiven.

Godkännande ges med hjälp av avancerad elektronisk underskrift. Avancerad elektronisk underskrift kan erhållas genom att köpa ett kvalificerat certifikat från en ackrediterad certifieringsmyndighet. Information om ackrediterade certifieringsmyndigheter finns på webbplatsen för Slovakiens nationella säkerhetsmyndighet (Národný bezpečnostný úrad). Utförlig information om avancerade elektroniska underskrifter finns på https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title och https://www.ardaco.com.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Fullständig information om det europeiska småmålsförfarandets tillämpningsområde, inklusive information om vilka domstolar som är behöriga att avkunna domar i en viss medlemsstat, kommer att offentliggöras på det slovakiska justitieministeriets webbplats på https://www.justice.gov.sk. De formulär som används för förfarandet finns också på denna webbplats.

Sökande som uppfyller de rättsliga villkoren för rättshjälp kan ansöka om detta via centrumet för rättshjälp (Centrum právnej pomoci), som tillhandahåller rättshjälp genom sin egen personal och utsedda advokater. Villkoren för tillhandahållande av rättshjälp fastställs i § 17 i lag nr 327/2005 om tillhandahållande av rättshjälp till medellösa personer och om ändring av lag nr 586/2003 om juristyrket och om ändring av lag nr 455/1991 om handelsverksamhet (handelslagen), ändrad genom lag nr 8/2005.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Enligt lagen om civilrättsliga tvister är den föredragna delgivningsmetoden delgivning under förhandlingar eller under andra domstolsförfaranden samt delgivning via en funktionsbrevlåda som upprättats enligt en särskild förordning: lagen om e-förvaltning. Enligt denna lag får domstolarna från och med den 1 november 2016 endast delge handlingar elektroniskt om en funktionsbrevlåda upprättats för delgivning. Förfarandet för aktivering av funktionsbrevlådan skiljer sig åt för juridiska och fysiska personer. Fysiska personer måste ansöka om aktivering. Från och med den 1 juli 2017 måste staten aktivera en funktionsbrevlåda för juridiska personer som finns med i företagsregistret, och från och med detta datum ska offentliga myndigheter, inbegripet domstolar, endast skicka sina beslut elektroniskt.

Om en handling inte kan delges under en förhandling eller ett annat domstolsförfarande, eller ens via en funktionsbrevlåda, och om handlingarna inte ska delges personligen, ska domstolen på partens begäran delge handlingarna via en e-postadress. Om handlingarna ska delges personligen delges de med mottagningsbevis, det vill säga ett bevis som bekräftar adressatens mottagande av handlingen.

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Alla juridiska personer som finns med i företagsregistret måste ha en funktionsbrevlåda och godta handlingar som skickas elektroniskt till den funktionsbrevlådan från och med den 1 juli 2017. Om andra juridiska eller fysiska personer aktiverar en funktionsbrevlåda för delgivning, kommer handlingar också att delges via deras funktionsbrevlådor.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Enligt lag nr 71/1992 om domstolsavgifter måste avgift avläggas när en fordran har ingetts på det standardiserade ansökningsformuläret A, vilket innebär att det europeiska småmålsförfarandet inleds. Domstolsavgifterna anges i avgiftstabellen som en procentuell andel av en grundavgift (”procentsats”) eller som ett fast belopp. När det gäller en fordran som inges inom ramen för det europeiska småmålsförfarandet anges avgiften i avgiftstabellen under rubrik 1, vilken baseras på priset (betalningen) på föremålet för förfarandet eller på fordrans värde, i vilket fall avgiften fastställs till 6 % (minst 16,50 euro och högst 16 596,50 euro, och i handelsmål högst 33 193,50 euro). Lagen innehåller inga särskilda bestämmelser om domstolsavgifter som tas ut i europeiska småmålsförfaranden.

De avgifter som domstolarna tar ut kan exempelvis betalas kontant, via banköverföring eller via en utländsk bankfilial. Avgifterna kan betalas kontant om domstolarna har fastställt villkor för sådan betalning av avgifterna och om avgiften för ett visst ärende inte överstiger 300 euro. Avgifterna betalas till den domstol som prövar ärendet i första instans eller på vars vägnar avgiften tas ut.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

Ett beslut som fattats av en domstol i första instans kan överklagas. Överklaganden ska inges inom 15 dagar från det att beslutet delgavs, vid den domstol som utfärdat det överklagade beslutet. Överklaganden ska anses ha ingetts i vederbörlig tid även om de inges till behörig appellationsdomstol inom tidsfristen. Överklaganden ska också anses ha ingetts i vederbörlig tid om de inges efter att den 15 dagar långa tidsfristen löpt ut, eftersom klaganden fått felaktiga anvisningar från domstolen avseende tidsfristen för överklagande. Om domen inte innehåller anvisningar om tidsfristen för överklagande, eller om det felaktigt anges att ett överklagande inte är tillåtet, får ett överklagande inges inom tre månader efter att beslutet delgavs. Överklaganden ska anses ha ingetts i vederbörlig tid om de inges till en domstol som saknar behörighet eftersom klaganden fått felaktiga anvisningar rörande den domstol som är behörig för överklaganden. Detta gäller även om det saknas information i beslutet om vilken domstol som är behörig för överklaganden.

Förutom alla dessa allmänna anvisningar måste överklaganden innehålla uppgift om vilken dom överklagandet avser, överklagandets syfte, skälet/skälen till att domen anses vara felaktig (besvärsgrund) och vilken åtgärd klaganden begär (besvärskrav). Det är länsdomstolarna (krajské súdy) som har behörighet när det gäller förhandlingar och domar som rör överklaganden.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Behörig domstol för förnyad prövning av en dom är den domstol som prövade ärendet i första instans. Enligt lagen om civilrättsliga tvister får en ansökan om förnyad prövning inges om möjligheten att ompröva domen finns föreskriven i särskild lagstiftning, däribland Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

Bortsett från alla dessa allmänna anvisningar måste en ansökan om förnyad prövning innehålla uppgift om referensnumret för den dom som överklagas, överklagandets syfte, skälen till att inleda förhandlingarna på nytt, omständigheter som visar att ansökan har ingetts i vederbörlig tid, bevis för ansökans innehåll och vilken åtgärd sökanden begär.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Slovakiska.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Ansökan kan göras om att få ett beslut verkställt, och ska då inges till verkställighetsdomstolen (exekučný súd). Från och med den 1 april 2017 är det distriktsdomstolen i Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica) som är verkställighetsdomstol.

Verkställighetsförfarandet regleras genom lag nr 233/1995.

Ansökan om verkställighet inges elektroniskt till domstolens elektroniska brevlåda med hjälp av ett särskilt e-formulär, för att senare offentliggöras på ministeriets webbplats. Endast godkända ansökningar tas i beaktande. Nödvändiga åtföljande handlingar inges elektroniskt till domstolens elektroniska brevlåda tillsammans med ansökan om verkställighet.

Om en kärande eller kärandens ombud inte har någon aktiverad elektronisk brevlåda eller är på annat sätt förhindrad att inge ansökan elektroniskt kan deras ansökan om verkställighet inges av en exekutionstjänsteman. I dessa fall är exekutionstjänstemannen det auktoriserade ombudet för delgivning av handlingar fram till dess att verkställigheten påbörjas, och han eller hon genomför enskilda åtgärder utan dröjsmål. Exekutionstjänstemannen skickar ovannämnda ansökan om verkställighet till domstolen inom 15 dagar. Exekutionstjänstemän som inger ansökan om verkställighet har rätt till lön och ersättning för utlägg. Hur sådana avgifter fastställs och hur mycket som ska betalas fastställs av ministeriet i en allmänt tillämplig rättsakt.

Verkställighet genomförs av en exekutionstjänsteman som godkänts för detta av verkställighetsdomstolen. Domstolen ska fördela ärendena genom att utfärda verkställighetstillstånden slumpmässigt och lika till enskilda exekutionstjänstemän genom att använda sig av tekniska hjälpmedel och program som godkänts av ministeriet, så att fördelningen inte kan påverkas. Regeln om slumpvis utvalda exekutionstjänstemän baseras på territorialprincipen. Ärendena fördelas genom att valet sker mellan exekutionstjänstemän som utsetts att verka inom den länsdomstols (krajský súd) domkrets, där gäldenären har sin stadigvarande hemvist eller sitt registrerade säte. Om gäldenärens stadigvarande hemvist eller registrerade säte i Slovakien inte kan fastställas enligt ovan, väljs exekutionstjänstemännen från den domkrets där gäldenären hade sin senaste stadigvarande hemvist eller sitt registrerade säte. I annat fall fördelas ärendet slumpmässigt till en exekutionstjänsteman som har utsetts att verka i den domkrets som länsdomstolen i Banská Bystrica (Krajský súd Banská Bystrica) omfattar.

Senaste uppdatering: 09/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.