Småmål

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Följande domstolar är behöriga att meddela dom i ett europeiskt småmålsförfarande:

de lokala domstolarna (okrajna sodišča) i samband med civilrättsliga mål (artikel 30 i civilprocesslagen (Uradni list RS (UL RS, Sloveniens officiella kungörelseorgan) nr 73/07 – officiell konsoliderad text, 45/08–45/08 – lagen om skiljeförfarande (ZArbit), 111/08 – författningsdomstolens beslut, 57/09 – författningsdomstolens beslut, 12/10 – författningsdomstolens beslut, 50/10 – författningsdomstolens beslut, 107/10 – författningsdomstolens beslut, 75/12 – författningsdomstolens beslut, 40/13 – författningsdomstolens beslut, 92/13 – författningsdomstolens beslut, 10/14 – författningsdomstolens beslut, 48/15 – författningsdomstolens beslut, 6/17 – författningsdomstolens beslut, 10/17 och 16/19 – ZNP-1, nedan kallad ZPP) och distriktsdomstolar (okrožna sodišča) för handelsrättsliga mål (artikel 32 i ZPP). Tillämpningen av reglerna om handelsrättsliga tvister regleras av artiklarna 480–484 i ZPP. Texten till ZPP är tillgänglig via Sloveniens rättsinformationssystem:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

De kommunikationsmedel som godtas i ett europeiskt småmålsförfarande, och som domstolarna har tillgång till i enlighet med artikel 4.1, är

– standardansökningsformulär A (bilaga I), som inges till behörig domstol via post, med hjälp av kommunikationsteknik (t.ex. fax), överlämnas direkt till organet eller av en person i vars yrkesuppgifter det ingår att inge ansökningar (artikel 105b i ZPP).

Än så länge får ansökningar inte inges elektroniskt.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Följande myndigheter eller organisationer har befogenhet att lämna praktisk hjälp i enlighet med artikel 11:

Personalen vid behörig domstol tillhandahåller kostnadsfri praktisk hjälp med att fylla i formulär och allmän information om förfarandet. Praktisk hjälp för konsumenter ges även av Europeiska konsumentcentret, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, e-post: epc.mgrt@gov.si, tfn: (01) 400 37 29, webbplats: https://www.epc.si/.

Konsumenter kan även begära och få kostnadsfri rättshjälp om de uppfyller de krav som anges i lagen om kostnadsfri rättshjälp (UL RS nr 96/04 – officiell konsoliderad text, 23/05, 15/14 – författningsdomstolens beslut och 19/15, nedan kallad ZBPP). Kostnadsfri rättshjälp kan ges för juridisk rådgivning, juridiskt ombud och andra juridiska tjänster som anges i ZBPP, och genom befrielse från att betala domstolskostnader.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

Metoderna för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta i enlighet med artikel 13.1, 13.2 och 13.3, och metoderna för att på förhand ge sitt samtycke till elektronisk delgivning av handlingar enligt artikel 13.1 och 13.2 är följande:

De handlingar som avses i artikel 5.2 och 5.6 och domar som meddelats enligt artikel 7 delges i enlighet med ZPP.

Artiklarna 132–150 i ZPP reglerar delgivning av handlingar och inspektion av ärendeakter.

I artikel 132 i ZPP anges olika metoder för delgivning av handlingar – post, säker e-post, exekutionstjänsteman, i domstolen eller på annat sätt som föreskrivs i lag (delgivning av en juridisk eller fysisk person som yrkesmässigt delger handlingar).

Än så länge går det inte att delge handlingar på elektronisk väg i civilrättsliga förfaranden. Domstolshandlingar i sådana förfaranden måste därför delges i fysisk form, vanligtvis med post.

Tid och plats för delgivning av handlingar: dagtid kl. 6.00–22.00, eller dygnet runt via e‑post (artikel 139.1 i ZPP).

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Följande personer eller, i förekommande fall, yrkesgrupper har en rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation på elektronisk väg i enlighet med artikel 13.1 och 13.2:

Än så länge går det inte att delge handlingar på elektronisk väg i civilrättsliga förfaranden. Domstolshandlingar i sådan förfaranden måste därför delges i fysisk form, vanligtvis med post.

När det blir tekniskt möjligt att delge domstolshandlingar på elektronisk väg kommer domstolarna alltid att delge domstolshandlingar på elektronisk väg (till en säker brevlåda) när de delger nationella myndigheter, advokater, notarier, exekutionstjänstemän, sakkunniga, värderingsmän, tolkar, konkursförvaltare eller andra personer eller organ vars arbete kräver ökad tillförlitlighet.

Förteckningen över personer och organ vars arbete kräver ökad tillförlitlighet ska upprättas och offentliggöras av Sloveniens Högsta domstol, på dess webbplats (portalen e-Sodstvo). De personer och organ som anges i denna förteckning måste öppna en säker brevlåda, och dess adress översändas till Sloveniens Högsta domstol. De måste dessutom underrätta Högsta domstolen om eventuella adressändringar. Den adress som anges i förteckningen anses utgöra den säkra brevlådans officiella adress.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Domstolsavgifterna för det europeiska småmålsförfarandet, dvs. hur avgifterna ska beräknas och vilka betalningssätt som godtas i enlighet med artikel 15a, är som följer:

Storleken på domstolsavgifterna fastställs i lagen om domstolsavgifter (UL RS nr 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – författningsdomstolens beslut, 19/15 – författningsdomstolens beslut, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L och 35/18 – författningsdomstolens beslut, nedan kallad ZST-1). Domstolsavgifterna för det europeiska småmålsförfarandet är identiska med de avgifter som tas ut för nationella förenklade förfaranden.

En engångsavgift betalas för det europeiska småmålsförfarandet. Storleken på avgiften beror på värdet på föremålet för talan:

Om värdet på föremålet för talan är ............ euro eller lägre

är domstolsavgiften .................. euro

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Käranden måste betala ovannämnda domstolsavgift när det europeiska småmålsförfarandet inleds. Avgiften kan betalas i förskott, dvs. när talan väcks. Alternativt kan ansökan inges i förväg till domstolen. I så fall måste sökanden vänta tills domstolen skickar ut ett betalningsföreläggande. I detta anges inte bara vilket belopp som ska betalas utan även annan information som krävs för att betalningen ska kunna genomföras (som t.ex. betalningsfristen).

Domstolsavgifter kan betalas på distans. På så sätt kan parter betala från en annan medlemsstat än den medlemsstat där domstolen är belägen genom att använda sig av minst en av följande betalningsmetoder:

a) banköverföring,

b) betalning med kredit- eller bankkort, eller

c) direkt betalning från kärandens bankkonto.

Enligt artikel 6 ZST-1 kan domstolsavgifter för det europeiska småmålsförfarandet betalas kontant, elektroniskt eller med någon annan giltig betalningsmetod.

I praktiken används för närvarande endast banköverföring för att betala domstolsavgifter, även om det också går att betala med kort till domstolens kassa.

Alla banker har en onlinebetalningstjänst för elektroniska betalningar. Vid elektronisk betalning via en internetbank måste domstolsavgifterna betalas till de särskilda domstolskontona för betalning av domstolsavgifter, vilka har publicerats på de olika domstolarnas webbplatser. Länkar till de behöriga domstolarnas webbplatser, med kontouppgifter och annan information som behövs för att betala domstolsavgifterna ges i kontaktuppgifterna för varje enskild domstol i led a.

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

De överklaganden som kan inges i enlighet med artikel 17, tidsfristen för att inge sådan överklaganden och den domstol som sådana överklaganden måste inges till är som följer:

Överklaganden måste inges inom åtta dagar från delgivningen av domen (artikel 458 i ZPP). Överklaganden måste inges till den domstol som meddelade domen i första instans (den lokala domstolen) (artikel 342 i ZPP).

I handelsrättsliga mål måste överklaganden inges inom åtta dagar från delgivningen av domen (artikel 458, i förening med artiklarna 480 och 496 i ZPP). Överklaganden måste inges till den domstol som meddelade domen i första instans (distriktsdomstolen) (artikel 342 i ZPP).

Appellationsdomstolar (višja sodišča) fattar beslut om överklaganden (artiklarna 35 och 333 i ZPP).

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

Förfarandet för att ansöka om förnyad prövning i enlighet med artikel 18 och behöriga domstolar för en sådan prövning är som följer:

Det rättsmedel parten kan använda sig av är att ansöka om återställande av försutten tid (artikel 116 ZPP). Bifaller domstolen ansökan återställs den situationen som förelåg före underlåtelsen att iaktta fristen och alla domar som domstolen meddelat till följd av underlåtelsen att iaktta fristen återkallas.

När det har gått sex månader sedan underlåtelsen att iaktta fristen kan parten ansöka om förnyad prövning i enlighet med artikel 394.3 i ZPP och om att ett förfarande som avslutats genom ett lagakraftvunnet avgörande ska återupptas.

Vid båda rättsmedlen är behörig domstol den domstol som meddelade domen.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

I enlighet med artikel 21a.1 godtas följande språk:

De officiella språken i Slovenien plus två nationella minoritetsspråk som används som officiella språk i domstolarna i de områden där dessa nationella minoriteter bor (artiklarna 6 och 104 i ZPP). De nationella minoritetsspråken är italienska och ungerska.

Kommuner med etniskt blandad befolkning omfattas av lagen om inrättande av kommuner och kommungränser (UL RS nr 108/06 — officiell konsoliderad text och 9/11, nedan kallad ZUODNO). Enligt artikel 5 i ZUODNO är kommuner med etniskt blandad befolkning de kommuner som definieras som sådana i de gällande kommunala stadgarna för kommunerna Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola och Piran.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Följande myndigheter är behöriga att verkställa och tillämpa artikel 23:

Befogenheten vad gäller verkställigheten ligger hos lokala domstolar (artikel 5 i lagen om verkställighet och säkerställande av civilrättsliga fordringar (UL RS nr 3/07 – officiell konsoliderat text, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – (ZArbit), 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – författningsdomstolens beslut, 45/14 – författningsdomstolens beslut, 53/14, 58/14 – författningsdomstolens beslut, 54/15, 76/15 – författningsdomstolens beslut, och 11/18) och 53/19 – författningsdomstolens beslut). Dessa domstolars behörighet omfattar även tillämpning av artikel 23.

Senaste uppdatering: 21/02/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.