Småmål

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Sverige

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Småmålsförfarande


*obligatoriskt

Artikel 25.1 a – Behöriga domstolar

Behörig domstol att pröva en ansökan som inleder ett europeiskt småmålsförfarande är tingsrätt.

Artikel 25.1 b – Kommunikationsmedel

En ansökan som inleder ett europeiskt småmålsförfarande ges in till den behöriga tingsrätten direkt eller genom post. Det är även möjligt att ge in ansökan elektroniskt via en e-tjänst som finns på Sveriges Domstolars webbplats: Signera och skicka handlingar digitalt - Sveriges Domstolar.

Artikel 25.1 c – Myndigheter eller organisationer som har befogenhet att lämna praktisk hjälp

Tingsrätt eller om en dom i ett europeiskt småmål överklagats, hovrätt eller Högsta domstolen. Information finns också tillgänglig på Sveriges Domstolars webbplats https://www.domstol.se.

Artikel 25.1 d – Medel för elektronisk delgivning och kommunikation samt medel för godtagande av detta

En myndighet får delge handlingar på elektronisk väg (t.ex. e-post). Vid val av delgivningssätt är utgångspunkten att det ska vara ändamålsenligt med hänsyn till handlingens innehåll och omfattning och medföra så lite kostnader och besvär som möjligt. Delgivning får inte ske på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till omständigheterna i ärendet.

Övrig skriftlig kommunikation kan skickas per post eller på elektronisk väg (t.ex. e-post).

Artikel 25.1 e – Personer eller yrkesgrupper med rättslig skyldighet att godta delgivning av handlingar eller andra former av skriftlig kommunikation med elektroniska medel

Det finns inte någon skyldighet att godta elektronisk delgivning.

Artikel 25.1 f – Domstolsavgifter och godtagna betalningssätt

Ansökningsavgiften är 900 SEK. Avgiften kan betalas med betalkort (Mastercard/Visa) eller bankgiro. Detta görs på Sveriges Domstolars webbplats https://betala.etjanst.domstol.se/betala/start

Artikel 25.1 g – Möjligheter till överklagande och vid vilken domstol detta kan inlämnas

En tingsrätts dom får överklagas till hovrätten. Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag då parten delgavs domen. Överklagandet ska ställas till behörig hovrätt.

Om ena parten har överklagat tingsrättens dom får motparten, utöver vad som följer ovan, överklaga domen inom en vecka från den dag då överklagandetiden för den förstnämnda parten gick ut. Ett sådant överklagande förfaller, om det första överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller.

En hovrätts dom får överklagas till Högsta domstolen. Ett överklagande ska ha kommit in till hovrätten inom fyra veckor från den dag då domen meddelades.

Artikel 25.1 h – Förnyad prövning och vilka domstolar som är behöriga att göra en sådan förnyad prövning

En ansökan om förnyad prövning ska lämnas in till behörig hovrätt.

Artikel 25.1 i – Språk som godtas

Ett intyg om en dom i ett europeiskt småmålsförfarande ska vara utfärdat på eller översatt till svenska eller engelska för att godtas.

Artikel 25.1 j – Myndigheter med befogenhet vad gäller verkställighet

Kronofogdemyndigheten handlägger ärenden om verkställighet i Sverige och fattar också beslut enligt artikel 23.

Senaste uppdatering: 30/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.