Småmål

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 861/2007

Allmän information

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande syftar till att förbättra och förenkla förfarandena i civil- och handelsrättsliga ärenden där fordrans värde inte överstiger 5 000 euro.

Förordningen gäller mellan alla Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark.

Småmålsförfarandet genomförs med hjälp av standardformulär. Det är ett skriftligt förfarande om domstolen inte finner det nödvändigt med en muntlig utfrågning.

Muntliga utfrågningar kan genomföras i telefon- eller videokonferens om utrustning finns tillgänglig hos domstolen.

I förordningen fastställs också tidsfrister för parterna och domstolen, i syfte att påskynda tvistlösningen.

I förordningen föreskrivs fyra standardformulär.

På den Europeiska e-juridikportalen redogörs det för hur förordningen tillämpas. Där finns också blanketter som kan fyllas i på din dator och skrivas ut.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länk

ARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)

Senaste uppdatering: 07/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.