Задължения за издръжка

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молби: съответният районен съд (в съответствие с член 27, параграф 2: това е компетентният съд по обичайното местопребиваване на длъжника или по мястото, където се търси изпълнението).

Правна защита: жалба (Berufung) срещу решение и жалба (Rekurs) срещу определение следва да се подават в окръжния съд (Landesgericht) чрез районния съд (Bezirksgericht), постановил решението.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В Австрия: жалба (Rekurs) съгласно член 78, параграф 1 и член 411, параграф 4 от Закона за изпълнението (Exekutionsordnung) във връзка с член 528 от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung) — подава се в първоинстанционния съд (районния съд) (Bezirksgericht), който я отнася до Върховния съд за решение.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

В случай на редовно призоваване по австрийското право: молба за възстановяване на предишното процесуално положение (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), ако срокът за оспорване на иска не е бил спазен или поради неявяване на заседанието.

В случай на нередовно призоваване по австрийското право: съществуват два вида жалби, а именно „Berufung“ срещу решението (в случай на неприсъствено решение на съда) и „Rekurs“ срещу решението (в случай на неприсъствено определение на съда).

Имена и координати за връзка с компетентните съдилища: всички жалби се подават до първоинстанционния съд, който или сам се произнася по жалбата (например в случай на искане за възстановяване на предишното процесуално положение), или го препраща на висшестоящия съд за постановяване на решение.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

По всички въпроси:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7, 1070 Vienna

Отдел: Abteilung I 10

Електронна поща: team.z@bmj.gv.at

Тел.: +43 1 52152 2142

Факс: +43 1 52152 2829

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Всички въпроси, свързани с изпълнението, се решават от компетентния за изпълнението съд съгласно членове 17—19 от Закона за изпълнението или в случай на обжалване — от въззивния съд.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Немски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Немски, английски и френски език.

Последна актуализация: 17/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.